Kontentə keç

Mündəricatı göstər

Sözlər göstəricisi

A

ABIR-HƏYA,

Ef 4:19 onlar a. itirərək

1Tm 2:9 a. ilə bəzəsinlər

ABIRSIZ,

Ef 5:4 a. hərəkətlərə yer verməyin

ABİQAYİL,

1İş 25:3 A. ağıllı, gözəl qadın

ACGÖZ,

1Kr 5:11 a. oturub-durmayasınız

ACIQLI,

Ms 21:19 a. arvadla yaşamaqdansa

ACIMAQ,

Mt 9:36 camaatın halına a.

İb 4:15 elə kahin deyil halımıza a.

ACLIQ,

Zb 37:19 a. günlərində tox yaşayacaq

Əş 65:13 qullarım yeyəcək, siz a.

Am 8:11 a. göndərəcəyəm

AÇAR,

Mt 16:19 sənə Padşahlığın a.

Lk 11:52 bilik qapısının a. götürmüsünüz

Vh 1:18 ölüm ilə Məzarın a. məndədir

AÇIB DEMƏK,

Lv 5:1 bildiyini a.

AÇILMAMIŞDI,

Ef 3:5 bəşər övladlarına a.

AÇMAQ,

Zb 62:8 ürəyinizi Ona a.

Mt 11:25 körpələrə a.

Mt 18:18 yerdə a. hər şey

1Kr 2:10 bunları bizə a.

AD,

Yr 11:4 özümüzə a. qazanaq

Çx 3:13 a. nədir soruşsalar

Çx 3:15 a. əbədilik budur

Çx 9:16 bütün dünya a. eşitsin

Çx 20:7 Yehovanın a. nalayiq

1İş 17:45 Yehovanın a. ilə gəlirəm

1Sm 29:13 gözəl a. mədh oxuyuruq

Zb 9:10 a. tanıyanlar Sənə təvəkkül

Zb 79:9 a. naminə bizi qurtar

Ms 18:10 a. möhkəm qaladır

Ms 22:1 təmiz a. sərvətdən üstündür

Vz 7:1 yaxşı a. əla yağdan

Ər 23:27 a. unutdurmaq istəyirlər

Hz 39:25 a. müqəddəsliyini qoruyacağam

Ml 1:11 xalqlar arasında a. uca olacaq

Ml 3:16 Onun a. düşünənlər

Mt 6:9 qoy a. müqəddəs tutulsun

Yh 12:28 Ata, Öz a. ucalt

Yh 14:14 a. nə isə diləsəniz

Yh 17:26 a. onlara açdım

Hv 4:12 başqa a. yoxdur ki, xilas olaq

Hv 15:14 Öz a. daşıyan bir xalq

Rm 10:13 a. çağıran qurtulacaq

Fp 2:9 bütün a. üstün a. bəxş

AD GÜNÜ,

Yr 40:20 fironun a. idi

Mt 14:6 Hirodun a.

ADDIM,

Ər 10:23 a. insanın ixtiyarında deyil

ADƏM,

Yr 5:5 A. 930 il ömür

1Kr 15:22 A. ucbatından hamı ölür

1Kr 15:45 sonuncu A.

1Tm 2:14 aldanan da A. deyildi

ADƏTLƏR,

Qt 1:14 a. qızğın təəssübkeşi

ADINI ÇƏKMƏMƏK,

Ef 5:3 əxlaqsızlığın a.

AFƏRİN,

Mt 25:21 a. qoçaq nökərim

AĞA,

Qn 10:17 Yehova ağalar A.

Mt 6:24 iki a. qulluq edə bilməz

Mt 7:22 A., sənin adınla peyğəmbərlik

Mt 22:44 Yehova A. dedi

Rm 14:4 A. bilir, qulu ayaq üstədir

1Kr 7:39 bir şərtlə ki, A. yolunda olsun

Kl 4:1 göydə sizin də A. var

AĞAC,

Yr 2:9 xeyirlə şəri bilmə a.

Yr 2:9 bağın ortasında həyat a.

Yr 3:3 a. yeməyin

Zb 1:3 sular kənarında əkilmiş a.

Əş 61:3 böyük salehlik a. deyiləcək

Hz 47:12 hər iki sahildə a. bitəcək

Dn 4:14 a. kəsin, budaqlarını doğrayın

Vh 2:7 həyat a. yeməyə izin

Vh 22:14 həyat a. meyvəsindən yemək

AĞALAR,

1Kr 8:5 çoxlu allahlar və a.

AĞALIQ,

Yr 3:16 ərin sənə a. edəcək

Zb 119:133 pislik mənə a. etməsin

Vz 8:9 insanın insana a. etməsi

Rm 6:14 günah üzərinizdə a. etməməli

AĞARAN SAÇLAR,

Ms 16:31 a. gözəllik tacıdır

AĞARTMAQ,

Vh 7:14 Quzunun qanında a.

AĞIL,

Əy 6:3 a. gələni danışıram

Ms 3:5 öz a. güvənmə

Mt 22:37 Yehovanı bütün a. sev

Lk 16:8 dövrünün adamları ilə daha a.

Rm 7:25 a. Allahın Qanununun quluyam

AĞIL-KAMAL,

1Pd 3:11 a. dilədin

AĞILLA,

Lk 16:8 nökərbaşı a. tərpəndiyi

AĞILLI,

Zb 119:98 əmrlərin məni a.

Ms 3:7 öz gözündə a. olma

Dn 11:33 xalqın a. elm verəcək

Dn 12:3 a. adamlar parlayacaq

Mt 24:45 sadiq və a. nökər kimdir

Lk 10:21 a. adamlardan gizlədib

AĞILSIZ,

Zb 14:1 a. deyir: Yehova yoxdur

Lk 12:20 ey a. canını alacaqlar

AĞILSIZLIQ,

1Kr 3:19 Allahın gözündə a.

AĞIR,

1Yh 5:3 Onun əmrləri a. deyil

AĞIZ,

Yq 3:10 eyni a. tərif də çıxır

AĞLAMAQ,

Zb 6:6 yatağım a. yamyaş olub

Hş 12:4 a. yalvardı

Mt 26:75 Butrus a.

Lk 6:21 ey indi a.

Rm 12:15 ağlayanlarla a.

AĞLAŞMA,

Əş 65:19 onda a. eşidilməyəcək

AĞRI,

Rm 9:2 ürəyimdə bir a. duyuram

AĞSAQQAL,

Tt 1:5 a. təyin edəsən

AH-NALƏ,

Çx 2:24 Allah onların a. eşitdi

Hz 9:4 a. edənlərin alnına işarə qoy

AXAN,

Yş 7:1 A. şeylərdən götürdü

AXIRADƏK,

Yh 13:1 onları a. sevdi

2Tm 4:7 məsafəni a. qaçdım

AXIRI,

Əş 46:10 a. əvvəldən xəbər verirəm

AXIRZAMAN,

2Tm 3:1 a. son dərəcə çətin vaxt

AXMAQLIQ,

Ms 19:3 insan a. görə

Ms 22:15 a. uşağın ürəyində kök salar

AXSAQ,

Ml 1:8 a., xəstə heyvanı təqdim

AXSAQLAR,

Əş 35:6 a. maral kimi sıçrayacaq

AXTARMAQ,

Zb 119:176 bu qulunu a.

Əş 55:6 Yehovanı a.

Hz 34:11 qoyunlarımı a.

Lk 15:8 tapana qədər a.

Yh 4:23 ibadət etmək istəyənləri a.

Hv 17:27 Allahı a.

1Bt 1:10 ciddi a. aparmışlar

AXUR,

Lk 2:7 uşağı a. qoydu

AİLƏ,

Ef 2:19 Allahın a. üzvlərisiniz

Ef 3:15 hər a. öz adına görə

AKVİLAS,

Hv 18:2 A. adında yəhudi tapdı

AQİBƏT,

Zb 73:17 onların a. mənə aydın

ALDANMAYIN,

Qt 6:7 a., Allaha istehza

ALDATMAQ,

Ər 20:7 Yehova, Sən məni a.

ALƏT,

Hv 9:15 seçdiyim a.

ALFA,

Vh 1:8 A. və Omeqayam

ALIN,

Hz 3:9 sənin a. almaz kimi sərt

Hz 9:4 ah-nalə edənlərin a.

ALINMAQ,

1Kr 7:23 siz baha qiymətə a.

ALİCƏNAB,

Hv 17:11 nisbətən daha a. idilər

ALİMANƏ,

1Kr 2:1 a. sözlərlə valeh etmək

ALQIŞ,

Zb 147:1 Ona a. etmək xoşdur

ALLAH,

Qn 10:17 Yehova allahlar A.

Mt 27:46 A., niyə məni tərk etdin?

Yh 1:18 heç kim heç vaxt A. görməmişdir

Yh 17:3 tək gerçək A. tanısınlar

Yh 20:17 öz A. və sizin A. yanına gedirəm

1Kr 8:4 tək olan A. başqa Allah yoxdur

2Kr 4:4 bu dövrün a. imansızların zehnini

Ef 4:6 hamının Atası və A. birdir

1Yh 4:8 A. məhəbbətdir

ALLAHIN SÖZÜ,

Əş 40:8 A. əbədi qalar

Mr 7:13 ənənələrlə A. heçə endirirsiniz

1Sk 2:13 A. sözünü A. kimi qəbul etdiniz

İb 4:12 A. canlı və qüdrətlidir

ALLAHSIZ,

Ms 11:9 a. qonşusunu məhv

ALMA,

Ms 25:11 gümüş qabda qızıl a.

ALNIAÇIQ,

2Tm 2:15 a. işçi çıxasan

ALOV,

Mt 25:41 İblis üçün əbədi a.

1Kr 3:13 a. hər şeyi üzə çıxaracaq

1Sk 5:19 ruhun a. söndürməyin

2Bt 3:7 hökm gününün a. üçün saxlanılır

ALOVLANDIRMAQ,

2Tm 1:6 ənamı a. unutma

ALVERÇİ,

2Kr 2:17 biz Allahın sözünün a.

AMİN,

Qn 27:15 hamı a. deyə

1Kr 14:16 şükrə necə a. desin

2Kr 1:20 onun vasitəsilə a. deyib

ANA,

Çx 20:12 atanıza və a. hörmət edin

Zb 27:10 a. məni atsa belə

Ms 23:22 birçəyi ağarıb deyə a.

Lk 8:21 a., qardaşlarım Allahın sözünü

Yh 19:27 indən belə bu, sənin a.!

Qt 4:26 Yerusəlim bizim a.

AND,

Yr 22:16 varlığıma a. içirəm

Mt 5:34 ümumiyyətlə, a. içməyin

ANİ,

Zb 30:5 qəzəbi a. olar

ANLATMAQ,

Zb 119:27 mənasını a.

ANLAYIŞ,

Ms 19:11 a. hiddəti ləngidər

APOLLOS,

Hv 18:24 A. gözəl natiq idi

ARABA,

Hk 4:13 900 dəryazlı a.

2Pd 6:17 Əlyəsənin ətrafı alovdan a.

ARARAT,

Yr 8:4 gəmi A. dağlarında

ARAŞDIRMAQ,

1Sm 28:9 Yehova ürəkləri a.

Ms 21:2 Yehova ürəkləri a.

Ms 25:2 işi a. padşahları

Hv 17:11 Müqəddəs Yazıları diqqətlə a.

ARDICILLIQLA,

Lk 1:3 onları a. yazmaq

ARDIMCA,

Mt 19:21 sonra a. gəl

Yh 10:27 qoyunlarım qulaq asır, a. gəlirlər

ARDINCA,

Mt 4:20 torlarını atıb a. getdilər

Vh 14:4 quzu hara getsə, a. gedirlər

AREOPAQ,

Hv 17:22 Bulus A. ortasında

ARXA,

Lk 9:62 xışın üstünə qoyub a.

ARXALANMAQ,

1Bt 4:11 verdiyi gücə a.

ARXAYIN,

Ms 28:1 saleh aslan kimi a.

ARMAGEDDON,

Vh 16:16 ibranicə A. adlanan

ARTEMİDA,

Hv 19:34 böyük A. eşq olsun

ARTIQ,

Ef 3:20 a. etməyə qadir

ARVAD,

Yr 2:24 a. bağlanacaq

1Pd 11:3 yeddi yüz a.

Ms 5:18 a. kam al

Ms 12:4 yaxşı a. ərinin tacıdır

Ms 18:22 yaxşı a. tapan

Ms 21:19 acıqlı a. yaşamaqdansa

Ms 31:10 yaxşı a. kim tapar

Vz 9:9 a. həyatdan kam al

Ml 2:15 a. xəyanət etməyin

1Kr 7:2 hər kişinin öz a. olsun

1Kr 9:5 imanda olan a.

Ef 5:22 qoy a. ərlərinə tabe olsunlar

Ef 5:28 ər a. öz bədənini sevdiyi kimi

ARZU,

Çx 36:2 a. bacarıqlı adamlar

Fp 2:13 qəlbinizdə həm a. oyadır

ARZULAMAQ,

Rm 1:15 bəyan etməyi a.

ASİ,

Sy 20:10 eşidin, ey a.

1İş 15:23 a. falçılığa bərabərdir

AŞIB-DAŞMAQ,

Lk 6:45 ürəyində a. fikirləri

Lk 12:15 var-dövləti başından a.

AŞILAMAQ,

Qn 6:7 övladına a.

AŞKAR,

Rm 8:19 a. çıxacağı vaxtı gözləyir.

AT,

Vh 6:2 baxdım və budur: bir ağ a.

Vh 19:11 və budur: bir ağ a.

ATA,

Yr 2:24 a., anasını tərk edib

Zb 2:7 bu gün sənə a. oldum

Zb 89:26 sən A., Allahımsan

Zb 103:13 a. övladlarına necə rəhm

Əş 9:6 onun adı, Əbədiyyət a.

Mt 6:9 göylərdə olan A., qoy adın

Mt 23:9 heç kəsi A. çağırmayın

Lk 2:49 mən A. evində olmalıyam

Lk 15:20 a. qaçıb onun boynuna sarıldı

Yh 5:20 A. etdiyi hər şeyi Oğula göstərir

Yh 10:30 A. mən vəhdətdəyik

Yh 14:6 vasitəçiliyim olmadan heç kəs A.

Yh 14:9 məni görən A. görüb

Yh 14:28 A. məndən üstündür

Yh 14:28 A. yanına getdiyimə

ATACAN,

Rm 8:15 A. deyə çağırırıq

ATƏŞ,

Ər 20:9 sümüklərimdə həbs edilən a.

ATIB-TUTMAQ,

Ef 4:14 dəniz dalğaları kimi, a.

