Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Onlayn Müqəddəs Kitab | MÜQƏDDƏS KİTAB (TÖVRAT, ZƏBUR, İNCİL)

1 Salnamələr 1:1—54

MÜNDƏRİCAT

  • Adəmdən İbrahimədək (1—27)

  • İbrahimin övladları (28—37)

  • Ədumilər; padşahları; şeyxləri (38—54)

1  Adəm,Şeys,+Ənuş,  Qinan,Məhlail,+Yarəd+,  Hənuq+,Mətuşələh,Ləmek,+  Nuh+,Sam+, Ham və Yafəs.+  Yafəsin oğulları bunlar idi: Gümər, Məcuc, Maday, Yavən, Tubal,+ Məşəq+ və Tiras.+  Gümərin oğulları bunlar idi: Əşkinaz, Rifət və Tücarma.+  Yavənin oğulları bunlar idi: Əlişa, Tarşiş, Kittim və Rodanim*.  Hamın oğulları bunlar idi: Kuş+, Misraim, Put və Kənan.+  Kuşun oğulları bunlar idi: Siba+, Həvilə, Səbtə, Rəhma+ və Səbtəkə. Rəhmanın oğulları Səba və Didan idi.+ 10  Kuşun Nəmrud adında oğlu oldu.+ O, yer üzündə ilk qüdrətli adam oldu. 11  Misraimin Ludim+, Ənamim, Ləhabim, Nəftuhim,+ 12  Patrusim+, Kəsluhim (filiştlilər*+ ondan törəyib) və Kəfturim+ adında oğulları oldu. 13  Kənanın oğulları bunlar idi: ilki Sidon+, Het,+ 14  həmçinin yəbusilər+, amorilər+, girqaşilər+, 15  hivilər+, arqilər, sinilər, 16  arvadilər+, səmarilər, həməsilər. 17  Samın oğulları bunlar idi: Elam+, Aşşur+, Ərfəhsad, Lud və Aram.Həmçinin Uz, Hul, Qətar və Maş*.+ 18  Ərfəhsadın Saleh+, Salehin Abir adında oğlu oldu. 19  Abirin iki oğlu oldu. Birinin adı Faliq*+ idi, çünki onun yaşadığı vaxtda yer* bölünmüşdü. Qardaşının adı Qəhtan idi. 20  Qəhtanın Əlmudad, Səlif, Hazarmavəd, Yarəh,+ 21  Həduram, Uzal, Diqla, 22  Obal, Abimail, Səba, 23  Ofir+, Həvilə+ və Yubab adında oğulları oldu. Bunların hamısı Qəhtanın oğulları idi. 24  Sam,Ərfəhsad,Saleh, 25  Abir,Faliq+,Rəhu+, 26  Səruc+,Nahur+,Tarix+, 27  İbram, yəni İbrahim.+ 28  İbrahimin oğulları İshaq+ və İsmayıl+ idi. 29  Onların övladları bunlar idi: İsmayılın ilki Nəbayüt+, ondan sonra Qədar+, Ədbiil, Mibşam,+ 30  Mişma, Dumah, Massa, Hədad, Təma, 31  Yətur, Nafiş və Qədma. Bunlar İsmayılın oğulları idi. 32  İbrahimin kənizi Qəturədən+ doğulan oğulları bunlar idi: Zimran, Yöqşən, Mədan, Mədyən+, İşbaq və Şuah+. Yöqşənin oğulları Səba və Didan+ idi. 33  Mədyənin oğulları bunlar idi: İfah+, İfər, Hənuq, Əbida və Əldah. Bunların hamısı Qəturənin övladları idi. 34  İbrahimin İshaq adında oğlu oldu.+ İshaqın oğulları Eys+ və İsrail+ idi. 35  Eysin oğulları bunlar idi: Əlifəz, Ruil, Yəuş, Yalam və Qarun.+ 36  Əlifəzin oğulları bunlar idi: Təhman+, Ömər, Səfi, Qətam, Qənaz, Timnə və Əmalik.+ 37  Ruilin oğulları bunlar idi: Nəhat, Zarah, Şamah və Mizah.+ 38  Sairin+ oğulları bunlar idi: Lutan, Şubal, Sibun, Anah, Dişon, İsər və Dişən.+ 39  Lutanın oğulları bunlar idi: Xuri və Humam*. Lutanın bacısının adı Timnə idi.+ 40  Şubalın oğulları bunlar idi: Alvan, Manahat, Eybal, Şəfi və Unam. Sibunun oğulları Ayah və Anah idi.+ 41  Dişon Anahın oğlu idi. Dişonun oğulları bunlar idi: Həmdan, Əşban, İfran və Kəran.+ 42  İsərin+ oğulları bunlar idi: Bilhən, Zəvan və Əqan. Dişənin oğulları Uz və Aran idi.+ 43  İsraillilərin padşahı olmazdan əvvəl Ədum+ diyarında padşahlıq edənlər bunlar idi:+ Baur oğlu Bələh. Onun şəhəri Dinhab adlanırdı. 44  Bələh öləndə onun yerinə bozrahlı+ Zarah oğlu Yubab padşah oldu. 45  Yubab öləndə onun yerinə təhmanilərin diyarından olan Huşəm padşah oldu. 46  Huşəm öləndə onun yerinə Muab torpağında mədyəniləri məğlub edən Bədad oğlu Hədad padşah oldu. Onun şəhəri Avit adlanırdı. 47  Hədad öləndə onun yerinə məsriqalı Səmla padşah oldu. 48  Səmla öləndə onun yerinə çay* kənarındakı Rəhbutdan olan Şaul padşah oldu. 49  Şaul öləndə onun yerinə Ahbur oğlu Baalhənan padşah oldu. 50  Baalhənan öləndə onun yerinə Hədad* padşah oldu. Onun şəhəri Pay adlanırdı. Arvadı Mehzab qızı Mətrədin qızı Mehitab idi. 51  Sonra Hədad öldü. Ədum şeyxləri* bunlar idi: şeyx Timnə, şeyx Alva, şeyx Yəttat,+ 52  şeyx Əhulibam, şeyx İlah, şeyx Finun, 53  şeyx Qənaz, şeyx Təhman, şeyx Mibsar, 54  şeyx Məqdiil və şeyx İram. Bunlar Ədum şeyxləri idi.

Haşiyələr

Yr 10:4 ayəsində Dudanim.
Bəzi mənbələrə əsasən, filistimlilər.
Bunlar Aramın oğullarıdır. Yr 10:23 ayəsinə bax.
Mənası: bölünmə.
Yaxud yerin əhalisi.
Yr 36:22 ayəsində Heyməm.
Fərat çayı.
Yr 36:39 ayəsində Hədar.
Qəbilə başçıları.