Kontentə keç

Mündəricatı göstər

MÖVZU 5

Müqəddəs Kitabın baş mövzusu

«Səninlə qadın arasına, sənin övladınla onun övladı arasına düşmənçilik qoyacağam. O, sənin başını əzəcək, sən isə onu dabanından çalacaqsan».

Yaradılış 3:15

«Yer üzünün bütün xalqları sənin övladın vasitəsilə mübarək olacaq, çünki sən Mənim sözümə qulaq asdın».

Yaradılış 22:18

«Qoy Padşahlığın gəlsin. Qoy Sənin iradən göydə olduğu kimi, yerdə də yerinə yetsin».

Mətta 6:10

«Sülh mənbəyi olan Allah tezliklə Şeytanı ayaqlarınızın altında əzəcək».

Romalılara 16:20

«Hər şey ona tabe ediləndən sonra Oğul özü də ona hər şeyi tabe edənə tabe olacaq ki, Allah hər kəs üçün hər şey olsun».

1 Korinflilərə 15:28

«Vədlər İbrahimə və onun övladına verildi... Bu da Məsihdir. Əgər Məsihə məxsussunuzsa, onda, həqiqətən, İbrahimin övladısınız və vədə görə varissiniz».

Qalatiyalılara 3:16, 29

«Dünya üzərində padşahlıq indi Rəbbimizə və Onun Məsihinə məxsusdur. Rəbbimiz əbədiyyət boyu padşahlıq edəcək!»

Vəhy 11:15

«Beləliklə, İblis və Şeytan adlanan böyük əjdaha, bütün dünyanı aldadan qədim ilan yerə atıldı, mələkləri də onunla birlikdə atıldı».

Vəhy 12:9

«O, qədim ilanı, İblis və Şeytan adlanan əjdahanı tutub min illiyə buxovladı».

Vəhy 20:2