ATMAQ,

Zb 27:10 anam məni a.

İb 13:5 səni heç vaxt a.

ATMAYACAQ,

Qn 31:8 səni a.

1İş 12:22 Yehova xalqını a.

AVAND,

Yş 1:8 hər işin a. olar

AVARA,

Hv 17:5 bazar meydanındakı a.

AY,

Yl 2:31 a. qana qərq

Lk 21:25 günəşdə, a. əlamətlər olacaq

AYAQ,

Yr 33:14 uşaqların a. ilə yeriyib

Yh 13:5 şagirdlərinin a. yuyub

Rm 16:20 Şeytanı sizin a. altında əzəcək

AYBAŞI,

Lv 15:19 A. qanaxması

Lv 18:19 a. vaxtı qadınla

AYDIN,

1Kr 14:8 kərənay a. səs çıxarmasa

AYI,

1İş 17:37 a. pəncəsindən qurtaran

Əş 11:7 inəklə a. birgə

AYIRMAQ,

Lv 11:47 pakı napakdan a.

Mt 10:35 mən a. gəlmişəm

Mt 25:32 qoyunları keçilərdən a.

Rm 8:39 məhəbbətindən a. bilməz

İb 5:14 yaxşını pisdən a. öyrəşdirib

AYRILMAQ,

1Kr 7:10 arvad ərindən a.

1Kr 7:15 imanda olmayan a. istəyirsə

AYRI-SEÇKİLİK,

Hv 10:34 görürəm ki, Allah a.

Yq 2:9 a. edirsinizsə

AZAD,

Yh 8:32 həqiqət sizi a. edəcək

Rm 6:7 ölmüş adam günahdan a.

Fp 1:23 a. olub Məsihlə bir yerdə

AZADLIQ,

Lv 25:10 sizin üçün A. ili

Rm 8:21 Allahın övladlarının şanlı a.

2Kr 3:17 Yehovanın ruhu haradadırsa, a.

1Bt 2:16 a. pərdə kimi istifadə

2Bt 2:19 onlara a. vəd edirlər

AZAR-BEZAR,

Əş 53:4 o, a. çəkirdi

AZAZEL,

Lv 16:8 Harun a. üçün püşk

AZĞINLIQ,

Qt 5:19 natəmizlik, a.

2Bt 2:7 a. görə əzab çəkən Lut

AZMAQ,

Zb 119:176 qoyun kimi a.

Əş 53:6 qoyun kimi a.

Mt 6:13 qoyma yolumuzu a.

B

BAAL,

Ər 19:5 oğullarını B. təqdim

BABİL,

Yr 11:9 adı B. qaldı

Ər 51:6 B. qaçın

Ər 51:30 B. döyüşçüləri vuruşmaqdan

Ər 51:37 B. daş qalağına

Vh 17:5 fahişələrin anası Böyük B.

Vh 18:2 Böyük B. yıxıldı

BACARIQ,

Çx 35:35 onlara b. verib

Mt 25:15 nökərlərin b. nəzərə

BACARIQLI,

Çx 18:21 b. adamlar seç

BACI,

Qn 27:22 doğma b.

BADSƏBA,

2İş 11:3 Uryayın arvadı, B.

BAĞ,

Yr 2:15 insanı Ədən b.

BAĞIŞLAMAQ,

Nə 9:17 Sən b. Allahsan

Zb 25:11 məni b., günahım böyükdür

Zb 103:3 Odur günahlarını b.

Ms 17:9 günahı b. məhəbbətə

Mt 6:14 insanları b., Atanız da sizi b.

Mt 18:21 neçə dəfə b.?

Kl 3:13 Yehova ürəkdən b. kimi

BAĞIŞLANMAQ,

Hv 3:19 günahlarınızın b.

BAĞLAMAQ,

Yr 22:9 İshaqın əl-ayağını b.

Mt 16:19 yerdə b. göydə bağlanmış

1Kr 7:35 əl-qolunuzu b. istəyirəm

BAĞLANMAQ,

Yr 2:24 arvadına b.

Qn 10:20 Yehovadan qorxmalı, Ona b.

Yş 23:8 Allahınız Yehovaya b.

BAXICI,

Lv 19:31 b. yanına gedib

BAİS OLMAQ,

1İş 22:22 ölümünə mən b.

Rm 14:13 imandan dönməsinə b.

BAL,

Ms 25:27 çoxlu b. yemək

BALIQ,

Yn 1:17 b. Yunusu uddu

Yh 21:11 torda 153 dənə b.

BALQABAQ,

Yn 4:10 b. heyifin gəlir

BALTA,

Vz 10:10 b. kütdürsə

BAR,

Yh 15:2 budayırlar ki, çox b. gətirsin

Yh 15:8 çoxlu b. verəndə Atam şərəflənir

BARIŞDIRMAQ,

Rm 3:25 qurban verdi ki, b.

2Kr 5:19 dünyanı Özü ilə b.

BARIŞMAQ,

Mt 5:24 əvvəlcə get onunla b.

Rm 5:10 düşmən ikən Allahla b.

1Kr 7:11 əri ilə b.

BARNƏBA,

Hv 9:27 B. köməyinə gəldi

BAŞ,

Yr 3:15 o, sənin b. əzəcək

Yr 15:5 b. qaldırıb göyə

Dn 2:32 heykəlin b. qızıldan

Lk 10:40 Martanın b. qarışmışdı

Yh 10:20 onun b. hava gəlib!

1Kr 11:3 qadının b. kişidir

Ef 5:23 Məsih yığıncağın b.

Ef 5:23 ər arvadının b.

BAŞ ÇƏKMƏK,

Hv 15:36 qardaşlara b.

BAŞ MƏLƏK,

1Sk 4:16 b. səsi ilə

Yd 9 b. Mikayıl Musanın cəsədi

BAŞA ÇATDIRMAQ,

Hv 20:24 yolumu b.

BAŞA SALMAQ,

Hk 13:8 b. ki, uşağı

Nə 8:8 xalqa oxuduqlarını b.

Əy 6:24 məni b.

BAŞDANSOVDU,

Ər 48:10 b. görənə lənət

BAŞIMDAN,

Zb 40:12 təqsirlərim b. aşır

BAŞISOYUQ,

Ms 14:16 axmaq b.

BAŞQASINI,

Lk 10:27 b. özünü sevdiyin

BAŞLAMAQ,

Zk 4:10 kiçik işlərlə b.

BAŞLANĞIC,

Mt 24:8 bunlar bəlaların b.

BAYRAM,

Lv 23:4 Yehovaya həsr olunan b.

BAZAR MEYDANI,

Hv 17:17 b. söhbət

BEL BAĞLAMAQ,

Zb 56:11 Allah-Taalaya b.

Ər 17:5 lənət olsun insana b.

2Kr 1:9 özümüzə yox, Allaha b.

BEYTEL,

Yr 28:19 yerin adını B. qoydu

BEYTLƏHM,

Mi 5:2 ey B. Əfrat

BEZMƏK,

Ml 1:13 lap b. deyib

BƏBƏK,

Zb 17:8 məni göz b. kimi

Zk 2:8 göz b. toxunur

BƏBİR,

Əş 11:6 b. çəpiş yan-yana

Dn 7:6 başqa heyvan, b.

BƏDBƏXT,

1Kr 15:19 bədbəxtlərin b.

BƏDƏN,

Yr 2:24 bir b. olacaq

Əy 33:25 b. gənclik çağındakından

Mt 10:28 b. öldürənlərdən qorxmayın

Mt 26:26 götürün, yeyin, bu, mənim b.

Rm 6:13 b. Allaha təqdim edin

Rm 12:1 b. diri qurban kimi təqdim

1Kr 7:4 ərin b. arvadın ixtiyarındadır

1Kr 12:18 Allah b. üzvlərini yerləşdirib

1Kr 15:44 cismani b. əkilir, ruhani dirilir

Qt 5:19 b. əməlləri bəllidir

Fp 3:21 bizim zəif b. dəyişib

BƏHANƏ,

Yd 4 azğınlıq üçün b. çevirən

BƏHRƏ,

Mt 7:20 onları b. tanıyacaqsınız

Mt 21:43 b. gətirən xalqa veriləcək

Lk 8:15 dözümlə b. gətirirlər

Qt 5:22 ruhun b. məhəbbət, sevinc

BƏHRƏLƏNMƏK,

1Kr 7:31 bu dünyadan b.

BƏXT,

Əş 65:11 B. allahına süfrə

BƏXTİYAR,

Zb 94:12 tərbiyə etdiyin b.

Zb 144:15 Allahı Yehova olan xalq b.!

BƏLA,

Çx 11:1 fironun üstünə bir b. da

Ms 3:25 b. düşməkdən qorxmazsan

Ms 22:3 uzaqgörən b. duyub

Vh 18:4 onun başına gələcək b. başınıza

BƏLƏM,

Sy 22:28 ulaq B. dedi

BƏLİ,

Mt 5:37 bəliniz b. olsun

BƏLŞƏZZAR,

Dn 5:1 B. ziyafət qurdu

BƏNZƏMƏK,

Ef 5:1 Allaha b. çalışın

BƏNZƏYƏN,

Yr 1:26 bizə b. insan

BƏRABƏR,

Fp 2:6 Allaha b. olmağı fikrinə

BƏRABƏRLİK,

2Kr 8:14 əskikliyi doldursun, b.

BƏRƏKƏT,

Ms 10:22 Yehovanın verdiyi b.

Ml 3:10 görün b. tökürəm, ya yox

BƏRK,

İb 5:14 b. qida yetkin üçündür

BƏRQƏRAR,

Ms 12:3 insan şərlə b. olmaz

BƏRUX,

Ər 45:2 B., Yehova belə deyir

BƏSALİL,

Çx 31:2 B. seçmişəm

BƏSLƏMƏK,

Yh 21:17 İsa dedi: Quzularımı b.

BƏYAN,

Rm 10:10 imanını dili ilə b. edəndə

İb 10:23 ümidimizi aləmdə b. edək

BƏYAN ETMƏK,

1Kr 11:26 onun ölümünü b.

BƏYƏNMƏK,

Yh 8:29 həmişə Onun b. işləri

2Tm 2:15 hüzuruna Onun b. adam

BƏZƏK,

1Bt 3:3 b. zahiri şeylər

BƏZƏMƏK,

Tt 2:10 Allahın təlimini b.

BİÇMƏK,

Lv 19:9 torpağınızda məhsul b.

Vz 11:4 buluda baxan biçin b.

Hş 8:7 Tufan b.

2Kr 9:6 simicliklə əkən az b.

Qt 6:7 nə əkərsə, onu da b.

Qt 6:9 vaxtında b.

BİLDİYİ KİMİ,

Qn 17:12 qulaq asmayıb b.

BİLƏ-BİLƏ,

İb 10:26 b. günah işləyiriksə

BİLƏCƏKLƏR Kİ, MƏN YEHOVAYAM,

Hz 39:7 xalqlar b.

BİLİK,

Ms 1:7 Yehovadan qorxmaqdır b. başı

Ms 2:10 b. könlünə yatanda

Ms 9:9 salehə b. versən, elmi çoxalar

Əş 11:9 dünya Yehova barədə b. dolacaq

Hş 4:6 sən b. rədd etdin

Lk 11:52 b. qapısının açarını götürmüsünüz

1Kr 8:1 b. insanı qürrələndirir

BİR,

Zb 133:1 qardaşlar b. yaşayanda

1Kr 8:6 b. Allah, b. Ağamız var

BİR-BİRİNİ,

Rm 1:12 b. ruhlandıraq

BİRİNCİ,

Mt 19:30 b. bir çoxu axırıncı

Mr 9:35 aranızda b. olmaq istəyən

BİRLƏŞDİRMƏK,

Ef 1:10 Məsihdə b. üçün

BİRLİK,

Ef 4:3 ruhun verdiyi b. qorumağa

Ef 4:13 hamımız imanda b. yetişək

Kl 3:14 məhəbbət kamil b. yaradır

BOĞMAQ,

Mr 4:19 sözü b., söz bar gətirmir

BOL,

Zb 72:16 yerdə çörək b.

BORC,

Zb 37:21 şər adam b. qaytarmaz

Ms 19:17 fağıra lütf, Yehovaya b.

Ms 22:7 b. alan borc verənin

Rm 1:14 avamların qarşısında b. var

Rm 13:8 məhəbbətdən başqa b. olmasın

BORCLUYUQ,

1Yh 3:16 fəda etməyə b.

BORC VERMƏK,

Lk 6:35 b. və qaytarılacağını gözləməyin

BOŞA ÇIXMASIN,

1Kr 9:26 zərbəm b.

BOŞAMAQ,

Mt 19:9 başqa səbəbə görə b.

Mr 10:11 arvadını b. başqası ilə evlənən

BOŞANMA,

Ml 2:16 b. nifrət edirəm

BOŞ-BOŞUNA,

1Kr 14:9 b. danışacaqsınız

BOŞ ŞEY,

Lk 24:11 b. sanıb inanmadılar

BOYNUNA ALMAQ,

Ms 28:13 günahını b.

BOYUNDURUQ,

1Pd 12:14 b. qoymuşdu

Mt 11:30 b. rahatdır

Mt 19:6 bir b. birləşdirdi

2Kr 6:14 imansızlarla b. girməyin

BÖHTAN,

Mt 26:59 Sinedrion b. axtarırdı

BÖHTANÇI,

Ms 16:28 b. dostları ayırar

BÖYÜK,

1Yh 3:20 Allah ürəyimizdən b.

BÖYÜK İZDİHAM,

Vh 7:9 saya bilmədiyi b.

BÖYÜK MÜSİBƏT,

Mt 24:21 elə b.

Vh 7:14 bunlar b. çıxanlardır

BUDAQ,

Yh 15:4 b. öz-özündən bar verə

BUĞA,

Ms 7:22 kəsilməyə gedən b.

Hş 14:2 mədhlərini b. qurbanları

BUĞDA,

Mt 13:25 b. arasına alaq toxumu

BULUD,

Vz 11:4 b. baxan biçin biçməz

Mt 24:30 insan Oğlunun b. üzərində

İb 12:1 böyük şahidlər b.

BULUS,

1Kr 1:12 bəziləri: mən B.

BURUNTAQ,

Qn 25:4 öküzə b. taxmayın

BUTRUS,

Mt 14:29 B. suyun üstü ilə getdi

Lk 22:54 B. bir qədər aralıdan gedirdi

Yh 18:10 B. qılıncı çəkdi

Hv 12:5 B. zindanda idi, yığıncaq isə

BUYNUZ,

Dn 7:7 dördüncü heyvanın on b.

