Kontentə keç

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Dili seçin Azərbaycan

1 Padşahlar 12:1—33

MÜNDƏRİCAT

  • Rəhabamın xalqa sərt cavabı (1—15)

  • On qəbilənin asiliyi (16—19)

  • İsrailin üzərində Ərubam padşah olur (20)

  • «Qardaşlarınız israillilərlə müharibə etməyin» (21—24)

  • Ərubam İsraili bütpərəstliyə sürükləyir (25—33)

12  Rəhabam Sihama+ getdi. Bütün İsrail onu padşah etmək üçün ora toplaşmışdı.+  Nəbat oğlu Ərubam bundan xəbər tutdu. (Ərubam hələ Misirdə idi. O, Süleyman padşahdan qaçıb Misirə getmişdi və orada yaşayırdı.)+  Onu oradan çağırtdırdılar. Ərubam və bütün İsrail icması Rəhabamın yanına gəlib dedi:  «Atan boynumuza ağır boyunduruq qoymuşdu.+ Əgər atanın bizə yüklədiyi ağır işi, ağır boyunduruğu yüngülləşdirsən, sənə qulluq edərik».  Rəhabam onlara dedi: «Gedin, üç gündən sonra yanıma gəlin». Camaat çıxıb getdi.+  Rəhabam padşah atası Süleymana xidmət etmiş ağsaqqalları məsləhətə çağırıb soruşdu: «Camaata nə deyim, nə məsləhət görürsünüz?»  Onlar dedilər: «Əgər sən bu gün xalqın xidmətçisi olsan, onların xahişini yerinə yetirib müsbət cavab versən, onlar həmişə sənə qulluq edəcəklər».  Amma Rəhabam ağsaqqalların məsləhətini rədd etdi, özü ilə birgə böyümüş və indi ona xidmət edən cavanlarla məsləhətləşdi.+  Onlardan soruşdu: «Camaat mənə deyir ki, atamın boyunlarına qoyduğu ağır boyunduruğu yüngülləşdirim. Siz nə məsləhət görürsünüz? Onlara nə deyək?» 10  Onunla birgə böyümüş cavanlar dedilər: «“Atan boynumuza ağır boyunduruq qoyub, onu yüngülləşdir” deyən xalqa belə cavab ver: “Mənim çeçələ barmağım atamın belindən yoğundur. 11  Atam boynunuza ağır boyunduruq qoymuşdu, mən isə boyunduruğunuzu daha da ağırlaşdıracağam. Atam sizi qamçı ilə cəzalandırırdı, mən isə sizi bizli qamçı ilə cəzalandıracağam”». 12  Ərubam üçüncü gün camaatla birlikdə Rəhabamın yanına gəldi, çünki Rəhabam: «Üç gündən sonra gəlin», — demişdi.+ 13  Padşah ağsaqqalların məsləhətini rədd edib xalqa sərt cavab verdi. 14  O, cavanların məsləhətilə xalqa dedi: «Atam boynunuza ağır boyunduruq qoymuşdu, mən isə boyunduruğunuzu daha da ağırlaşdıracağam. Atam sizi qamçı ilə cəzalandırırdı, mən isə sizi bizli qamçı ilə cəzalandıracağam». 15  Beləliklə, padşah xalqa qulaq asmadı. Hadisələrin bu cür cərəyan etməsi Yehovadan idi+ ki, Yehovanın şilolu Əxiyyə vasitəsilə Nəbat oğlu Ərubama dediyi söz yerinə yetsin.+ 16  İsraillilər padşahın onlara qulaq asmadığını görəndə ona dedilər: «Bizim Davudda nə payımız var? Yəssə oğlunda irsimiz yoxdur. Ey İsrail, haydı, hər kəs öz ilahlarına qayıtsın! İndi, ey Davud, öz evinin dərdini çək». İsraillilər belə deyib öz evlərinə dağılışdılar.+ 17  Rəhabam ancaq Yəhuda şəhərlərində yaşayan israillilərin üzərində padşahlıq etdi.+ 18  Rəhabam padşah mükəlləfiyyətlilərin nəzarətçisi Əduramı+ israillilərin yanına göndərdi. Amma israillilər onu daşlayıb öldürdülər. Rəhabam isə güc-bəla ilə arabasına minib Yerusəlimə qaçdı.+ 19  İsraillilər bu günə kimi Davud evinə qarşı asidirlər.+ 20  İsraillilər Ərubamın qayıtdığını eşidən kimi onu toplantıya çağırdılar və bütün İsrail üzərində padşah etdilər.+ Təkcə Yəhuda qəbiləsi Davud evinin tərəfində qaldı.+ 21  Süleyman oğlu Rəhabam Yerusəlimə gələn kimi İsrail evi ilə müharibə edib səltənəti geri qaytarmaq üçün bütün Yəhuda əhlini və Binyamin qəbiləsini — 180 000 təlim görmüş döyüşçünü topladı.+ 22  Allah adamı Şəmaya+ Allahın sözü nazil oldu: 23  «Yəhuda padşahı Süleyman oğlu Rəhabama, Yəhuda və Binyamin evinə, qalan xalqa söylə ki, 24  Yehova belə deyir: “Qardaşlarınız israillilərlə müharibə etməyin. Qoy hər kəs öz evinə qayıtsın, çünki bu iş Məndən olub”».+ Onlar Yehovanın sözünə qulaq asdılar və Yehovanın buyurduğu kimi öz evlərinə getdilər. 25  Ərubam Əfraim dağlıq bölgəsində Sihamı+ tikib orada yaşadı. Oradan gedib Fənuili+ inşa etdi. 26  Ərubam ürəyində dedi: «Səltənət əvvəl-axır Davud evinə qayıdacaq.+ 27  Əgər xalq bundan sonra da Yehovanın evində qurban gətirmək üçün Yerusəlimə getsə,+ meylini Yəhuda padşahı Rəhabama salacaq. Onda məni öldürüb hökmdarları Yəhuda padşahına tərəf qayıdacaqlar». 28  Məsləhət-məşvərət etdikdən sonra padşah iki qızıl dana düzəldib+ xalqa dedi: «Yerusəlimə getmək sizin üçün əziyyətdir. Ey İsrail, səni Misirdən çıxaran Allahın budur».+ 29  Sonra o, danalardan birini Beytelə+, o birini isə Dana+ qoydu. 30  Bu, onları günaha sürüklədi.+ Xalq Dana qədər gedib danaya ibadət edirdi. 31  Ərubam səcdəgahlarda ibadətxanalar tikdi və xalqın arasından, lavili olmayanlardan kahinlər qoydu.+ 32  O, səkkizinci ayın on beşinci günü Yəhudada keçirilən bayrama bənzər bayram təsis etdi.+ Beyteldə tikdiyi qurbangahda+ düzəltdiyi danalara qurban kəsdi. Düzəltdiyi səcdəgahlarda xidmət etmək üçün Beyteldə kahinlər qoydu. 33  O, özünün uydurduğu vaxtda — səkkizinci ayın on beşinci günü Beyteldə düzəltdiyi qurbangahda qurbanlar gətirməyə başladı. O, İsrail xalqı üçün bayram təsis etdi və təqdimələr, qurban tüstüsü təqdim etmək üçün qurbangaha qalxdı.

Haşiyələr