Kontentə keç

Müqəddəs Kitab ayələrinin izahı

Müqəddəs Kitabdakı məşhur ayə və ifadələrin mənasını öyrənin. Tam mənzərəni görmək üçün onların kontekstini araşdırın. Haşiyələrdəki əlavə məlumat və çarpaz istinadlar sizə Müqəddəs Kitabı dərindən başa düşməyə kömək edəcək.

Zəbur 37:4 ayəsinin izahı. «Rəbdən zövq al»

Bu məzmur bizə hikmətli olub Allahın razılığını qazanmağa necə kömək edir?

Məsəllər 16:3 ayəsinin izahı. «Görəcəyin işləri Rəbbə ver»

Hansı iki səbəbə görə insanlar qərar verməzdən əvvəl Allaha üz tutmalıdırlar?

Məsəllər 17:17 ayəsinin izahı. «Dost hər zaman sevər»

Bu məsəl əsl dostluğun tərifini verir.

Məsəllər 22:6 ayəsinin izahı. «Uşağa tərbiyə ver ki, layiqli yol tutsun»

Uşağın getməli olduğu «düzgün yol» hansıdır? Bu yol insandan insana fərqlənir?

Vaiz 3:11 ayəsinin izahı. «Allah hər şeyi öz vaxtında gözəl yaratdı»

Allahın gözəl işlərinə sadəcə yaratdığı şeylər daxil deyil. Bu sizin üçün hansı mənanı kəsb edir?

Əşiya 26:3 ayəsinin izahı. «Ağlı Sənə yönəlmiş adamlara Sən kamil sülh verirsən» (Əşiya 26:3)

Əsl sülhü hiss etmək mümkündür? Ağlını Allaha yönəltmək nə deməkdir?

Əşiya 40:31 ayəsinin izahı. «Yehovaya bel bağlayanların gücü təzələnər»

Nəyə görə Müqəddəs Kitabda Allahdan güc alan insan havada süzən qartala bənzədilir?

Əşiya 41:10 ayəsinin izahı. «Qorxma, çünki Mən səninləyəm»

Xidmətçilərini onlara arxa-dayaq olacağına əmin etmək üçün Yehova üç ifadədən istifadə edir.

Ərəmya 11:11 ayəsinin izahı. «Mən onların üzərinə bəla gətirəcəyəm»

Allah xalqının başına «bəla» gətirdi, yoxsa buna sadəcə izin verdi?

Ərəmya 33:3 ayəsinin izahı: «Məni çağır, sənə cavab verim»

Allah Onun dəvətini qəbul edəcək kəslərə «böyük, dərkedilməz şeyləri» bildirəcəyini vəd etmişdi. O hansı şeyləri bildirəcəkdi? Bu gün də bu aktualdır?

Mikə 6:8 ayəsinin izahı. «Allahınızın önündə həlim ürəklə gəzin»

Allahın insanlardan nə tələb etdiyi bu ayədə üç fikirlə ifadə olunub.

Mətta 6:34 ayəsinin izahı. «Sabah üçün qayğı çəkməyin»

İsa bu sözlərlə demək istəmirdi ki, biz gələcəyə dair planlar qurmamalıyıq.

Mətta 11:28—30 ayələrinin izahı. «Yanıma gəlin və Mən sizə rahatlıq verərəm»

İsa bu dəvətə hay verənlərin zülm və ədalətsizlikdən dərhal azad olacaqlarını nəzərdə tuturdu?

Mark 11:24 ayəsinin izahı. «Dua edib hər nə diləsəniz, inanın ki, artıq almısınız»

İsanın iman və dua haqda məsləhəti bu gün çətinliklərin öhdəsindən gəlməyə necə kömək edə bilər?

Luka 1:37 ayəsinin izahı. «Çünki Allah üçün mümkün olmayan şey yoxdur»

Heç nə Külli-İxtiyar Allahın dediyi sözü və ya verdiyi vədi yerinə yetirməsinin qarşısını ala bilməz. Nəyə görə bunu bilmək vacibdir?

Luka 2:14 ayəsinin izahı. «Yer üzündə Onun [Allahın] razı olduğu insanlara sülh olsun!»

Bu sözlər dövrümüzdə yaşayan insanlar üçün hansı mənanı kəsb edir?