Dn 8:8 iri b. sındı

BUZOV,

Əş 11:6 b., aslan bir yerdə

BÜDRƏTMƏK,

Zb 119:165 onları heç nə b.

Lk 17:2 kiçiklərdən birini b.

Fp 1:10 heç kəsi b.

BÜNÖVRƏ,

Rm 15:20 başqasının qoyduğu b.

1Kr 3:11 qoyulmuş b. savayı b. qoya

BÜT,

Çx 20:4 özünüz üçün b.

BÜTLƏR,

Zb 115:4 onların b. qızıldır

1Yh 5:21 özünüzü b. qoruyun

BÜTPƏRƏSTLƏR,

1Kr 6:9 b. Padşahlığa

BÜTPƏRƏSTLİK,

1Kr 10:14 b. qaçın

C

CADUGƏR,

Hv 13:6 Baryuşə c. edirdi

CAHİL,

Ms 22:3 c. qabağa gedib

1Tm 1:13 mən c. və imansız

CALAL,

Rm 3:23 Allahın c. əks etdirə bilmir

Rm 8:18 c. müqayisədə heç nədir

CALUT,

1İş 17:4 C. adlı bir pəhləvan

CAM,

Mt 20:22 içəcəyim c. içə bilərsiniz?

Lk 22:20 bu c. yeni əhdi təmsil edir

Lk 22:42 bu c. məndən uzaqlaşdır

1Kr 11:25 yeyəndən sonra c. götürdü

CAN ATMAQ,

Sf 2:3 Yehovaya c.

Rm 14:19 sülhə aparan şeylərə c.

Kl 3:1 səmavi şeylərə c.

Tt 2:14 c. bir xalq

CANAVAR,

Mt 7:15 qoyun cildində c.

Lk 10:3 c. arasına quzu kimi göndərirəm

Hv 20:29 aranıza amansız c. girəcək

CAN-DİL,

1Sm 29:17 c. bu şeyləri təqdim

CANLA-BAŞLA,

Ef 6:7 c. Yehovaya xidmət

Kl 3:23 c. edin

CANLI,

İb 4:12 Allahın sözü c.

CARÇI,

2Bt 2:5 salehlik c. olan Nuh

CARİYƏ,

1Pd 11:3 300 c.

CAVAB,

Ms 15:1 mülayim c. hirsi

Ms 15:28 c. verməzdən qabaq fikirləşər

Ms 18:13 dinləmədən c.

Kl 4:6 necə c. verməyi biləcəksiniz

CAVAB VERMƏK,

Rm 14:12 Allaha c.

CAVAN,

Ms 20:29 c. şərəfi gücüdür

CƏBRAYIL,

Lk 1:19 Allahın hüzurunda C.

CƏDUN,

Hk 7:20 C. qılıncı!

CƏFA,

1Kr 9:27 bədənimə c. verib kölə

CƏLB,

Yh 6:44 Atam c. etməsə

CƏNGAVƏR,

Ər 20:11 zəhmli bir c.

CƏNNƏT,

Lk 23:43 mənimlə C. olacaqsan

2Kr 12:4 o, c. aparılmışdı

CƏNUB PADŞAHI,

Dn 11:11 c. qəzəblənib

Dn 11:40 c. onunla çəkişəcək

CƏSARƏT,

Hv 4:31 Allahın sözünü c.

2Kr 5:6 biz həmişə c.

Ef 6:20 dua edin ki, c. danışa bilim

Fp 1:14 Allahın sözünü c. təbliğ edirlər

1Sk 2:2 Allahımız bizi c. ki

CƏSUR,

Yş 1:7 c. ol, möhkəm ol

CƏZA,

Vz 8:11 pis əmələ görə c.

İb 12:11 c. o anda insana ağrı gətirir

CIRMAQ,

Yl 2:13 ürəyinizi c.

CİN,

Mt 8:28 içinə c. girmiş iki adam

Hv 16:16 daxilində murdar ruh, falçı c. olan

CİNAYƏTKARLAR,

Lk 22:37 c. tay tutuldu

CİNDARLIQ,

Qt 5:20 c., ədavət

CİNLƏR,

1Kr 10:20 xalqlar qurbanları c.

1Kr 10:21 c. süfrəsindən yeyə bilməzsiniz

Yq 2:19 c. də inanır və əsirlər

CİSMANİ,

Rm 8:5 c. istəklərin dalınca

1Kr 2:14 c. düşüncəli insan qəbul etmir

1Kr 3:3 c. adamlar kimi düşünürsünüz

1Kr 15:50 c. bədən Padşahlığa girə

Kl 2:18 c. düşüncələri ilə lovğalanır

COŞMAQ,

Rm 12:11 ruhla c.

CÜZAM,

Sy 12:10 Məryəm c. tutulub

Lk 5:12 başdan-ayağadək c. içində adam

CÜZAMLI,

Lv 13:45 c. “murdaram”

Ç

ÇADIR,

Yş 18:1 Şiloda Hüzur ç.

Zb 15:1 ç. kim mehman

Zb 78:60 Şilodakı ç. tərk

Əş 54:2 ç. iplərini uzat

2Kr 12:9 Məsihin gücü ç. kimi üzərimdə

Vh 21:3 Allahın ç. insanlarladır

ÇADIR TİKMƏK,

Hv 18:3 peşələri ç. idi

ÇAĞIRMAQ,

Rm 10:13 Yehovanın adını ç.

ÇALIŞARAQ,

2Bt 1:5 var gücünüzlə ç.

ÇALIŞQAN,

Ms 10:4 ç. əllər sərvət gətirər

Ms 21:5 ç. niyyəti uğur

Rm 12:11 tənbəl olmayın, ç.

İb 6:11 əvvəlki kimi ç.

ÇALIŞQANLIQ,

Ms 12:27 ç. böyük sərvətdir

ÇALIŞMAQ,

Nə 4:6 camaat ürəkdən ç.

ÇALMA,

Hz 21:26 ç. çıxart, tacı

ÇARƏ,

2Sm 36:16 axırda başqa ç.

ÇARX,

Hz 1:16 ç. içində çarx

ÇAY,

Vh 22:1 şəffaf bir ç. göstərdi

ÇƏKİLMƏK,

Dn 5:27 sən tərəzidə ç.

ÇƏKİŞMƏ,

Hv 15:39 qızğın ç. səbəb oldu

2Tm 2:24 Rəbbin qulu ç. uzaq

ÇƏKİŞMƏK,

1Kr 6:7 bir-birinizlə ç.

ÇƏLƏNG,

Mt 27:29 tikandan ç. hörüb başına

1Kr 9:25 solmaz ç. ötrü edirik

ÇƏRÇİVƏ,

1Sk 4:6 heç kəs ç. kənara çıxmasın

ÇƏTİN,

2Tm 3:1 son dərəcə ç. bir vaxt

ÇƏTİNLİK,

Rm 12:12 ç. sinə gərin

1Kr 7:28 həyatda yeni ç. üzləşəcəklər

ÇƏYİRTKƏ,

Əş 40:22 yerin sakinləri ç.

Yl 1:4 məhv edən ç.

ÇIXMAQ,

Əş 52:11 ç., murdar şeylərə

Vh 18:4 ey xalqım, ondan ç.

ÇIRAQ,

Zb 119:105 sözün addımlarıma ç.

Mt 6:22 bədənin ç. gözdür

Mt 25:1 ç. bəyi qarşılamağa

ÇİÇƏKLƏNMƏ,

Əş 35:1 səhra zəfərantək ç.

ÇİYİN-ÇİYİNƏ,

Sf 3:9 ç. Ona qulluq

ÇOBAN,

Zb 23:1 Yehova mənim Ç.

Əş 40:11 ç. sürüsünə baxacaq

Hz 34:2 ç. qarşı peyğəmbərlik

Hz 37:24 hamısının bir ç.

Zk 13:7 ç. vur

Mt 9:36 ç. qoyunlar kimi

Yh 10:11 yaxşı ç. qoyunları uğrunda

Yh 10:14 yaxşı ç. qoyunlarımı tanıyıram

Yh 10:16 onların bir ç. olacaq

Ef 4:11 ç. kimi verdi

ÇOX ÇALIŞIN,

1Kr 15:58 Rəbbin işində ç.

ÇOMAQ,

Vh 12:5 dəmir ç. çobanlıq edəcək

ÇÖP,

Mt 7:3 gözündə ç. görürsən

ÇÖRƏK,

Nə 9:15 göylərdən ç. yetirdin

Zb 37:25 övladlarının ç. diləndiyini

Əş 55:2 ç. olmayan şeyə pul

Mt 4:4 insan yalnız ç.

Mt 26:26 İsa ç. götürüb Allaha şükür etdi

Yh 6:35 həyat ç. mənəm

1Kr 10:17 ç. birdir, hamımız bir ç. yeyirik

ÇÜRÜMƏZ,

1Kr 15:42 ç. bədən qalxır

D

DADMAQ,

Zb 34:8 d., gözəldir Yehova

İb 6:4 səmavi ənamı d.

1Bt 2:3 Ağanın xeyirxahlığını d.

DAĞ,

Zb 24:3 Yehovanın d. kim çıxa

Əş 2:3 Yehovanın d. qalxaq

Əş 11:9 müqəddəs d. onlardan xətər

Dn 2:35 daş böyük d. oldu

DAĞITMA,

Rm 14:20 yeməkdən ötrü Allahın işini d.

DAĞLAR,

Yr 7:20 sular d. yuxarı qalxdı

DAXİLƏN,

2Kr 4:16 d. günbəgün yeniləşirik

DAXİLİ,

Ef 3:16 d. varlığınızı möhkəmləndirsin

DAXİLİ VARLIQ,

Rm 7:22 d. Qanundan həzz alıram

DAİMİ QURBANLIQ,

Dn 11:31 d. dayandıracaq

Dn 12:11 d. dayandırıldığı

DAİRƏ,

Əş 40:22 Yerin d. üzərində

DANA,

Çx 32:4 şəkil verib d.

DANACAQSAN,

Mr 14:30 üç dəfə d.

DANIŞMAQ,

Çx 4:10 yaxşı d. bilmirəm

DANMAQ,

Tt 1:16 əməlləri ilə Allahı d.

DANMAMAQ,

Ms 30:9 toxluqdan Səni d.

DAR,

Mt 7:13 d. qapıdan girin

DAR GÜN,

Zb 46:1 d. köməyə

DARDA,

Əş 38:14 Yehova, yaman d.

DARDAN QURTARMAQ,

Əy 36:15 Allah d.

DARIXMAQ,

Fp 1:8 hamınızdan ötrü necə d.

DARLIQDA,

2İş 22:7 bu d. Yehovanı çağırdım

DAŞ,

Ms 25:15 həlim dil d. da yumşaldar

Dn 2:34 d. yerindən qoparıldı

Mt 7:24 evini d. üzərində tikən

Mt 21:42 rədd etdikləri d.

Lk 19:40 d. dilə gəlib hayqırardı

DAŞIMAQ,

Rm 15:1 gücsüzlərin zəifliklərini d.

DAŞQIN,

Yr 9:11 bir də d. qırmayacağam

Mt 24:38 d. əvvəl, yeyir, içir,

2Bt 2:5 allahsızlar dünyasını d. məhv

DAVA,

Ms 15:18 səbirli d. yatırar

Ms 17:14 d. başlamamış uzaqlaş

DAVRANIŞ,

1Bt 3:16 nümunəvi d. görəndə utansınlar

DAVUD,

1İş 16:13 İşmuil D. məsh etdi

Lk 1:32 ona atası D. taxtını verəcək

Hv 2:34 D. göyə qalxmayıb

DAYAQ,

Ms 3:26 Yehova sənə d. olar

DAYANMAQ,

Əy 37:14 qulaq as, bir d.

1Kr 10:12 möhkəm d. düşünən

DAZ,

Lv 13:40 tükü tökülüb d. olarsa

DEDİ-QODU,

1Tm 5:13 d. ilə məşğul olurlar

DEŞDİKLƏRİ,

Zk 12:10 bədənini d. adama baxacaq

DEYİNGƏN,

1Kr 10:10 həm də d. olmayaq

Yd 16 bunlar d. adamlardır

DEYİNMƏK,

Sy 14:27 nə vaxta qədər onlar d.?

DƏBDƏBƏLİ,

Vh 18:7 abırsız, d. yaşayış

DƏBİLQƏ,

Ef 6:17 xilas d. götürün

DƏFİNƏ,

Ms 2:4 onları d. kimi axtarsan

DƏHŞƏT,

Əş 44:8 d. səni basmasın

DƏHŞƏTLİ,

İb 10:31 Allahın əlinə düşmək d.

DƏQİQ BİLİK,

Rm 10:2 d. əsaslanaraq

Kl 3:10 d. sayəsində yeniləşərək

1Tm 2:4 hər cür insan d. yiyələnsin

DƏLİL-SÜBUT,

Hv 17:3 d. gətirərək izah

DƏMİR,

Ms 27:17 d. d. itilər, insan da insanı

Əş 60:17 d. yerinə gümüş

Dn 2:43 d. gil qarışmadığı kimi

DƏNİZ,

Çx 14:21 Musa əlini d. uzatdı

Əş 57:20 pis adamlar d. kimidir

DƏRD,

Əy 6:2 kaş d. çəkiləydi

Zb 119:50 d. sıxanda təsəlli

Ms 14:10 ürək öz d. bilir

Mt 5:4 d. çəkənlər xoşbəxtdir

DƏRD-SƏR,

Zb 34:19 salehin d. çox olar

DƏRİN,

1Kr 2:10 d. sirlərini tədqiq edir

DƏRİNLİK,

Ef 3:18 həqiqətin d. qavraya biləsiniz

DƏRK,

Mt 24:15 oxuyan d. etsin

DƏRK ETMƏK,

1Bt 1:12 mələklər d. arzusundadır

DƏRRAKƏ,

Ms 4:7 d. qazanmağı unutma

DƏRRAKƏLİ,

Fp 4:5 d. adam kimi tanısın

DƏVƏ,

Mt 19:24 d. iynə deşiyindən

DƏVƏT,

Mt 22:14 d. çox, seçilənlər isə azdır

Ef 4:1 aldığınız d. layiq yaşayın

DƏYANƏT,

1Kr 16:13 imanda d. olun

DƏYƏNƏK,

Zb 2:9 dəmir d. qıracaqsan

DƏYİŞMƏK,

Rm 12:2 büsbütün d.

DƏYİŞMİRƏM,

Ml 3:6 Yehovayam. Mən d.

DƏYMƏYİN,

Hv 5:38 bu adamlara d.

