Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Onlayn Müqəddəs Kitab | MÜQƏDDƏS KİTAB (TÖVRAT, ZƏBUR, İNCİL)

Qanunun təkrarı 32:1—52

MÜNDƏRİCAT

  • Musanın nəğməsi (1—47)

    • Yehova qayadır (4)

    • İsrail öz Qayasını unudub (18)

    • «Qisas Mənimdir» (35)

    • «Onun xalqı ilə şadlanın» (43)

  • Musa Nəba dağında öləcək (48—52)

32  «Qulaq verin, ey göylər, görün nə deyirəm; Ey yer üzü, eşit ağzımdan çıxan kəlmələri.   Nəsihətim yağmur olub yağacaq, Sözlərim şeh olub damacaq, Çəmənliyə çisələyən narın yağışlar kimi, Yaşıllığa tökülən leysanlar kimi.   Yehovanın adını bəyan edərəm.+ Allahımızın böyüklüyünü vəsf edin!+   Qayadır O, hər işi mükəmməl,+ Bütün yolları haqq,+ Nahaq iş görməyən+ etibarlı+ Allah. Adildir, haqdır O.+   Onlar isə rəzillik etdilər;+ Yox, onlar Onun övladları deyil. Özləri qüsurludur.+ Yolunu azmış, pozğun nəsil!+   Budur sizin Yehovaya şükranınız,+ Ey axmaq, səfeh qövm?+ Məgər sizi yoxdan var edən Atanız O deyil?+ O deyilmi sizi xəlq edən, ayağa qaldıran?   Keçmiş çağları yada salın, Ötən nəsillərin yaşadığı illərə boylanın, Atalarınızdan xəbər alın, sizə desinlər,+ Ağsaqqallarınızdan sorun, danışsınlar.   Haqq-Taala xalqlara miras verəndə,+ Adəm övladlarını* bir-birindən ayıranda,+ Sərhədlərini elə cızdı ki,+ İsrail oğulları saylarına görə pay alsın.+   Axı bu xalq Yehovanın payıdır,+ Yaqub Onun irsidir.+ 10  Onu çöl-biyabanda gördü,+ Kimsəsiz, qurd-quş ulaşan səhrada tapdı.+ Onun başına dolandı, nazını çəkdi,+ Göz bəbəyi kimi qorudu.+ 11  Yuvasını silkələyən, Balalarının üstündə süzən, Qanadlarını gərib onları tutan, Pərlərinin üstündə aparan qartal kimi,+ 12  Yehova onu apardı.+ Tək apardı, Onunla özgə bir allah olmadı.+ 13  Yer üzünün hündür zirvələrini ona ram etdi,+ Onu zəmilərin neməti ilə bəslədi,+ Qayalardan süzülən bal, Daşlardan çəkilən yağ canına qüvvət verdi, 14  Naxırın yağı ilə, qoyun-keçi südü ilə, Piyli qoyunlarla, Başan qoçları ilə, təkələrlə, İri dənli buğdalarla onu bəslədi.+ Üzümün qanından, şərabdan içdin. 15  Yeşurun* piy bağlayanda höcətlik edib şıllaq atdı. Piy bağlamısan, şişib dərinə sığmırsan!+ O, Yaradanını, Allahı atdı,+ Onu xilas edən Qayaya xor baxdı. 16  Onlar yabançı allahlarla Onu acıqlandırdılar.+ İyrənc əməllərlə Onu təhqir etdilər.+ 17  Allaha yox, cinlərə, Tanımadıqları allahlara, Təzəlikcə peyda olmuş, Ata-babalarınızın eşidib-bilmədiyi allahlara qurban gətirdilər.+ 18  Sənə atalıq edən Qayanı unutdun,+ Sənə həyat verən Allahı yada salmadın.+ 19  Yehova bunu görüb onları rədd eylədi,+ Axı oğul-qızları Onu təhqir elədi. 20  O dedi: “Onlardan üzümü döndərəcəyəm,+ Onda görəcəyəm aqibətlərini. Pozğun nəsil,+ Vəfasız övladlar.+ 21  Məni allah olmayan şeylərlə acıqlandırdılar.+ Puç bütləri ilə məni təhqir etdilər.+ Mən də onları xalq adına layiq olmayanlarla pərt edəcəyəm,+ Axmaq bir xalqla təhqir edəcəyəm.+ 22  Qəzəbim od püskürür,+ Bu odun atəşi Məzarın* dərinliklərinədək çatır,+ Yeri, onun bütün bəhrəsini yandırıb-yaxacaq, Dağların özülü zəbanə çəkərək yanacaq. 23  Bəlalarının üstünə bəla göndərəcəyəm, Oxdanımı onların üstünə boşaldacağam. 24  Aclıq onlarda hal qoymayacaq,+ Qızdırma içində qovrulacaqlar, tar-mar ediləcəklər.+ Onları yırtıcı heyvanların dişinə verəcəyəm,+ Torpaqda sürünənlərin zəhərli dişinə tuş edəcəyəm. 25  Bayırda qılınc əhədlərini kəsəcək,+ Evdə dəhşət tüğyan edəcək.