Kontentə keç

Mündəricatı göstər

MÖVZU 19

Müqəddəs Kitabın məzmunu

TÖVRAT («ƏHDİ-ƏTİQ»)

MUSA PEYĞƏMBƏRİN YAZDIĞI KİTABLAR (5 KİTAB):

Yaradılış, Çıxış, Lavililər, Saylar, Qanunun təkrarı

Yaradılışdan qədim İsrail xalqının təşəkkülünədək

TARİXİ KİTABLAR (12 KİTAB):

Yuşə, Hakimlər, Rut

Bəni-İsrailin Allahın vəd etdiyi diyara daxil olması və sonrakı hadisələr

1 və 2 İşmuil, 1 və 2 Padşahlar, 1 və 2 Salnamələr

İsrail xalqının Yerusəlimin dağılmasına qədərki tarixi

Üzeyir, Nəhəmya, Əstər

Yəhudilərin Babil sürgünündən sonrakı tarixi

POETİK KİTABLAR (5 KİTAB):

Əyyub, Zəbur, Məsəllər, Vaiz, Nəğmələr nəğməsi

Hikmətli kəlamlar və nəğmələr toplusu

PEYĞƏMBƏRLİK KİTABLARI (17 KİTAB):

Əşiya, Ərəmya, Mərsiyələr, Hizqiyal, Dənyal, Huşə, Yuil, Amus, Əbdiya, Yunus, Mikə, Nahum, Həbquq, Səfənya, Həqqay, Zəkəriyyə, Məlaki

Allahın xalqı ilə bağlı peyğəmbərliklər

İNCİL («ƏHDİ-CƏDİD»)

MÜJDƏLƏR (4 KİTAB):

Mətta, Mark, Luka, Yəhya

İsa peyğəmbərin həyatı və fəaliyyəti

HƏVARİLƏRİN İŞLƏRİ (1 KİTAB):

Məsihiliyin və müjdəçilik işinin tarixi

MƏKTUBLAR (21 KİTAB):

Romalılara, 1 və 2 Korinflilərə, Qalatiyalılara, Efeslilərə, Filippililərə, Koloslulara, 1 və 2 Salonikililərə

Məsihi icmalarına məktublar

1 və 2 Timutiyə, Titusa, Filimona

Şəxsi məktublar

İbranilərə, Yaqub, 1 və 2 Butrus, 1, 2 və 3 Yəhya, Yəhuda

Məsihilərə ünvanlanan ümumi məktublar

VƏHY (1 KİTAB):

Həvari Yəhyaya nazil olan vəhylər