DİBSİZ QUYU,

Vh 11:7 d. çıxan vəhşi heyvan

Vh 17:8 heyvan d. çıxmaq üzrədir

Vh 20:3 d. atdı

DİDİŞMƏK,

Qt 5:15 əgər bir-birinizlə d.

DİQQƏT,

Ef 5:15 d. olun

DİQQƏT YETİRMƏK,

1Tm 4:16 təlimə d.

DİL,

Yr 11:7 onların d. qarışdıraq

Zb 8:2 uşaqların d. ilə gücünü göstərdin

Zb 34:13 d. şərdən saxlasın

Ms 10:19 d. saxlayan isə ağıllı iş görür

Ms 18:21 ölüm və həyat d. əlindədir

Əş 35:6 lalların d. sevincdən cəh-cəh

Əş 50:4 mənə ariflərin d. verib

Hş 14:2 d. mədhlərini təqdim edəcəyik

Sf 3:9 xalqların d. dəyişib saf d. verəcəyəm

Rm 10:10 imanını d. ilə bəyan edəndə

İb 13:15 mədh qurbanı, d. bəhrəsini

Yq 1:26 d. cilovlamırsa, dindarlığı boşdur

Yq 3:8 d. heç kəs ram edə bilmir

Vh 7:9 hər xalqa, hər d. mənsub

DİLBƏR,

Dn 11:45 d. diyardakı müqəddəs dağ

DİLDƏ,

Əş 29:13 bu xalq d. Mənə hörmət edir

DİLƏK,

Zb 20:5 Yehova d. çin etsin

DİLƏMƏK,

Mt 7:7 durmadan d.

1Yh 5:14 iradəsinə müvafiq nə d.

DİLXOR,

Zb 37:8 d. olma

DİLLƏR,

Zk 8:23 müxtəlif d. danışan adam

Hv 2:4 müxtəlif d. danışmağa başladılar

1Kr 13:8 əcnəbi d. danışmaq ənamı

1Kr 14:22 müxtəlif d. danışmaq ənamı

DİLSİZ-AĞIZSIZ,

Əş 53:7 d. duran qoyun

DİNAR,

Lk 7:41 borcu 500 d. idi

DİNC,

1Sk 4:11 d. yaşayın

DİNCƏL,

Lk 12:19 canım, d., ye, iç, kef elə

DİNCƏLMƏK,

Dn 12:13 sən d.

DİNCLİK,

1Pd 4:25 d. içində yaşayırdı

Əş 32:17 salehliyin bəhrəsi d.

Əş 32:18 d. hökm sürən yurdlarda

DİNƏ,

Yr 34:1 D. qızların yanına gedir

DİRÇƏLMƏK,

Əş 57:15 fağırın ruhunu d.

DİRƏK,

Mr 15:25 onu d. mıxladılar

Lk 23:21 onu d. edam et

Qt 3:13 d. asılan lənətlənir

DİRİ,

Lk 20:38 O, ölülərin yox, d. Allahıdır

DİRİLMƏ,

Mt 22:23 d. inanmayan saddukilər

Mt 22:30 d. sonra evlənməyəcək

Yh 5:29 düçar olmaq üçün d.

Yh 11:24 d. zamanı diriləcək

Yh 11:25 d. və həyat mənəm

1Kr 15:13 d. yoxdursa

DİRİLMƏK,

1Bt 3:18 ruh olaraq d.

DİRİLTMƏK,

Yh 6:39 axırıncı gündə d.

Hv 2:24 ölüm əzabından d.

Hv 24:15 d. ümid edirəm

DİVAR,

Hz 38:11 d. olmayan kəndlər

Dn 5:5 padşah sarayının d.

Yl 2:7 d. dırmaşırlar

DOĞMAQ,

Əş 66:7 sancıları başlamamış d.

DOĞULMAQ,

Əy 14:1 qadından d.

DOLDURMAQ,

Yr 1:28 yer üzünü d.

DONUZ,

Lk 8:33 cinlər d. girdilər

Lk 15:15 d. otarmağa göndərdi

2Bt 2:22 d. palçıqda ağnayır

DORKA,

Hv 9:36 Tabitə, D. adında şagird

DOST,

2Sm 20:7 ey Allahımız, d. İbrahimin

Ms 14:20 varlı adamın d. çox olar

Ms 16:28 böhtançı yaxın d. ayırar

Ms 17:17 əsil d. hər zaman sevər

Ms 18:24 d. var, qardaşdan yaxındır

Ms 27:6 d. vurduğu yara

Lk 16:9 dünyanın sərvətilə d. qazanın

Yh 15:13 d. uğrunda canını fəda edən

Yh 15:14 əmrlərimə əməl edirsinizsə, d.

1Kr 15:33 pis d. yaxşı əxlaqı

Yq 2:23 İbrahimə Yehovanın d. deyildi

Yq 4:4 dünyanın d., Allahın düşməni

DOSTLUQ,

Zb 25:14 Yehovadan qorxanlar d.

Ms 3:32 Yehova saleh adamla d. edər

DÖNDƏRMƏK,

Hv 26:11 əqidələrindən d.

DÖNMƏK,

Yl 2:12 Mənə sarı d.

Ml 3:7 Mənə tərəf d.

DÖNÜKLÜK,

2Sk 2:3 əvvəl d. baş qaldırmalı

DÖŞ,

Ms 5:19 səni d. ilə məst etsin

DÖVLƏT,

Ms 18:11 varlının d. şəhərdir

DÖVLƏTLİ,

Ər 9:23 d. dövlətilə qürrələnməsin

DÖVR,

Dn 2:21 d. dəyişən Odur

Dn 7:25 onlar d., d. və yarım d. müddətinə

Hv 1:7 d. Atanın ixtiyarındadır

DÖYMƏ,

Lv 19:28 bədəninizə d. döydürməyin

DÖYÜLMƏK,

2Kr 6:5 d., dustaqxanalarda

DÖYÜŞ,

1İş 17:47 d. Yehovanındır

Zb 46:9 d. kəsir

1Kr 14:8 kim d. hazırlaşacaq

1Tm 6:12 iman uğrunda mübarizədə d.

DÖYÜŞMƏMƏK,

2Sm 20:17 bu dəfə siz d.

DÖZMƏK,

Mt 24:13 axıra kimi d. xilas olacaq

Rm 9:22 qəzəb qablarına böyük səbirlə d.

1Kr 4:12 bizi təqib edirlər, səbirlə d.

1Bt 2:20 əzab çəkib d.

DÖZÜM,

Lk 8:15 d. bəhrə gətirirlər

Lk 21:19 d. həyatınızı xilas

Rm 5:3 əziyyətlər d. olmağı öyrədir

Yq 1:4 d. öz işini tamamlasın

Yq 5:11 Əyyubun d. haqqında

DÖZÜMLÜ,

Ef 4:2 bir-birinizə qarşı d. olub

DUA,

2Pd 19:15 Hizqiyyə Yehovaya d. etdi

Zb 65:2 ey d. eşidən

Zb 141:2 d. hazırlanmış buxur kimi olsun

Ms 15:8 düz adamın d. xoşlanar

Ms 28:9 onun d. da iyrəncdir

Dn 6:13 gündə üç dəfə d. edir

Mt 5:44 sizi təqib edənlər üçün d. edin

Mt 6:9 bu cür d. edin

Mr 1:35 ertədən gedib d. etməyə başladı

Mr 11:24 d. edib xahiş etdiyiniz hər şeyi

Lk 5:16 d. etmək üçün çöllüyə gedirdi

Hv 12:5 yığıncaq Butrus üçün d.

Rm 8:26 hərdən nə haqda d.

Rm 12:12 daima d. edin

1Sk 5:17 həmişə d. edin

2Sk 3:1 bizim üçün d. edin ki, Yehovanın

Yq 5:15 imanla edilən d. naxoş olanı

Yq 5:16 salehin hərarətli d. təsiri var

1Bt 3:7 d. qarşısını heç nə kəsməsin

Vh 8:4 buxur tüstüsü müqəddəslərin d.

DUL,

Zb 146:9 d. qadına arxadır

Mr 12:43 kasıb d. qadın

Lk 18:3 d. qadın yaşayırdı

Yq 1:27 d. qayğı göstərəsən

DULUSÇU,

Əş 64:8 biz gilik, Sənsə d.

Rm 9:21 məgər d. gil üzərində ixtiyarı

DUMAN,

Yq 4:14 tezliklə yox olan d.

DURMADAN,

Dn 6:16 d. qulluq etdiyin

Hv 5:42 d. insanlara öyrədirdilər

DUSTAQ,

Mt 25:36 d. idim, yanıma gəldiniz

DUSTAQXANA,

Hv 16:26 d. bünövrəsi titrədi

DUYĞULAR,

Zb 26:2 d. xəlbirdən keçir

DUZ,

Yr 19:26 d. sütununa çevrildi

Mt 5:13 siz dünyanın d.

Kl 4:6 sözləriniz həmişə d.

DÜLGƏR,

Mr 6:3 bu həmin o d. deyil?

DÜNYA,

Çx 9:29 d. sahibi Yehovadır

Əy 38:4 Mən d. təməlini qoyanda

Lk 9:25 insan bütün d. sahib olarsa

Yh 15:19 d. məxsus deyilsiniz, d. sizə

Yh 17:16 onlar d. məxsus deyillər

Qt 4:9 d. baxışlarına qayıdıb

1Yh 2:15 d. şeyləri sevməyin

1Yh 2:17 d. öz istəkləri ilə keçib gedir

DÜNYAYA GƏLMƏK,

Zb 51:5 təqsir içində d.

DÜRÜST,

Əy 1:8 onun kimi d. yoxdur

2Kr 8:21 hər cəhətdən d. olmağa çalışırıq

İb 13:18 hər sahədə d. olmaq istəyirik

DÜŞMƏN,

Zb 110:2 d. arasında hakimiyyət

Mt 5:44 d. həmişə sevin

Mt 10:36 insanın d. evindəkilər

Lk 21:15 d. sizə bata bilməyəcək

Rm 12:20 d. acdırsa, yedizdir

DÜŞMƏNÇİLİK,

Yr 3:15 qadın arasına d.

DÜŞÜNCƏ,

Ms 1:4 gənclərə bilik və d. verir

1Kr 2:16 biz Məsihin d. sahibik

Ef 4:23 d. tərzinizi

DÜŞÜNCƏLƏR,

Zb 19:14 d. Səni məmnun

Zb 146:4 d. həmin gündəcə yox olur

Ms 20:5 ürəyin d. dərin sulara

DÜŞÜNMƏDƏN,

Ms 12:18 d. deyilən söz

DÜŞÜNMƏK,

Zb 77:12 işlərini dərin d.

Rm 8:6 cismani istəklər haqqında d. ölüm

Rm 13:14 necə doyuzdurmağı d.

Fp 2:5 Məsih kimi d.

Kl 3:2 səmavi şeylər haqqında d.

DÜŞÜNÜB-DAŞINMAQ,

Yr 24:63 o, yolunu çöldən saldı ki, d.

DÜZƏLMƏK,

2Kr 13:11 qardaşlar, d. çalışın

DÜZƏLTMƏK,

Qt 6:1 mülayimcəsinə d. çalışın

DÜZLƏR,

Əş 35:1 d. çiçəklənəcək

Əş 35:6 d. çaylar axacaq

DÜZLÜK,

1Sm 29:17 Sən d. sevirsən

E

ECAZKAR,

Zb 139:14e. yaradılmışam

EFES,

1Kr 15:32 E. vəhşi heyvanlarla

EHTİRAM,

1Sk 5:13 onlara böyük e.

EHTİYAC,

Mt 6:32 bunlara e. duyduğunuzu

1Kr 7:3 ər arvadının e. ödəsin

EHTİYACLAR,

Rm 12:13 e. görə yardım edin

EHTİYATLI,

Ms 14:16 müdrik adam e., şərdən

Mt 10:16 ilan kimi e., göyərçin kimi

ELÇİ,

Ml 3:1 budur, e. göndərirəm

Yh 7:29 mən Onun e.

ELM,

Ms 24:5 insanın e. qüvvətini artırar

Əş 54:13 oğulların Yehovadan e. alacaq

Dn 12:4 həqiqi e. çoxalacaq

Ml 2:7 kahinin ağzı e. qorumalıdır

EPİLEPTİK,

Mt 4:24 e., iflic olmuşları sağaltdı

EŞİTMƏK,

Rm 10:14 haradan e.

Yq 1:19 e. hazır olmalı

EŞQ OLSUN,

Yh 12:13 adı ilə gələnə e.

EŞŞƏK,

Zk 9:9 padşahın e. minib gəlir

ETİBAR,

Ms 3:5 Yehovaya e. et

Tt 2:10 e. layiq olduqlarını göstərib

ETİBAR ETMƏK,

Ms 3:5 qəlbinlə Yehovaya e.

Ms 28:26 ürəyinə e. axmaqdır

Lk 16:11 kim sizə həqiqi sərvəti e.

ETİBARLI,

Çx 18:21 e. adamlar seç

Zb 19:7 Yehovanın öyüdləri e.

Zb 33:4 bütün işləri e.

Lk 16:10 xırda işdə e. olan

ETİRAF,

Zb 32:5 günahımı Sənə e. etdim

Yq 5:16 günahlarınızı e. edin

1Yh 1:9 günahlarımızı e., O, bağışlayacaq

ETMƏK,

Rm 7:15 istədiyim şeyi e., nifrət

EV,

2İş 7:13 Mənim adıma o, e. tikəcək

Zb 27:4 Yehovanın e. qalım

Zb 101:2 e. içində də saf ürəklə yaşaram

Zb 127:1 e. Yehova tikməzsə

Əş 56:7 ümmətlərin dua e. adlanacaq

Lk 2:49 mən Atamın e. olmalıyam

Yh 2:16 Atamın e. bazara çevirdiniz!

Yh 14:2 Atamın e. qalmağa yer çoxdur

İb 3:4 hər e. bir bənnası var

EV-EV,

Hv 5:42 e. müjdəni öyrədirdilər

Hv 20:20 insanlar qarşısında, e. öyrətmək

2Kr 5:1 Allah göylərdə əbədi bir e. verəcək

EVLƏNMƏK,

Mt 22:30 diriləndən sonra e.

Mt 24:38 daşqından əvvəl e.

1Kr 7:9 qovrulmaqdansa, e. yaxşıdır

1Kr 7:36 e. istəyirsə, qoy evlənsin

EVLƏR,

Əş 65:21 e. tikib içində yaşayacaq

Hv 7:48 Haqq-Taala əl ilə tikilmiş e.

