Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

İsa peyğəmbər. Yol, həqiqət, həyat

 FƏSİL 134

Sərdabə boşdur — Məsih dirilib!

Sərdabə boşdur — Məsih dirilib!

MƏTTA 28:3—15 MARK 16:5—8 LUKA 24:4—12 YƏHYA 20:2—18

  • İSA PEYĞƏMBƏR DİRİLİB

  • SƏRDABƏNİN YANINDA BAŞ VERƏNLƏR

  • İSA PEYĞƏMBƏR BİR NEÇƏ QADINA GÖRÜNÜR

Sərdabə boşdur! Bunu görən qadınlar məəttəl qalır. Məcdəlli Məryəm qaçıb Butrusu və İsa Məsihin sevdiyi o biri şagirdi — həvari Yəhyanı tapır (Yəhya 20:2). Amma sərdabənin yanında qalan digər qadınlar bir mələyi görürlər. Həmçinin sərdabənin içində ağ əba geymiş başqa bir mələk var (Mark 16:5).

Mələklərdən biri onlara deyir: «Qorxmayın! Mən bilirəm ki, siz dirəkdə edam edilmiş İsanı axtarırsınız. O, burada yoxdur. Özünün dediyi kimi dirilib. Gəlin onun qoyulduğu yerə baxın. Sonra isə tez gedin, şagirdlərə onun dirildiyini söyləyin. Onlara deyin: “İsa sizin qabağınızca Cəliləyə gedir, onu orada görəcəksiniz”» (Mətta 28:5—7). Qadınlar sərdabədən çıxıb qaça-qaça gedirlər. Hisslər onları çulğalayıb, onlar tir-tir əsirlər (Mark 16:8).

Bu arada Məcdəlli Məryəm Butrusla Yəhyanı tapır. Təngnəfəs onlara xəbər verir: «Ağanı sərdabədən götürüblər, bilmirik aparıb hara qoyublar» (Yəhya 20:2). Bunu eşitcək həvarilərin ikisi də qaçır. Görünür, Yəhya daha tez qaçır və sərdabəyə birinci çatır. Yəhya içəri boylanır və orada kətan parçanı görür, amma içəri girmir.

Butrus ora gəlib çatan kimi içəri girir. O, yerdəki parçanı və İsa peyğəmbərin başını örtən dəsmalı görür. Yəhya da içəri girir və Məryəmin sözlərinin doğruluğuna əmin olur. Amma nə Butrus, nə də Yəhya başa düşmür ki, İsa Məsih dirilib. Hərçənd İsa diriləcəyini dəfələrlə onlara demişdi (Mətta 16:21). Bu həvarilər çaşbaş halda evə qayıdırlar. Yenidən sərdabəyə gəlmiş Məcdəlli Məryəm isə orada qalır.

Bu arada o biri qadınlar İsa Məsihin dirildiyini şagirdlərə danışmağa tələsirlər. Yolda Məsih qarşılarına çıxıb onları salamlayır. Qadınlar onun önündə diz çökürlər. İsa Məsih onlara deyir: «Qorxmayın, gedin qardaşlarıma deyin ki, Cəliləyə getsinlər. Orada məni görəcəklər» (Mətta 28:9, 10).

Bundan əvvəl zəlzələ başlayanda və mələklər görünəndə sərdabəni qoruyan gözətçilərin qorxudan az qala bağrı çatlamışdı. Onlar özlərinə gələndə şəhərə gedib baş verən hadisəni böyük kahinlərə çatdırırlar. Böyük kahinlər yəhudi ağsaqqallarını çağırıb məşvərətləşirlər və qərara gəlirlər ki, əsgərlərə rüşvət verib bu məsəlini ört-basdır etsinlər. Əsgərlərə tapşırırlar: «Belə deyərsiniz: “Gecə biz yatanda onun şagirdləri gəlib cəsədi oğurladılar”» (Mətta 28:4, 11, 13).

Roma əsgəri növbə başında yatardısa, onu edam edə bilərdilər. Buna görə də kahinlər onlara söz verirlər: «Arxayın olun, əgər bu [yatmağınız barədə yalan], valinin qulağına çatsa, biz hər şeyi ona başa salarıq» (Mətta 28:14). Əsgərlər rüşvət alıb hər şeyi kahinlərin dediyi kimi edirlər. Bunun nəticəsində yəhudilər arasında şayiə yayılır ki, İsa Məsihin cəsədini oğurlayıblar.

Sərdabənin yanında qalan Məcdəlli Məryəm qəm-qüssə içindədir. O əyilib sərdabənin içinə boylananda ağ libaslı iki mələk görür. Mələklərdən biri İsa Məsihin cəsədi qoyulduğu yerin baş tərəfində, o birisi ayaq tərəfində oturub. Onlar soruşurlar: «Niyə ağlayırsan?» Məryəm cavab verir: «Ağamı aparıblar, bilmirəm hara qoyublar». Sonra çönəndə başqa bir adamı görür. O da bayaq mələyin verdiyi sualı təkrarlayır və sonra soruşur: «Kimi axtarırsan?» Məryəm elə bilir ki, bu, bağbandır və ona deyir: «Ağa, əgər onu sən aparmısansa, de hara qoymusan, mən gedim onu götürüm» (Yəhya 20:13—15).

Əslində, hal-hazırda Məryəm dirilmiş İsa Məsihlə danışır, amma onu tanımır. Lakin İsa Məsih «Məryəm!» deyəndə Məryəm həmin adamın onu çağırmaq tərzindən onun kim olduğunu başa düşür və çönüb ibranicə: «Rabbuni!» — deyə sevinə-sevinə çığırır. (Rabbuni «ustad» deməkdir.) Lakin o qorxur ki, İsa Məsih indi göyə qalxacaq, buna görə də tez onu tutur. İsa Məsih isə ona deyir: «Tutma məni. Mən ki hələ Atamın yanına qalxmıram. Qardaşlarımın yanına get və onlara de: “Mən öz Atamın və sizin Atanızın, öz Allahımın və sizin Allahınızın yanına gedirəm”» (Yəhya 20:16, 17).

Məryəm həvarilərlə digər şagirdlərin toplaşdıqları yerə qaçır. O, «Mən Ağanı gördüm!» deyərək digər qadınların İsa Məsihin dirilməsi ilə bağlı söylədiklərinə əlavə edir (Yəhya 20:18). Ancaq həvarilər qadınların dediklərini boş şey sanır (Luka 24:11).