+ Gənc oğlanın da, cavan qızın da, Çağanın da, ahılın da payı bu olacaqdır.+ 26  Mən çoxdan deyərdim: “Qalxıb onları pərən-pərən edəcəyəm, Adlarını yaddaşlardan siləcəyəm”. 27  Ancaq düşmənlərin rişxəndini göz önünə gətirdim,+ Yağıların yanlış yerə yozmağını istəmədim.+ Yoxsa deyərdilər: “Biz güclü çıxdıq,+ Bu işdə Yehovanın əli yoxdur”. 28  Onlar düşüncəsiz* xalqdır, Hamısı qanmazdır.+ 29  Kaş ki ağılları olaydı!+ Onda bir az düşünərdilər.+ Axırlarını fikirləşərdilər.+ 30  Bir nəfər min nəfəri necə təqib edə bilər? İki nəfər on min adamı necə qova bilər?+ Çün onların Qayası onları atdı,+ Yehova onları tərk etdi. 31  (Yağıların qayası Qayamıza tay deyil,+ Bunu özləri də dərk edirlər.)+ 32  Tənəkləri Sədum tənəklərindən, Əmurə bağlarındandır.+ Üzümlərinin hər giləsi zəhər tuluğu, Salxımları zəqqumdur.+ 33  Şərabları zəhrimar, Amansız ilan* ağısı. 34  Bunu möhür altında, Anbarımda saxlayıram.+ 35  Qisas Mənimdir, əvəzi Mən çıxacağam,+ Vaxtı çatanda ayaqları sürüşəcək.+ Onların fəlakət günü yaxındır. Aqibətləri astanadadır”. 36  Yehova Öz xalqını sorğu-suala çəkəcək.+ Lakin güclərinin tükəndiyini, Yalnız biçarələrin, zavallıların qaldığını görəndə Qullarına rəhmi gələcək.+ 37  Sonra deyəcək: “Hanı allahları,+ Pənah apardıqları qayalar, 38  Qurbanlarının piyi ilə bəslədikləri, Şərab təqdimələrini içirdikləri allahlar?+ Qoy qalxıb dadınıza yetişsinlər, Pənahgahınız olsunlar. 39  İndi bilin, Allah Mənəm.+ Məndən başqa yoxdur allah.+ Öldürən də Mənəm, həyat verən də.+ Yaralayan da,+ şəfa verən də.+ Əlimə düşəni qurtaran olmaz.+ 40  Əlimi göylərə qaldırıb Əbədi varlığıma and içirəm,+ 41  Əgər parlayan qılıncımı itiləyirəmsə, Əlim hökmün icrası üçün qalxıbsa,+ Demək, düşmənlərimi intiqam haqlayacaq,+ Mənə asi düşənlərdən əvəz çıxacağam. 42  Oxlarımı qanla məst edəcəyəm, Ölənlərin, əsirlərin qanı ilə. Qılıncımı doyuracağam Düşmən rəhbərlərinin başı ilə, cismi ilə”. 43  Ey xalqlar, Onun xalqı ilə şadlanın.+ O, qullarının qanını yerdə qoymayacaq.+ Düşmənlərindən qisas alacaq,+ Xalqının torpağı üçün kəffarə verəcək*». 44  Beləcə, Musa gəlib Nun oğlu Huşə*+ ilə birlikdə bu nəğmənin sözlərini bütün xalqa söylədi.+ 45  Söyləyib qurtarandan sonra 46  dedi: «Bu gün sizə söylədiyim xəbərdarlıq sözlərini ürəyinizə həkk edin+ ki, övladlarınıza qanunun bütün tələblərinə cidd-cəhdlə əməl etməyi aşılayasınız.+ 47  Bu, boş söz deyil, ölüm-dirim məsələsidir.+ Bu sözün sayəsində İordanı keçib tutacağınız torpaqda uzun ömür sürəcəksiniz». 48  Elə həmin gün Yehova Musa ilə danışıb dedi: 49  «Əriha ilə üzbəüz, Muab ölkəsində olan Abarimdəki+ Nəba dağına+ qalx, israillilərə verəcəyim Kənan diyarını seyr elə.+ 50  Sonra Harun Hur dağında+ ölüb ata-babalarına qovuşduğu* kimi, sən də bu dağda gözlərini həyata yumub ata-babalarına qovuşacaqsan. 51  Çünki Sin səhrasında, Qədisdəki Məriba suyunun+ yanında ikiniz də İsrail xalqının qarşısında Mənə hörmətsizlik etdiniz, israillilərin önündə müqəddəsliyimi uca tutmadınız.+ 52  İsrail xalqına verəcəyim diyarı uzaqdan görəcəksən, amma ayağını ora basmayacaqsan».+

Haşiyələr

Digər variant: bəşəri.
Mənası: dürüst. İsrailə verilən şərəfli ad.
İbr. şeol. Lüğətə bax.
Digər variant: nəsihətə kar.
Hərfən: kobra.
Yaxud torpağını təmizləyəcək.
Yuşənin əsil adı. Huşə Yahın xilas etdiyi, Yah xilas etdi mənasını verən Huşiyyə adının qısa formasıdır.
İbranilərdə ölümü bədii dillə təsvir edən ifadə.