EVODİYA,

Fp 4:2 E. və Sintixiyə tövsiyə

EYS,

Yr 25:34 E. ilk oğulluq haqqının

İb 12:16 E. kimi müqəddəs şeyləri

Ə

ƏBƏDİ,

Yr 3:22 dərib yeməsin, ə. yaşamasın

Zb 37:29 salehlər ə. yaşayacaq

1Bt 1:25 Yehovanın sözü ə. qalar

ƏBƏDİ HƏYAT,

Dn 12:2 kimisi ə. üçün

Lk 18:30 gələcəkdə isə ə. qovuşacaq

Yh 3:16 məhv olmasın, ə. olsun

Yh 17:3 ə. odur ki, Səni

Hv 13:48 ə. meyli olanlar

Rm 6:23 Allahın verdiyi ənam ə.

1Tm 6:12 ə. bərk yapış

ƏBƏDİLİK,

Vz 3:14 Allahın etdiyi hər şey ə.

ƏBƏDİYYƏT,

Vz 3:11 ürəyinə ə. qoydu

ƏBƏS,

Mt 15:9 ə. yerə ibadət edirlər

ƏDALƏT,

Əy 34:12 Qüdrət Sahibi ə. təhrif

Əy 40:8 sən ə. şəkk edəcəksən?

Zb 37:28 Yehova ə. sevir

Ms 29:4 padşah ə. ölkədə sabitlik yaradar

Əş 32:1 rəhbərlər ə. uğrunda başçılıq

Mi 6:8 Yehova istəyir ki, ə. davranasan

Lk 18:7 Allah ə. bərpa etməyəcək?

Hv 28:4 ə. əlindən canını qurtara bilmədi

ƏDALƏTSİZLİK,

Rm 9:14 Allah ə. edir?

ƏDƏB-ƏRKAN,

Rm 13:13 ə. davranaq

1Kr 14:40 hər şey ə. olsun

ƏDƏBSİZ,

Ef 5:4 axmaq söhbətə, ə. zarafata

ƏDƏN,

Yr 2:8 Allah Ə. bir bağ saldı

ƏFV,

Əş 55:7 Allah comərdliklə ə. edər

Mt 26:28 ə. etmək üçün axıdılacaq qanımı

ƏHD,

Yr 15:18 Yehova İbramla ə. bağlayıb

Zb 15:4 zərərinə olsa belə, ə. dönməz

Ər 31:31 yeni ə. bağlayacağam

Lk 22:20 qanım əsasında bağlanan yeni ə.

Lk 22:29 Atam mənimlə ə. bağladığı kimi

ƏXLAQSIZ,

1Kr 5:9 ə. oturub-durmayasınız

1Kr 6:9ə., nə bütpərəstlər

ƏXLAQSIZLIQ,

Mt 15:19 ə. ürəkdən çıxır

Hv 15:20 ə. uzaq dursunlar

Rm 1:27 kişilər kişilərlə ə. etdilər

1Kr 6:18 ə. qaçın

1Kr 10:8 ə. etməyək

Qt 5:19 bədənin əməlləri ə.

Ef 5:3 ə. müqəddəslərə yaraşmır

1Sk 4:3 ə. uzaq durun

ƏJDAHA,

Vh 12:9 ə., qədim ilan yerə atıldı

ƏKMƏK,

Zb 126:5 göz yaşı ilə ə.

Əş 65:22 ə. barını özgələr yeməyəcək

1Kr 3:6 mən ə., Apollos suladı

Qt 6:7ə. onu da biçəcək

ƏQLƏN,

1Kr 14:20 ə. uşaq olmayın

ƏL,

Çx 8:19 bu işdə Allahın ə. var

Çx 31:18 Allahın ə. ilə yazılmış lövhə

Zb 145:16 ə. açırsan

Əş 41:10 sağ ə. səni bərk-bərk tutacağam

Zk 14:13 yoldaşına ə. qaldıracaq

Mt 6:3 sol ə. sağ ə. etdiyini bilməsin

ƏLAMƏT,

Sy 23:23 Yaqubun süqutuna ə.

Mt 24:3 ə. nə olacaq

Lk 21:25 ə. olacaq

2Sk 2:9 saxta ə.

ƏLEYHDAR,

1Kr 16:9 ə. da az deyil

Fp 1:28 ə. əsla qorxmursunuz

Tt 2:8 ə. əleyhimizə deməyə

ƏLƏ ALMAQ,

2Tm 2:24 özünü ə.

ƏLİ,

1İş 1:3 Ə. iki oğlu kahin kimi

ƏLİAÇIQ,

Ms 11:24 ə. adamın bərəkəti artar

ƏLİBOŞ,

Qn 16:16 heç kim ə. gəlməməlidir

ƏLLƏŞMƏK,

Yh 6:27 xarab olan qida üçün ə.

ƏMANƏT ETMƏK,

Zb 31:5 ruhumu əlinə ə.

ƏMƏKDAŞ,

1Kr 3:9 biz Allahın ə.

ƏMƏL,

Çx 19:8 Yehovanın dediklərinə ə.

ƏMƏL ETMƏK,

Yh 14:15 sevirsinizsə, əmrlərimə ə.

ƏMƏLLƏR,

İb 9:14 vicdanımızı ölü ə.

ƏMİN,

Rm 4:21 İbrahim tam ə. idi

Rm 8:38 ə. ki, nə ölüm, nə həyat

Rm 15:14 qardaşlar, sizə gəlincə, ə. ki

Kl 4:12 Allahın iradəsinə tam ə. olasınız

2Sk 3:4 Ağanın davamçıları olan bizlər ə.

ƏMİN OLMAQ,

2Tm 3:14 ə. şeylərə

ƏMİN-AMANLIQ,

Zb 29:11 xalqına ə. bəxş

Zb 37:11 ə. bolluğundan həzz alacaq

Zb 119:165 qanununu sevənlərin ə. boldur

Əş 48:18 ə. çay kimi olardı

Əş 54:13 oğullarının ə. bitib-tükənməyəcək

Hş 2:18 onları ə. yaşadacağam

Hv 9:31 yığıncaq üçün ə. dövrü başlandı

ƏMİNLİK,

1Sk 1:5 sizə ruhla və güclü ə.

ƏMİR,

Zb 45:16 yer üzündə ə. qoyacaqsan

Əş 9:6 onun adı sülh ə. olacaq

Dn 10:13 Fars ə. mənə müqavimət göstərdi

ƏMİZDİRMƏK,

1Sk 2:7 körpələrini ə. əzizləyən

ƏMLAK,

Lk 14:33 ə. əl çəkməyən

İb 10:34 daha yaxşı, əbədi ə. sahib

ƏMR,

Mt 22:40 bu iki ə. üzərində durur

Mr 12:28 ən vacib ə. hansıdır

Mr 12:31 bunlardan böyük ə. yoxdur

Yh 13:34 yeni ə. verirəm: bir-birinizi

ƏMURƏ,

Yr 19:24 Ə. üstünə kükürd və od

ƏNAM,

Rm 6:23 Allahın verdiyi ə.

1Kr 7:7 Allah hər kəsə bir cür ə. verib

ƏNAMLAR,

Rm 12:6 ə. müxtəlifdir

ƏNCİR AĞACI,

1Pd 4:25 ə. altında dinclik

Mi 4:4 meynəsinin, ə. altında oturacaq

Mt 21:19 ə. dərhal qurudu

Mr 13:28 nümunə üçün ə. götürək

ƏNƏNƏ,

Mt 15:3 ə. görə Allahın əmrini

Mr 7:13 ə. Allahın sözünü heçə

ƏNGƏL,

1Sk 2:16 biz təbliğ edəndə ə.

ƏR,

1Kr 7:2 hər qadının öz ə. olsun

1Kr 7:14 imanda olmayan ə. arvadı ilə

ƏRƏ GETMƏK,

1Kr 7:39 istədiyi adama ə. bilər

ƏRƏMYA,

Ər 38:6 Ə. quyuya atdılar

ƏRKÖYÜN,

Ms 29:15 ə. anasını xəcil edər

Ms 29:21 nökəri uşaqlıqdan ə. etsən

ƏRLƏR,

Ef 5:25 ə., arvadlarınızı həmişə sevin

Kl 3:18 qadınlar, ə. tabe olun

ƏSA,

Yr 49:10 hökmdar ə.

ƏSARƏT,

Rm 6:18 günah ə. qurtulub

ƏSASLAR,

Rm 2:20 həqiqətin ə. yiyələndiyinə

ƏSGƏRLİK,

2Tm 2:4 axı ə. olan adam

ƏSİL,

1Tm 6:19 ə. həyatdan yapışın

ƏSİL-NƏCABƏTLİ,

1Kr 1:26 ə. çox deyil

ƏSİR,

2Kr 10:5 hər cür fikri ə. alıb

ƏSİRGƏMƏK,

Ms 3:27 yaxşılıq ə.

ƏSİRGƏMƏMƏK,

Zb 84:11 Yehova yaxşılığını ə.

ƏT,

Ms 23:20 ə. hərislərinə qoşulma

ƏVƏZ,

Rm 12:19 ə. Özüm verəcəyəm

2Sk 1:6 zülm edənlərə ə. vermək

ƏVƏZİNDƏ,

Mt 16:26 həyatının ə.

ƏVVƏL,

Əş 46:10 axırı ə. xəbər verirəm

ƏYİLMƏK,

1Pd 18:21 iki tərəfə ə.

ƏYLƏNCƏ,

Ms 10:23 axmaq üçün abırsızlıq ə.

ƏYRİ,

Vz 1:15 ə. düzəltmək olmaz

ƏYYAŞ,

Ms 23:21 ə. yoxsulluğa düşər

ƏYYUB,

Əy 1:9 Ə. Allahdan elə-belə qorxur?

Yq 5:11 Ə. dözümü haqqında eşitmisiniz

ƏZAB,

Rm 8:17 Məsih kimi ə. çəkək

Rm 8:22 xilqət indiyə kimi ə. çəkir

İb 2:10 ə. vasitəsilə

1Bt 3:14 salehlik uğrunda ə. çəksəniz

1Bt 5:9 ə. qatlaşırlar

ƏZAB ÇƏKƏCƏK,

Lk 21:25 xalqlar ə.

ƏZAB-ƏZİYYƏT,

Hv 14:22 çoxlu ə. keçməliyik

ƏZƏLDƏN VAR OLAN,

Dn 7:9 Ə. əyləşdi

ƏZGİN,

Əş 66:2 məzluma, ruhu ə. insana

ƏZİLMİŞ,

Əş 42:3 ə. qamışı sındırmayacaq

ƏZİYYƏT,

Rm 5:3 ə. üzləşəndə sevinməliyik

1Kr 12:26 bədənin bir üzvü ə. çəkirsə

Fp 1:29 ə. çəkmək şərəfi

ƏZİYYƏTLƏR,

Rm 8:18 indi çəkdiyimiz ə.

2Kr 4:17 çəkdiyimiz ə. qısamüddətli

2Sk 1:4 çəkdiyiniz ə. baxmayaraq

ƏZİZ,

Vh 3:19 ə. adamları məzəmmət

F

FAĞIR,

Zb 41:1 f. nəzər salan bəxtiyardır

Zb 69:33 Yehova f. eşidir

Əş 57:15 f. ruhunu dirçəldim

FAHİŞƏ,

Ms 7:10 f. libaslı qadın

Lk 15:30 malını f. xərcləyib

1Kr 6:16 f. ilə yaxınlıq edən

Vh 17:1 çoxlu sular üstündə oturan f.

Vh 17:16 f. nifrət edəcək

FAL,

Sy 23:23 İsrailin pisliyinə f. açılmayıb

Qn 18:10 aranızda f. baxan

FANİ İNSAN,

Zb 8:4 f. nədir ki,

FAYDA,

Ms 14:23 hər zəhmətdə f. var

1Kr 10:23 ancaq hər şey f. gətirmir

FAYDALI,

1Kr 6:12 hər şey f. deyil

2Tm 3:16 hər kəlmə Allahdandır və f.

FƏALİYYƏT,

Ef 4:16 qarşılıqlı f. göstərir

1Bt 1:13 ağlınızı f. üçün

FƏALİYYƏTSİZ,

2Bt 1:8 f. və bəhrəsiz

FƏDA ETMƏK,

2Kr 12:15 yolunuzda f. hazıram

FƏXR,

2Sk 1:4 yığıncaqlarında sizinlə f. edirik

FƏQİR,

1İş 2:8 O, f. toz-torpağın içindən

FƏLSƏFƏ,

Kl 2:8 f. ilə əsir almasın

FƏNDLƏR,

2Kr 2:11 onun f. bixəbər deyilik

FƏNHAS,

Sy 25:7 F. əlinə nizə aldı

FƏRQ,

Ml 3:18 salehlə şər arasında f.

Qt 2:6 Allah insanlar arasında f. qoymur

FƏRMAN,

Hv 17:7 Sezarın f. qarşı çıxırlar

FƏRZİYYƏ,

1Tm 1:4 f. doğurur

FƏTH,

1Bt 3:2 davranışınızla sözsüz f.

FIRILDAQ,

Lv 19:13 heç kimə f. gəlməyin

1Kr 6:7 sizə f. gəlsələr də

FİDYƏ,

Zb 49:7 Allaha f. verə bilməz

Mt 20:28 həyatını f. vermək üçün

Rm 8:23 f. vasitəsilə azad edilib

FİKİR,

Zb 94:19 f. məni çulğayanda

1Kr 7:32 istəmirəm ki, f. çəkəsiniz

2Kr 10:5 f. əsir alıb Məsihə tabe etdiririk

2Kr 11:28 yığıncaqların f. çəkirəm

Vh 17:17 f. ürəyinə Allah qoyub

FİKİR BİRLİYİ,

1Kr 1:10 f. əks etdirsin

FİKİRLƏR,

1Sm 28:9 Allah insanın f. agahdır

Zb 139:17 f. mənim üçün çox dəyərlidir

Əş 55:8 Mənim f. sizin f. deyil

Rm 14:1 fərqli f. görə mühakimə

FİKİRLƏŞMƏK,

Ms 15:28 saleh qabaq f.

Rm 12:3 lüzumundan artıq f.

FİKİR VERMƏK,

Hv 20:28 özünüzə və sürüyə f.

FİKRİ-ZİKRİ,

Fp 3:19 onların f. dünyəvi

FİLİP,

Hv 8:26 Yehovanın mələyi F. dedi

Hv 21:8 yeddilərdən biri müjdəçi F.

FİLOSOF,

Hv 17:18 epikürçü və stoik f.

