Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Müqəddəs Kitab bizə hansı xəbəri çatdırır?

Müqəddəs Kitabın əsas mövzusu nədir?

Müqəddəs Kitabı nəyə görə araşdırmaq lazımdır?

Dünyada ən çox tanınan Müqəddəs Kitab barədə bəzi faydalı faktları araşdırın.

BÖLMƏ 1

Yaradan insana Cənnət bəxş edir

Müqəddəs Kitab insanların yaradılışını necə təsvir edir? Allah ilk insan cütünə hansı əmrləri verdi?

BÖLMƏ 2

Cənnət itirilir

Adəmlə Həvva tutduqları əmələ görə cavab verməyə çağırılarkən Allahın məsələni həllə edəcəyinə ümid etməyə hansı əsas vardı?

BÖLMƏ 3

İnsanlar Daşqından sağ çıxır

Pislik dünyaya necə yayıldı? Nuh saleh insan olduğunu necə göstərdi?

BÖLMƏ 4

Allah İbrahimlə əhd bağlayır

İbrahim nə üçün Kənan diyarına köçür? Yehova İbrahimlə hansı əhdi bağlayır?

BÖLMƏ 5

Allah İbrahimi və ailəsini xeyir-dualandırır

Yehova İbrahimə İshaqı qurban verməyi buyuranda nəyi nəzərdə tuturdu? Yaqub ölümqabağı nəyi peyğəmbərlik etmişdi?

BÖLMƏ 6

Əyyub kamil qalır

Əyyub kitabı necə göstərir ki, bütün şüurlu varlıqlar Allahın hakimiyyətinin bəraət qazanması üçün çalışa bilər?

BÖLMƏ 7

Allah israillliləri köləlikdən azad edir

İsrailliləri Misir köləliyindən azad etmək üçün Yehova Musadan necə istifadə etdi? Pasxa bayramı nədən götürülüb?

BÖLMƏ 8

İsrail xalqı Kənana daxil olur

Nəyə görə Yehova Rahabla ailəsini Əriha şəhərində hifz etdi?

BÖLMƏ 9

İsraillilər padşah istəyir

israillilər padşah istədikdə Yehova Talutu seçdi. Bəs nə üçün Talutun yerinə Davudu seçdi?

BÖLMƏ 10

Süleyman hikmətlə hökmranlıq edir

Süleyman hikmətli olduğunu göstərən bəzi nümunələr hansılardır? Onun Yehovanın yolundan uzaqlaşmasının nəticəsi nə oldu?

BÖLMƏ 11

Allahdan ilham almış, təsəlli və təlim verən ruhani nəğmələr

Allahın onu sevənlərə təsəlli verdiyini və kömək etdiyini göstərən məzmurlar hansılardır? Süleymanın nəğməsində padşah nəyi ifadə etmişdi?

BÖLMƏ 12

Həyat üçün rəhbərlik təqdim edən ilahi müdriklik

Allahdan ilham almış Məsəllər və Vaiz kitablarının praktiki rəhbərliyi necə təqdim etdiyini və Allah güvənməyim üçün önəmli olduğunu araşdırın.

BÖLMƏ 13

Yaxşı və pis padşahlar

HNecə oldu ki, İsrail iki padşahlığa bölündü?

BÖLMƏ 14

Allah peyğəmbərləri vasitəsilə danışır

Allahın peyğəmbərləri hansı xəbərləri çatdırmışdı? onlardan dördünü nəzərdən keçirin.

BÖLMƏ 15

Sürgündə olan peyğəmbər gələcəyə dair görüntülər alır

Dənyal Məsih və Allahın Padşahlığı barədə nəyi öyrəndi?

BÖLMƏ 16

Məsih peyda olur

İsanı Məsih kimi tanıtmaq üçün Yehova mələklərdən və Vəftizçi Yəhyadan necə istifadə etdi? Yehova Oğlunun Məsih olduğunu necə aşkara çıxardı?

BÖLMƏ 17

İsa Allahın Padşahlığı haqda öyrədir

İsanın təbliğinin mövzusu nə idi? O, məhəbbətlə və ədalətlə idarə edəcəyini necə göstərdi?

BÖLMƏ 18

İsa möcüzələr göstərir

İsanın möcüzələri Onun səlahiyyəti və gələcəkdə yeri necə idarə edəcəyi barədə nə deyir?

BÖLMƏ 19

İsa gələcək hadisələr haqda peyğəmbərlik edir

İsanın həvarilərinə dediyi əlamətlərin mənası nədir?

BÖLMƏ 20

İsa Məsih öldürülür

Ələ verilməzdən və işgəncə dirəyinə mıxlanmazdan öncə İsa hansı yeni mərasimi təsis etdi?

BÖLMƏ 21

İsa sağdır!

İsanın şagirdləri Allahın onu diriltdiyinə necə əmin oldular?

BÖLMƏ 22

Həvarilər cəsarətlə təbliğ edirlər

Əllinci gün bayramı ərəfəsində nə baş verdi? Düşmənlər İsanın şagirdlərinin təbliğinə necə yanaşdılar?

BÖLMƏ 23

Xoş xəbər yayılır

Bulus Listrada bir adamı sağaldanda nə baş verdi? Bulus Romaya necə gəlib çatdı?

BÖLMƏ 24

Bulus yığıncaqlara məktub yazır

Yığıncaqların təşkil edilməsi ilə bağlı Bulus hansı rəhbərliyi vermişdi? O, vəd edilmiş Övlad barədə nə demişdi?

BÖLMƏ 25

İmana, əxlaqa və məhəbbətə dair məsləhətlər

Məsihi imanını necə təzahür etdirə bilər? İnsan Allahı həqiqətən sevdiyini necə göstərir?

BÖLMƏ 26

Cənnət bərpa edilir!

Vəhy kitabı Müqəddəs Kitabdakı xəbəri necə tamamlayır?

Müqəddəs Kitabın çatdırdığı xəbər. Qısa icmal

How did Jehovah progressively reveal that Jesus would be the Messiah, the one who would restore paradise to the earth?

Müqəddəs Kitabın zaman xətti

Müqəddəs Kitab tarixinin B. E. Ə. 4026-cı ilindən B. E. 100-cü ilinə zaman xəttində baxın