Yəhya 14:6 ayəsinin izahı. «Yol, həqiqət və həyat mənəm»

Nəyə görə ibadətinin Yehova tərəfindən qəbul edilməsini istəyən insan İsanın vacib rolunu tanımalıdır?

Yəhya 14:27 ayəsinin izahı. «Aranızda sülh qoyub gedirəm»

İsanın əsl davamçılarına verdiyi və ya qoyub getdiyi sülh nədir? Ona necə sahib olmaq olar?

Yəhya 15:13 ayəsinin izahı: «Daha böyük məhəbbət heç kimdə yoxdur»

İsa Məsihin davamçıları onun məhəbbətini necə örnək götürə bilərlər?

Yəhya 16:33 ayəsinin izahı: «Mən dünyaya qalib gəldim»

İsa Məsihin bu sözləri davamçılarını necə əmin etdi ki, onlar Allaha sadiq qala bilər?

Həvarilərin işləri 1:8 ayəsinin izahı. «Siz qüvvə alacaqsınız»

İsa davamçılarına nə vəd etmişdi? Müqəddəs ruhun sayəsində onlar nələr edəcəkdilər?

Romalılara 6:23 ayəsinin izahı. «Günahın əvəzi ölümdür, Allahın ənamı isə... əbədi həyatdır»

Heç bir günahlı insan özünü xilas edə bilməz, amma əbədi həyat ənamını ala bilər. Necə?

Romalılara 12:12 ayəsinin izahı. «Ümidinizlə sevinin. Əziyyətdə dözümlü olun. Dayanmadan dua edin»

Təqiblərə və digər çətinliklərə rəğmən məsihi Allaha necə sadiq qala bilər?

Romalılara 15:13 ayəsinin izahı. «Qoy ümid verən Allah sizi hər cür sevinclə və imanda sülhlə doldursun»

Sevinc və sülh keyfiyyətləri ümid və müqəddəs ruhla necə bağlıdır?

1 Korinflilərə 10:13 ayəsinin izahı. «Allah sadiqdir»

Çətinliklərlə üzləşəndə vəfalı Allahımız bizə necə kömək edir?

2 Korinflilərə 12:9 ayəsinin izahı. «Lütfüm sənə kifayətdir»

Bulus Allahın lütfünü öz üzərində necə hiss etmişdi? Bəs biz bu lütfü necə hiss edə bilərik?

Qalatiyalılara 6:9 ayəsinin izahı: «Yaxşılıq edərkən ruhdan düşməyək»

Yaxşı iş görməkdən əlini üzməyən məsihilər hansı mükafatı alacaq?

«Doğru... [şeylər] haqda düşünün» (Filippililərə 4:8)

Məsihilər hansı düşüncə tərzini vərdişə çevirməlidilər?

Filippililərə 4:13 ayəsinin izahı. «Məsih vasitəsilə hər şeyi etməyə qadirəm»

Bulus «hər şeyə gücüm çatır» sözləri ilə nə demək istəyirdi?

«Gördüyünüz hər işi... can-dildən edin» (Koloslulara 3:23)

Məsihinin əməyə münasibəti Allahla münasibətlərinə necə təsir edir?

2 Timutiyə 1:7 ayəsinin izahı. «Allah bizə qorxaqlıq ruhu... [verməyib]»

Allah insana qorxunun öhdəsindən gəlib Ona cəsarətlə xidmət etməyə necə kömək edə bilər?

İbranilərə 4:12 ayəsinin izahı. «Allahın kəlamı canlı və təsirlidir»

Yol verirsən ki, Allahın sözü həyatına təsir etsin? Allahın sözü sayəsində daxilən necə insan olduğunu görə bilirsən?

İbranilərə 11:1 ayəsinin izahı. «İman… ümid edilən şeylərə etimad[dır]»

Əsl iman nə dərəcədə möhkəmdir? Bu cür imana sahib olmaq nəyə görə vacibdir?

1 Butrus 5:6, 7 ayələrinin izahı. «Allahın qüdrətli əli altında özünüzü aşağı tutun... Bütün qayğı yükünüzü Ona ötürün»

Qayğılarımızı Allaha «ötürmək» nə deməkdir və bu insana necə rahatlıq gətirə bilər?

Vəhy 21:1 ayəsinin izahı. «Yeni bir göy və yeni bir yer»

Müqəddəs Kitabı araşdırmaq bu ayədəki ifadələrin mənasını anlamağa necə kömək edir?