FİTNƏKAR,

Ms 3:32 Yehova f. ikrah edər

FÜRSƏT,

Lk 4:13 f. tapana qədər ondan

Qt 6:10 nə qədər f. var, yaxşılıq edək

G

GECƏ,

Zb 19:2 hər g. hikmət açırlar

Rm 13:12 g. keçir, gün yaxınlaşır

GECİKƏN,

Hb 2:3 g. kimi görünsə belə, gözlə

GECİKMƏK,

Lk 12:45 nökər: Ağam g.

2Bt 3:9 yerinə yetirməyə g.

GECİKMƏMƏK,

Hb 2:3 gerçəkləşəcək, g.

GECİKMƏYƏCƏK,

Əş 46:13 nicatım g.

GEN GƏZMƏK,

Əş 53:3 ondan g.

GERÇƏK,

Yh 7:28 Məni göndərən g.

Yh 17:3 əbədi həyat Səni, tək g. Allahı

GERİ ÇƏKİLMƏK,

İb 10:39 biz g. deyilik

GƏL,

Vh 22:17 eşidən hər kəs g. desin

GƏLƏCƏK,

Ms 24:20 pisin g. yoxdur

Hv 1:11 İsa elə də geri g.

GƏLİN,

Vh 21:9 sənə g., Quzunun arvadını

GƏLMƏK,

Əş 55:1 susayanlar, g. su kənarına

GƏMİ,

Yr 6:14 özünə g. düzəlt

GƏMİ QƏZASI,

2Kr 11:25 üç dəfə g.

1Tm 1:19 imanları g. uğramışdır

GƏNC,

Zb 110:3 bir yığın g. gələcək

Ər 1:7 demə g.

1Tm 4:12 g. olduğuna görə

GƏNCLİK,

Əy 33:25 g. çağındakından

Zb 71:17 g. tərbiyə verirsən

GİBYON,

Yş 9:3 G. əhalisi də xəbər tutdu

GİL,

Əş 45:9 heç g. dulusçuya

Əş 64:8 biz g., Sənsə dulusçumuz

Dn 2:42 yarı dəmirdən, yarı g.

GİROV,

Ms 11:15 g. boyun olanın

GİZLİ,

Lk 8:17 g. şey yoxdur üstü açılmasın

Vh 2:23 ən g. fikirlərini və ürəyini

GÖL,

Vh 19:20 kükürdlə yanan alovlu g.

GÖNDƏRMƏK,

Əş 6:8 kimi g.

GÖRKƏM,

1İş 16:7 onun g. baxma

GÖRKƏMİ DƏYİŞMƏK,

Mt 17:2 İsanın g.

GÖRMƏK,

Yh 14:9 məni görən Atanı g.

Kl 3:22 onlar g. yox

GÖRMƏMƏK,

Yh 1:18 heç kim Allahı g.

GÖRÜNMƏYƏN,

2Kr 4:18 g. şeylər

GÖSTƏRİŞ,

1Sm 15:13 Onun g. əməl

GÖSTƏRMƏK,

Yh 5:20 etdiyi hər şeyi ona g.

Rm 5:8 Öz məhəbbətini g.

2Kr 6:4 Allahın xidmətçiləri kimi g.

Qt 5:25 ruhun g. yolla gediriksə

GÖY,

Yh 3:13 heç bir insan g. çıxmayıb

2Kr 12:2 o, üçüncü g. aparılmışdı

2Bt 3:13 yeni g. və yeni yer

GÖY QURŞAĞI,

Yr 9:13 Öz g. qoyuram

GÖYƏ ÇIXMAQ,

Yh 3:13 heç bir insan g.

GÖYƏRÇİN,

Mt 3:16 ruh g. kimi enir

Mt 10:16 g. kimi məsum olun

GÖYLƏR,

Zb 8:3 g., aya, ulduzlara baxanda

Zb 19:1 g. Allahın əzəmətini bəyan edir

GÖZ,

Zb 115:5 [bütlər] g. var, görə bilmir

Ms 15:3 Yehovanın g. hər yerə baxır

Mt 5:38 g. əvəzinə g.

Mt 6:22 g. toxdursa, bədənin nur

1Kr 2:9g. görüb, nə qulaq

1Kr 12:21 g. ələ: Sən mənə lazım

1Kr 15:52 bir an içində, g. qırpımında

GÖZƏGÖRÜNMƏZ,

Rm 1:20 Onun g.

İb 11:27 G. görürmüş kimi

GÖZƏL XƏBƏR,

Əş 52:7 g. müjdələyir

GÖZƏLLİK,

Ms 6:25 g. aşiq olma

Ms 31:30 g. keçib gedəndir

Hz 28:17 g. səni qürurlu etdi

GÖZƏTÇİ QÜLLƏSİ,

Əş 21:8 g. tərpənmirəm

GÖZLƏ,

Hb 2:3 gecikən kimi görünsə, g.

GÖZLƏMƏK,

Zb 37:7 Onu səbirlə g.

Mi 7:7 Allahı səbirlə g.

Lk 21:26 qorxudan, gələcək hadisələri g.

Rm 8:25 dözüm göstərib g.

GÖZÜ OLMAMAQ,

Çx 20:17 arvadında g.

GÜC,

Zb 84:7 yeridikcə g. artar

Əş 40:29 O, yorğunlara g. verir

Əş 40:31 Yehovaya bel bağlayanların g.

Mr 12:30 Yehovanı var g. sev

Yh 12:38 Yehova g. kimə göstərdi

2Kr 4:7 g. Allahdan gəldiyi bəlli olsun

2Kr 8:12 g. çatanı gözləyir

2Kr 12:9 sən zəif olanda Mənim g.

Fp 4:13 hər şeyə g. çatır

2Bt 3:14 var g. çalışın

Vh 3:8 bilirəm ki, g. az olsa da

GÜC-BƏLA,

1Bt 4:18 saleh g. ilə xilas olursa

GÜC-QÜVVƏ,

Zk 4:6 g. ilə yox, ruhumla

GÜC-QÜVVƏT,

Zb 29:11 Yehova xalqına g.

GÜCLÜ,

Rm 15:1 g. gücsüzləri daşımalıdır

2Kr 12:10 mən zəif olanda g.

GÜLƏRÜZLƏ,

2Kr 9:7 Allah g. verəni sevir

GÜLMƏK,

Yr 18:13 nəyə görə Sara g.?

Zb 2:4 taxtı göylərdə olan g.

Ms 14:13 hərdən g. də insanın qəlbi ağlar

GÜLÜŞ HƏDƏFİ,

Ər 20:7 bütün günü g.

GÜMÜŞ,

Ms 2:4 g. kimi arasan

Hz 7:19 g. küçələrə tökəcəklər

GÜN,

Zb 84:10 həyətində keçən bir g.

Hz 4:6 bir ilə bir g.

Mt 24:36 o g. və saatı heç kəs bilmir

2Bt 3:8 gözündə bir g. min il kimi

GÜNAH,

Yr 4:7 g. pusqu qurub

Yr 39:9 Allaha qarşı g.

2İş 12:13 Yehovaya qarşı g. etmişəm

1Pd 8:46 Sənə qarşı g. etsələr

Zb 32:1 g. əfv olunur

Zb 38:18 g. ucbatından

Əş 1:18 g. ağappaq edəcəyəm

Əş 38:17 g. arxana tulladın

Əş 53:12 g. yükünü daşıdı

Ər 31:34 g. yada salmayacağam

Hz 33:14 o, g. dönsə

Mt 6:12 g. bağışla

Mt 18:15 sənə qarşı g. iş tutsa

Mt 26:41 dua edin ki, g. yol

Mr 3:29 g. boynunda qalacaq

Yh 1:29 g. yuyan Quzu

Hv 3:19 g. bağışlanması

Rm 3:23 hamı g. işləyib

Rm 3:25 g. bağışlayırdı

Rm 5:12 g. dünyaya girdi

Rm 6:14 g. ağalıq etməməlidir

Rm 6:23 g. ödədiyi haqq

1Tm 5:24 g. sonradan üzə çıxacaq

Yq 4:17 g. edir

Yq 5:15 g. təqsiri bağışlanacaq

1Yh 1:7 bütün g. təmizləyir

1Yh 2:1 g. iş tutmayasınız

1Yh 5:17 salehliyə zidd hərəkət g.

GÜNAHKAR,

Zb 1:5 g. dura bilməzlər

Lk 15:7 tövbə edən g. ötrü

Lk 18:13 mən g. rəhmin gəlsin

Yh 9:31 Allah g. adamları dinləmir

Rm 5:8 biz hələ g. ikən

GÜNDOĞAN,

Əş 41:2 g. ayağa qaldırdı

GÜNƏŞ,

Yş 10:12 dayan, ey g.

Mt 24:29 g. zülmətə qərq olacaq

Hv 2:20 g. zülmətə qərq olacaq

GÜVƏNMƏK,

Zb 62:8 daim Ona g.

Zb 84:12 xoşbəxtdir Sənə g. adam

Zb 146:3 bəşər oğluna g.

GÜZGÜ,

1Kr 13:12 sanki, metal g. baxıb

2Kr 3:18 calalını g. kimi əks etdiririk

Yq 1:23 g. öz sifətinə baxan

H

HABİL,

Yr 4:8 Qabil H. üstünə hücum çəkib

Mt 23:35 saleh H. qanından tutmuş

HADES,

Bax: MƏZAR.

HAKİM,

Əş 33:22 Yehova bizim H.

Lk 18:2 Allahdan qorxmayan h.

HAKİMİYYƏT,

Əş 9:7 h. ucqarlaradək

Dn 4:34 h. əbədi hakimiyyətdir

Mt 28:18 bütün h. mənə

Lk 4:6 h. və onların cah-calalını

1Kr 15:25 ayaqlarına atanadək h.

HAKİM KÜRSÜSÜ,

Yh 19:13 Pilat h. oturdu

Rm 14:10 Allahın h. qarşısında duracağıq

HAQQ,

Qn 32:4 qayadır, yolları h.

Ər 22:13 Ona h. vermir

Rm 6:23 günahın h. ölümdür

1Kr 6:12 hər şeyi etməyə h. var

HAQQ-ƏDALƏT,

Vz 5:8 görsən ki, h.

HAQQ-TAALA,

Dn 4:17 hökmran H.

HAQSIZLIQ,

1Kr 6:7 niyə də h.

1Bt 2:19 h. məruz qalır

HAMİLƏ,

Çx 21:22 h. qadına zərbə dəyərsə

1Sk 5:3 h. qadını doğum sancıları

HARAM,

Ms 15:27 h. qazanan ailəsini bəlaya

HAVA,

Ef 2:2 h. hökmdarına

HAVADARLIQ,

Rm 8:34 Məsih bizdən ötrü h.

HAVAYI,

Vh 22:17 həyat suyunu h. götürsün

HAY VERMƏK,

Əş 65:24 hələ çağırmamış h.

HAYQIRMAQ,

Əş 65:14 qullarım h.

HAZIR,

Zb 110:3 xalqın h. duracaq

Mt 24:44 bunun üçün h. olun

HAZIRLAMAQ,

Yh 14:2 sizə yer h. gedirəm

HAZIRLIQ,

Ef 6:15 təbliğ etmək h. geyinib

HAZIR OLMAQ,

2Tm 3:17 hər cür yaxşı işə h.

HEÇ SAYMAQ,

Fp 3:7 qazanc olan şeyləri h.

HESABINI TUTMAQ,

1Kr 13:5 pisliyin h.

HESABLAMAQ,

Lk 14:28 oturub məsrəfləri h.

HEYFİNİ ÇIXMAQ,

Ms 20:22 demə: Pisliyin h.

HEYKƏL,

Dn 2:31 baxıb nəhəng h. gördün

Dn 3:18 nə də qoyduğun qızıl h.

HEYRAN-HEYRAN,

Zb 27:4 məbədinə h.

HEYVAN,

Yr 7:2 pak h. yeddi baş

Lv 18:23 h. cinsi əlaqəyə

Vz 3:19 insanın, h. sonu eynidir

Hz 34:25 vəhşi h. qovacağam

Dn 7:3 dənizdən dörd h. çıxdı

HEYVANLAR,

Lv 26:6 yırtıcı h. qovacağam

Ms 12:10 saleh h. qayğısına qalar

Hş 2:18 çöl h. əhd bağlayacağam

HƏBS,

İb 13:3 h. olanları yaddan çıxarmayın

HƏDƏ-QORXU,

Hv 4:17 onlara h. gələk

1Bt 2:23 əzab çəkəndə h. gəlmirdi

HƏDƏR,

1Kr 15:58 zəhmət h. deyil

HƏDİYYƏLƏR,

Ef 4:8 insan timsalında h.

HƏFTƏ,

Dn 9:24 yetmiş h. təyin edib

1Kr 16:2 h. birinci günü

HƏKİM,

Lk 5:31 h. xəstələr möhtacdır

HƏQARƏT ETMƏK,

Əş 53:3 Ona h.

HƏQİQƏT,

Zb 15:2 ürəyində h. danışar

Zb 119:160 sözünün bünövrəsi h.

Ms 23:23 h. al, onu satma

Yh 4:24 ruha və h. uyğun ibadət

Yh 8:32 h. sizi azad edəcək

Yh 14:6 yol, h. və həyat mənəm

Yh 16:13 h. ruhu gələndə yol göstərəcək

Yh 17:17 h. Sənin sözündür

Yh 18:38 Pilat: h. nədir?!

2Kr 13:8 h. əleyhinə heç nə edə bilmərik

Ef 4:25 bir-birinizə h. söyləyin

2Bt 1:12 siz h. möhkəm durmusunuz

3Yh 4 uşaqlarımın h. yolunda

HƏLİM,

Ms 25:15 h. dil daşı da yumşaldar

1Bt 3:4 sakit və h. ruh

HƏLİMLƏR,

Zb 37:11 h. yer üzünə sahib

Sf 2:3 can atın, ey dünyanın h.

HƏMAHƏNG,

Ef 4:16 h. surətdə birləşib

HƏMD,

Zb 92:1 yaxşıdır Sənə h. etmək

HƏNƏNYA,

Hv 5:1 H. arvadı Səfirə ilə

HƏNNƏ,

Lk 2:36, 37 peyğəmbər H. 84 yaşı

HƏNUQ,

Yr 5:24 H. Allahın yolu ilə

HƏRB,

Zk 4:6 h. gücü ilə yox, ruhumla

HƏRBƏ-ZORBA,

Ef 6:9 h. qırağa qoyun

HƏRC-MƏRCLİK,

Mt 24:12 h. baş alıb

HƏSƏD,

Zb 73:3 lovğalara h. apardım

HƏSR ET,

1Tm 4:15 dərindən düşün və h.

HƏSRƏT,

Zb 84:2 Yehovanın həyətlərinin h.

HƏSRƏT ÇƏKMƏK,

Əy 14:15 əllərinin işinin h.

