Kontentə keç

Mündəricatı göstər

MÖVZU 6

Məsih haqqında öncədən deyilənlər

PEYĞƏMBƏRLİK

«Sən, ey Beytləhm Əfrat,.. İsraildə iradəmi icra edəcək rəhbər səndən çıxacaq».

Mikə 5:2

GERÇƏKLƏŞMƏSİ

«İsa padşah Hirodun dövründə Yəhudiyyə Beytləhmində anadan oldu».

Mətta 2:1

PEYĞƏMBƏRLİK

«Paltarımı aralarında bölüşdürürlər, libasım üçün püşk atırlar».

Zəbur 22:18

GERÇƏKLƏŞMƏSİ

«Əsgərlər İsanı dirəyə mıxlayandan sonra onun üst paltarlarını dörd yerə böldülər... Amma köynəyi tikişsiz, yuxarıdan-aşağıya bütöv toxuma idi. Ona görə də bir-birilərinə dedilər: “Gəlin bunu cırmayaq, püşk ataq görək kimə düşəcək”».

Yəhya 19:23, 24

PEYĞƏMBƏRLİK

«Bütün sümüklərini qoruyur, heç biri sınmamışdır».

Zəbur 34:20

GERÇƏKLƏŞMƏSİ

«İsaya yaxınlaşanda gördülər ki, o, artıq ölüb. Buna görə də onun qıçlarını sındırmadılar».

Yəhya 19:33

PEYĞƏMBƏRLİK

«Asiliyimizə görə onun bədəni deşildi».

Əşiya 53:5

GERÇƏKLƏŞMƏSİ

«Əsgərlərdən biri nizə ilə onun böyrünü deşdi və böyründən qan ilə su axdı».

Yəhya 19:34

PEYĞƏMBƏRLİK

«Onlar otuz gümüş sayıb haqqımı verdilər».

Zəkəriyyə 11:12, 13

GERÇƏKLƏŞMƏSİ

«Onda on iki həvaridən biri, Yəhuda İskəryut böyük kahinlərin yanına gedib dedi: “Onu sizə təslim etsəm, mənə nə verərsiniz?” Onlar Yəhudaya otuz gümüş pul boyun oldular».

Mətta 26:14, 15; 27:5