Əş 26:9 gecələr varlığım h.

HƏVARİ,

Mt 10:2 on iki h. bunlardır

Hv 15:6 h. və ağsaqqallar toplaşdılar

1Kr 15:9 h. ən kiçiyiyəm

2Kr 11:5 sizin o görkəmli h.

HƏVƏS,

Zb 51:12 Sənə itaət etməyə h. oyat

HƏYAT,

Qn 30:19 qarşınıza h. ölümü

Zb 36:9 h. mənbəyi Sənsən

Lk 9:24 h. xilas etmək istəyən

Yh 5:26 Ata h. mənbəyi olduğu üçün

Yh 11:25 dirilmə və h. mənəm

1Bt 1:3 yeni h. verib canlı ümidə

HƏYATA KEÇİRMƏK,

Əş 55:11 hökmən h.

HƏZZ,

Zb 1:2 Yehovanın qanunundan h. alır

Zb 40:8 yerinə yetirməkdən h. alıram

Hz 18:32 heç kimin ölümündən h. almıram

Rm 7:22 Allahın Qanunundan h. alıram

HİKMƏT,

Zb 111:10 h. başı Yehovadan

Ms 2:6 h. verən Yehovadır

Ms 2:7 Allah h. dürüst adamlar üçün

Ms 3:21 h., düşüncəni qoru

Ms 4:7 ən əsası h., h. qazan

Ms 8:11 h. mərcandan üstündür

Ms 9:9 öyüd-nəsihət versən, h. artar

Ms 24:3 ev h. tikilər

Vz 7:12 h. sahibinin həyatını hifz edir

Vz 10:10 h. isə uğur gətirər

Mt 11:19 h. əməlləri sayəsində haqlı çıxır

Lk 21:15 sizə elə h. verəcəyəm ki

Rm 11:33 Allahın h. dərin ümmandır

1Kr 2:6 dövrün və onun rəhbərlərinin h.

Kl 2:3 h. və elm xəzinələri onda gizlədilib

Yq 1:5 kiminsə h. çatışmırsa, qoy diləsin

Yq 3:17 yuxarıdan nazil olan h.

HİKMƏTLİ,

Ms 13:20 h. ilə oturub-duran h.

Ms 27:11 oğlum, h. ol, qəlbim sevinsin

Əş 5:21 öz gözündə h. olanların

Mt 11:25 bunları h., ağıllılardan

HİNNOM,

Mt 10:28 H. vadisində məhv etməyə

HİRS,

Ef 4:26 gün batana qədər h.

Ef 4:31 kini, h., qəzəbi

HİZQİYYƏ,

2Pd 19:15 H. Yehovaya dua etdi

HOVUZ,

Ms 5:15 öz h.

HÖKM,

Mt 7:2 hansı h. mühakimə edirsinizsə

2Kr 1:9 ölüm h. almışıq

1Bt 4:17 h. Allahın evindən başlayacaq

HÖKMDAR,

Ms 29:2 h. pisdirsə

Yh 12:31 dünyanın h. devriləcək

Yh 14:30 bu dünyanın h. gəlir

Hv 4:26 h. Yehovaya qarşı birləşdi

HÖKMLƏR,

Əş 26:9 yerdə h. icra olanda

HÖKMRANLIQ,

Yr 1:28 canlıların üzərində h.

Rm 6:12 günah bədəninizdə h. etsin

HÖKUMƏT,

Rm 13:1 hər kəs h. tabe olsun

Tt 3:1 hakimiyyətə və h. tabe

HÖNKÜR-HÖNKÜR,

Mt 26:75 çıxıb h. ağladı

HÖRMƏT,

Çx 20:12 atanıza və ananıza h.

Rm 12:10 h. bir-birinizi qabaqlayın

Ef 5:33 ərinə h. bəsləsin

1Sk 5:12 nəsihət verənlərə h. göstər

1Tm 5:17 ikiqat h. layiq

1Bt 3:2 dərin h. görüb

1Bt 3:15 dərin h. edin

HÖRMƏTSİZLİK,

2İş 12:14 Yehovaya böyük h.

1Sk 4:8 Allaha h. edir

HÖVSƏLƏSİZ,

Ms 14:29 h. səfehliyini nümayiş

HÜZUR,

Mt 24:3 h. əlamət nə olacaq?

Mt 24:37 insan Oğlunun h. zamanı da elə

2Bt 3:4 hanı onun vəd edilmiş h.?

X

XAHİŞ ETMƏK,

Ef 3:20 x. artığını etməyə

XAİN,

Ər 17:9 ürək ən böyük x.

XALQ,

Çx 19:6 padşahlığı və müqəddəs x.

Zb 33:12 Allahı Yehova olan x.

Əş 66:8 birdən-birə x. dünyaya gələr?

Mt 21:43 bəhrəsini gətirən x. veriləcək

Hv 17:26 bir insandan hər x. yaratdı

1Bt 2:9 seçilmiş soy, müqəddəs x.

XALQLAR,

Yr 22:18 bütün x. mübarək olacaq

Mt 25:32 bütün x. önündə yığışacaq

Lk 21:24 x. verilən vaxt

XARDAL,

Lk 13:19 o, x. toxumuna bənzəyir

XATIRLAMAQ,

Zb 8:4 insan nədir, onu x.?

Vz 12:1 Ulu Yaradanını x.

Əş 65:17 köhnə şeylər daha x.

İb 10:32 əvvəlki vaxtları x.

XATIRLATMAQ,

2Bt 1:12 bunları daima x.

XATİRƏ,

Lk 22:19 x. yad etmək üçün

XEYİR,

Yr 3:5 x. şəri bilərək Allah kimi

Əş 48:17 sənin x. öyrədirəm

Hv 20:20 sizə x. gətirən şeylər haqqında

Rm 15:1 öz x. düşünməməliyik

Rm 15:2 başqasının x. üçün çalışaq

Rm 15:3 Məsih də öz x. düşünmürdü

1Kr 7:35 x. üçün deyirəm

1Kr 10:24 heç kəs öz x. düşünməsin

1Kr 13:5 [məhəbbət] öz x. güdmür

XEYİR-DUA,

Yr 1:28 Allah onlara x. verərək

Yr 32:26 x. verməyincə buraxmaram

Qn 30:19 qarşınıza x. ilə lənəti

Lk 6:28 lənət yağdıranlara x. verin

Rm 12:14 təqib edənlərə x. diləyin

XEYİRXAH,

Ms 11:17 x. adam özünə xeyir edir

XEYİRXAHLIQ,

Ms 31:26 x. qanunu dilindədir

Hş 6:6 Mənə qurban yox, x. xoşdur

XƏBƏR,

Çx 23:1 yalan x. yaymayın

Sy 14:36 bəd x. geri qayıdıb

Zb 112:7 bəd x. onu qorxutmaz

Ms 25:25 uzaqdan gələn şad x.

Dn 11:44 x. onu narahat edəcək

XƏBƏRDARLIQ,

Hz 3:17 onlara x. etməlisən

Hz 33:4 x. məhəl qoymasa

Hz 33:9 x. etmisənsə

1Kr 10:11 bizlər üçün x.

XƏCALƏT,

Üz 9:6 x., başımı qaldırmağa

1Kr 4:14 sizi x. etmək üçün

XƏCİL,

Zb 25:3 heç biri x. olmaz

XƏDİM,

Əş 56:4 Mənə xoş şeyləri seçən x.

XƏLƏL,

1Kr 8:13 imanına x. yetirirsə

XƏSİS,

Ms 23:6 X. çörəyini yemə

XƏSİSLİK,

Qn 15:7 soydaşlarınıza qarşı x.

XƏSTƏ,

Zb 41:3 x. vaxtında qayğısına qalarsan

Əş 33:24 heç kəs x. deməyəcək

XƏSTƏLİK,

Mt 9:35 hər cür x. sağaldırdı

Lk 21:11 gah burada, gah orada x.

1Tm 6:4 söz davası x. tutulub

XƏTƏR,

Əş 11:9 heç bir x. gəlməyəcək

XƏYAL,

Əş 41:29 onların hamısı bir x.

XƏYANƏT,

Ml 2:15 arvadınıza x. etməyin

XƏYANƏTKAR,

Ms 24:21 x. yoldaş olma

XƏZİNƏ,

Ms 10:2 haram yolla yığılan x.

Mt 6:21 x. haradadırsa, ürəyiniz orada

Mt 13:44 Padşahlıq x. bənzəyir

Lk 6:45 ürəyindəki yaxşı x. yaxşı şeylər

Lk 12:33 göydə tükənməyən x. yığın

2Kr 4:7 x. saxsı qablarda

XIRDA,

Lk 16:10 x. işdə etibarlı olan

XIŞ,

Lk 9:62 əlini x. üstünə qoyub

XİDMƏT,

Hv 20:24 həvalə etdiyi x. başa

Rm 11:13 həvari kimi x. ucaldıram

2Kr 4:1 mərhəmət sayəsində x.

2Kr 6:3 x. qüsur tapılmasın

Qt 5:13 bir-birinizə x. edin

1Tm 1:12 sadiq bilərək x. həvalə edib

2Tm 4:5 x. tam yerinə yetir

XİDMƏTÇİ,

2Kr 3:6 əhdin x. olmağa yararlı

2Kr 6:4 Allahın x. kimi göstəririk

XİDMƏT ETMƏK,

1Sm 28:9 sevinclə x.

Dn 7:10 minlərlə minlər Ona x.

Mt 20:28 insan Oğlu x. üçün gəlib

1Bt 4:10 aldığı ənama əsasən x.

XİLAS,

2Sm 20:17 Yehova x. edir

Əş 59:1 x. edə bilməsin

Mt 16:25 həyatını x. etmək istəyən

Mt 24:22 heç kəs x. ola bilməzdi

Lk 19:10 x. etməyə gəlib

Hv 4:12 onun sayəsində x. ola bilək

Rm 13:11 x. imana gəldiyimiz

Fp 2:12 x. yetişməyə çalışın

1Tm 4:16 qulaq asanları x. edəcəksən

Vh 7:10 x. görə borcluyuq

XİLASKAR,

2İş 22:3 qalxanım, güclü x.

Hv 5:31 X. kimi yüksəldib

XİLQƏT,

Rm 8:20 x. puçluğa öz xoşu ilə tabe

Vh 3:14 Allahın x. ilki

XORUZ,

Mt 26:34 x. banlamazdan əvvəl

XOŞ,

Zb 32:1 x. o kəsin halına ki

Zb 147:1 Ona alqış etmək nə x.

Ef 5:10 Rəbbə x. gedib-getmədiyini

XOŞBƏXT,

Mt 5:3 ehtiyacını dərk edən x.

1Tm 1:11 x. Allahın müjdəsi

XOŞBƏXTLİK,

Hv 20:35 vermək daha çox x.

3Yh 4 böyük x. ola bilməz

İ

İBADƏT,

Yş 24:15 kimə i. edəcəyinizə qərar

Yş 24:15 kimə i. edəcəyinizə

Zb 100:2 Yehovaya sevinclə i. et

Yh 4:24 ruha və həqiqətə uyğun i.

İBLİS,

Mt 25:41 İ. üçün əbədi alova

Lk 4:6 [İ.] dedi: hakimiyyət mənə verilib

Lk 8:12 İ. gəlir, sözü aparır

Yh 8:44 sizin atanız İ.

Ef 4:27 İ. fürsət verməyin

Ef 6:11 İ. hiylələrinə sinə gərmək

Yq 4:7 İ. müqavimət göstərin

1Bt 5:8 İ. nərildəyən şir kimi gəzib

1Yh 3:8 İ. işlərini dağıtmaq üçün

Vh 12:12 İ. vaxtının az olduğunu bilərək

Vh 20:10 İ. odlu-kükürdlü gölə atıldı

İBRAHİM,

Yr 21:12 Allah İ. dedi, ona qulaq as

Mt 22:32 İ. Allahı, dirilərin Allahı

Rm 4:3 İ. iman gətirdi və saleh

İBRƏT,

1Kr 10:6 bunlar bizə i. olmalıdır

İCRAÇI,

Yq 1:22 sözün i. olun

İCRA ETMİR,

Rm 12:4 üzvlər eyni işi i.

İÇKİ,

Ms 20:1 i. qalmaqal yaradar

İÇKİ DÜŞKÜNÜ,

1Kr 5:11 i. olanla

1Kr 6:10 i. Padşahlığa

İDARƏ,

1Kr 6:12 məni i. etməsinə yol

1Sk 4:4 bədənini i. etməyi bacarsın

İDARƏÇİLİK,

Ef 1:10 i. təsis etsin

İFLİC,

Lk 5:24 i. adama dedi: Dur, xərəyi götür

İFTAH,

Hk 11:30 İ. nəzir edib

İXTİYAR,

1Kr 9:18 i. sui-istifadə etməyim

İKİ-İKİ,

Lk 10:1 yetmiş şagirdi i. göndərdi

İKİNCİ ÖLÜM,

Vh 2:11 i. xələl yetirməyəcək

Vh 20:6 i. hökmü

Vh 20:14 odlu göl i. bildirir

İKRAH,

Rm 12:9 pislikdən i. edin

İL,

Sy 14:34 qırx i. cəza çəkəcəksiniz

İLAN,

Yr 3:4 İ. qadına dedi

Əş 11:8 i. yuvası üstündə oynayacaq

Yh 3:14 i. yuxarı qaldırdığı kimi

İLAZƏR,

Lk 16:20 İ. adlı bir dilənçi

Yh 11:11 dostumuz İ. yuxuya gedib

Yh 11:43 İ., çölə çıx!

İLDIRIM,

Lk 10:18 göydən i. kimi düşdüyünü

İLIQ,

Vh 3:16 madam ki elə-belə i.

İLK DOĞULAN,

Çx 11:5 Misirdə i. uşaq öləcək

İLKİ,

Kl 1:15 bütün xilqətin i.

İLKİN,

Yh 1:18 i. ilahi varlıq Onu bizə tanıtdı

İLTİFAT,

2Kr 6:2 indi i. vaxtıdır

İLYAS,

Yq 5:17 İ. da bizim kimi insan

İMAN,

Lk 17:6 xardal toxumu boyda i.

Lk 18:8 insan Oğlu gələndə i. tapacaq

Yh 3:16 ona i. edənlər

Yh 20:29 görməyib i. edənlər

Rm 1:17 saleh i. sayəsində yaşayacaq

Rm 4:20 i. ona güc verdi

1Kr 7:12 qardaşın arvadı i. deyilsə

2Kr 4:13 i. edib danışırıq

Qt 6:10 i. qardaşlarımıza yaxşılıq

Ef 4:5 ağa bir, i. bir, vəftiz bir

2Sk 3:2 hamı i. sahibi deyil

2Tm 1:5 səndəki riyasız i. xatırlayıram

İb 11:1 i. ümid edilən şeylərin

İb 11:6 i. etmədən Allahın razılığını

Yq 2:26 əməlsiz i. ölüdür

1Bt 1:7 sınanmış i., şərəfə layiq

İMANA,

2Kr 5:7 i. əsasən yaşayırıq

İMANSIZ,

1Kr 6:6 məhkəməyə, i. qabağına

2Kr 6:14 i. boyunduruğa girməyin

İMTAHAN,

Zb 26:2 məni i. et, ey Yehova

İNADKARLIQ,

Hv 19:9 bəziləri i. göstərib

İNANDIRICI,

1Kr 2:4 hikmətli və i. sözlərdən

İNANDIRMAQ,

2Kr 5:11 insanları i. çalışırıq

İNANMAMAQ,

Zb 27:13 görəcəyimə i.

2Sk 2:12 həqiqətə i. şərdən

İNCİTMƏK,

Zb 78:41 İsrailin Müqəddəsini i.

İNİLDƏMƏK,

Rm 8:22 bütün xilqət i. əzab

İNİLTİ,

Rm 8:26 ürəyimizdəki i.

İNKAR,

Mt 16:24 qoy özünü i. etsin

İNKİŞAF,

1Sk 4:10 bu sahədə daha da i.

1Tm 4:15 hamı səndəki i. görsün

İNSAN,

Sy 31:28 əsgərlərin payına düşən i.

Hz 18:4 i. Mənə məxsusdur

İNSAN OĞLU,

Dn 7:13 i. bənzər bir nəfər

Mt 10:23 i. gələcək

Lk 21:27 i. gəldiyini görəcəklər

İNSANPƏRVƏRLİK,

Hv 28:2 misilsiz i. göstərdilər

İNTƏHASIZ,

Zb 119:96 Sənin əmrin i.

İNTİZAR,

Ms 13:12 i. ürəyi xəstə salar

Lk 3:15 xalq Məsihin i. idi

İORDAN,

Yş 3:13 İ. suları dayanacaq

2Pd 5:10 yeddi dəfə İ. baş vur

İP,

Vz 4:12 üçqat i. tez qırılmaz

Əş 54:2 çadırının i. uzat

İRADƏ,

Zb 143:10 i. əməl etməyi mənə öyrət

Mt 6:10 qoy i. yerdə yerinə yetsin

Mt 7:21 Atamın i. yerinə yetirən ora girəcək

Yh 6:38 özümün yox, məni göndərənin i.

Rm 12:2 Allahın kamil i. dərk edəsiniz

1Yh 5:14 i. müvafiq nə diləyiriksə, O eşidir

İRƏLİLƏMƏK,

Fp 3:16 bundan sonra da i.

İRS,

Sy 18:20 sizin payınız və i. Mənəm

İSA,

Mt 1:21 uşağın adını İ. qoyarsan

İSHAQ,

Yr 22:9 oğlu İ. əl-qolunu bağlayıb

İSRAİL,

Yr 35:10 adın İ. olacaq

İSTEHKAM,

Lk 19:43 düşmənlər ətrafında i.

2Kr 10:4 güclü i. yıxmağa qadir

İSTEHZA,

Qt 6:7 Allaha i. edilməz

İSTƏDİYİ,

1Kr 12:18 üzvlərini i. kimi yerləşdirib

İSTƏK,

Zb 40:8 i. yerinə yetirməkdən həzz

Zb 145:16 hər bir məxluqu i. çatdırırsan

Rm 7:18 yaxşı iş görmək i. var

Qt 5:16 cismani i. icra etməzsiniz

Ef 1:5 Öz i. və iradəsinə əsasən

Ef 2:3 cismani i. uyğun yaşamış

2Tm 2:22 gəncliyə xas i. qaç

1Bt 2:11 cismani i. uzaq durun

1Bt 4:3 xalqların i. ilə

1Yh 2:16 cismin i., gözlərin i.

1Yh 2:17 i. yerinə yetirən əbədi yaşayır

İSTƏKLİ,

Dn 9:23 sən çox i. bəndəsən

İSTƏMƏK,

Qn 10:12 Yehova başqa nə i.

Zb 2:8 i. xalqları, verim sənə

Mt 6:8 Ondan i. əvvəl bilir

Mt 10:37 məndən çox i.

Lk 22:42 mənim yox, Sənin i. kimi olsun

Yh 14:13 adımla nə i.

Yh 21:17 Şimon, məni çox i.

1Sk 4:3 Allah i. ki, əxlaqsızlıqdan uzaq

İSTƏYİR,

Mi 6:8 Yehova səndən nə i.

İŞ,

Mt 22:5 kimisi başqa i. dalınca getdi

Qt 6:1 kimsə səhv i. görsə

İŞARƏ,

Hz 9:4 alnına i. qoy

İŞGƏNCƏ DİRƏYİ,

Mt 10:38 i. götürüb

Lk 9:23 i. götürüb günbəgün daşısın

İŞIQ,

Zb 119:105 sözün yollarıma i.

2Kr 4:6 qoy zülmətdə i. parlasın

İŞİNƏ, QARIŞMAQ,

1Tm 5:13 camaatın i.

1Bt 4:15 başqalarının i.

İŞİNİ,

Ef 4:16 hər üzv i. düzgün görəndə

İŞLƏMƏK,

Yh 5:17 Atam indiyədək i.

1Sk 2:9 yük olmamaq üçün gecə-gündüz i.

2Sk 3:10 i. istəməyən yemək də yeməsin

İŞLƏMİR,

1Yh 3:6 vəhdətdə olan günah i.

İŞLƏR,

Zb 104:24 gördüyün i. çoxdur

Yh 14:12 bunlardan da böyük i. edəcək

İŞMUİL,

1İş 1:20 adını İ. qoydu

1İş 2:18 İ. xidmət edirdi

Zb 135:4 İ. Onun xüsusi mülküdür

Qt 6:16 Allahın İ. sülh və mərhəmət

İŞTAHA,

1Bt 2:2 saf südə i.

İT,

Ms 26:17 i. qulaqlarından tutur

Vz 9:4 diri i. ölü şirdən yaxşıdır

İTAƏT,

1İş 15:22 i. etmək qurbandan yaxşıdır

Zb 51:12 Sənə i. etməyə həvəs oyat

Yh 3:36 i. etməyən qəzəbə düçar

Hv 5:29 insana yox, Allaha i. etməliyik

Rm 5:19 bir şəxsin i. çoxlu insanı

Rm 6:17 ürəkdən i. etdiniz

Rm 16:26 imandan doğan i.

Ef 6:5 qullar ağalarınıza i. edin

İb 13:17 rəhbərlik edənlərə i. edin

İTAƏTKAR,

1Pd 3:9 quluna i. ürək ver

Fp 2:8 ölənədək i. qaldı

İTAƏTLİ,

İb 5:8 əzablar sayəsində i. olmağı

İTMƏK,

Zb 119:176 i. qoyun kimi azmaq

Hz 34:4 i. axtarmırsınız

Lk 15:24 oğlum i. tapıldı

İTTİHAM,

Rm 8:33 Allahın seçdiklərini kim i.

1Tm 5:19 ağsaqqala qarşı i.

Vh 12:10 qardaşlarımızı i. edən

İYRƏNC,

Sy 21:5 i. yeməkdən ürəyimiz bulanır

İYRƏNC ŞEY,

Mt 24:15 viranəlik gətirən i.

İZ,

1Bt 2:21 onun i. ilə gedəsiniz

İZAH ETMƏK,

Nə 8:8 Tövratı i., mənasını

Hv 17:3 dəlil-sübut gətirərək i.

İZƏBİL,

1Pd 21:23 İ. itlər yeyəcək

Vh 2:20 İ. işlərinə göz yumursan

İZZƏT,

Yh 12:43 qazandıqları i. Allahın verdiyi izzətdən

K

KAHİN,

Zb 110:4 Məliksadiq timsallı əbədi k.

Hş 4:6 Mən də səni bir k. kimi rədd

Mi 3:11 k. haqq alıb öyrədir

Ml 2:7 k. ağzı elmi qorumalıdır

Hv 6:7 çoxlu k. də iman yoluna

İb 2:17 mərhəmətli və sadiq baş k.

1Bt 2:9 k. tayfası, müqəddəs xalq

Vh 20:6 Allahın k. olacaq və min il

KALİB,

Sy 13:30 K. camaatı sakitləşdirməyə

Sy 14:24 K. başqa ruh gördüm

KAMİL,

Zb 19:7 Yehovanın qanunu k.

Mt 5:48 Atanız kimi k. olmalısınız

KAMİLLİK,

Zb 25:21 qoy k. məni qorusun

Zb 26:11 k. yolundan dönmərəm

İb 2:10 əzablar vasitəsilə k. yetişdirsin

KAR,

Lv 19:14 k. lənət oxumayın

KAR ETMİR,

Yh 8:37 mənim sözlərim sizə k.

KARLAR,

Əş 35:5 k. qulaqları eşidəcək

Mr 7:37 O, k. qulağını açır

KASIB,

Ms 30:8 məni nə k. elə, nə varlı

Yh 12:8 k. həmişə yanınızdadır

Qt 2:10 k. qardaşları unutmayaq

KEÇƏL,

Lv 21:5 başınızı k. etməyin

2Pd 2:23 k., get buradan

KEÇİ,

Mt 25:32 çoban qoyunları k. ayırdığı

KEYİMƏK,

Zb 143:4 köksümdə ürəyim k.

KƏDƏR,

Zb 38:6 k. məni çulğayıb

2Kr 2:7 hədsiz k. qərq olmasın

2Kr 7:9 k. sizi tövbəyə apardığı

KƏDƏRLƏNDİRMƏK,

Zb 78:40 Onu k.

Ef 4:30 müqəddəs ruhu k.

KƏDƏRLƏNMƏK,

1Sk 4:13 digərləri kimi k.

KƏFFARƏ,

Lv 16:34 ildə bir dəfə k.

1Yh 2:2 o, k. qurbanıdır

KƏLAM,

2Tm 2:15 həqiqət k. düzgün istifadə

KƏMHÖVSƏLƏLİK,

Ms 19:19 k. cəza çəkər

KƏNAR,

1Kr 5:13 k. adamları Allah mühakimə

Kl 4:5 k. adamlara qarşı müdrik

KƏNARA,

1Kr 4:6 yazılanlardan k. çıxma

KƏRRUB,

Yr 3:24 k. və yanar qılınc qoydu

Hz 28:14 məsh olunmuş k. idin

KƏSMƏK,

Zb 44:22 k. qoyun hesab edirlər

Əş 53:7 k. aparılan qoyun

KİÇİK,

Əş 60:22 ən k. min nəfər

Zk 4:10 k. işlərlə başlanmış günlər

KİÇİK SÜRÜ,

Lk 12:32 qorxma, k.

KİÇİLTMƏK,

Mt 18:4 özünü uşaq kimi k.

KİFA,

1Kr 15:5 K., on iki həvariyə göründü

Qt 2:11 K. gələndə təqsirini üzünə

KİN,

Lv 19:18 soydaşınıza k. saxlamayın

KİŞİ,

Lv 20:13 k. kişi ilə yaxınlıq edərsə

KİŞİBAZLIQ,

1Kr 6:9 nə bütpərəstlər, nə k.

KİTAB,

Çx 32:33 onun adını k. siləcəyəm

Vz 12:12 çoxlu k. yazmağın axırı yoxdur

Ml 3:16 xatirə k. yazıldı

Hv 19:19 k. yığıb yandırdı

Vh 20:15 adı həyat k. tapılmayan

KOBUD,

Ms 15:1 k. söz qəzəb oyadar

KOL,

Hv 7:30 yanan k. alovunda mələk

KOR,

Yr 19:11 hamısını k. etdilər

Lv 19:14 k. adamın ayağının altına

Əş 35:5 k. gözləri açılacaq

Mt 15:14 onlar k. bələdçidirlər

2Kr 4:4 allahı imansızların zehnini k.

KORNİLİ,

Hv 10:24 K. qohum-əqrəbasını yığıb

KÖHNƏ,

Əş 65:17 k. şeylər yada düşməyəcək

KÖK,

Lk 8:13 sözü eşidib k. atmırlar

Kl 2:7 İsada k. atıb böyüyün

KÖLƏ,

Yh 8:34 hər adam günahın k.

KÖLGƏ,

1Sm 29:15 k. kimi ötüb-keçir

Zb 91:1 Qüdrət Sahibinin k.

Kl 2:17 gələcəkdəkilərin k.

Yq 1:17 O, k. kimi deyil

KÖMƏK,

Zb 46:1 dar gündə k. hazırdır

KÖMƏKÇİ,

Yh 14:16 başqa bir k. verəcək

Yh 14:26 k., yəni müqəddəs ruh öyrədəcək

KÖMƏKSİZ,

Zb 40:17 k., fəqirəm

KÖNÜL,

Ms 8:30 hər gün k. şad edirdim

KÖNÜL XOŞLUĞU,

1Bt 5:2 sürünü k. ilə otarın

KÖPƏK,

2Bt 2:22 k. qusduğuna qayıdır

KÖRPƏ,

Lk 10:21 adamlardan gizlədib k.

1Kr 14:20 pisliyə qarşı isə k. olun

2Tm 3:15 Müqəddəs Yazıları k. bilirsən

KÖTƏK,

Ms 13:24 oğlundan k. əsirgəyən

KÖTÜK,

Əş 11:1 Yəssənin k.

Dn 4:15 k. çəmbərləyib

KÖZ,

Rm 12:20 başına k. yığacaqsan

KURUŞ,

Üz 6:3 K. Allahın evi haqqında

Əş 45:1 Yehova məsh etdiyi K.

KÜFR,

Mr 3:29 müqəddəs ruha qarşı k.

KÜLƏK,

Vz 11:4 k. baxan toxum səpməz

Mt 7:25 k. əsdi və evin üstünə gəldi

Ef 4:14 təlim, k. kimi, ora-bura aparmamalı

Vh 7:1 yerin dörd k. saxlamışdılar

KÜLLİ-İXTİYAR,

Zb 73:28 K. Yehovaya sığındım

Hv 4:24 K. hər şeyi Sən yaratmısan

KÜNC,

Zb 118:22 k. əsas daşı oldu

KÜT,

Mr 3:5 ürəyinin k. olduğunu görüb

KÜTLƏ,

Çx 23:2 k. qoşulub pislik etmə

Ər 8:6 hamı k. ardınca düşür

KÜTLƏŞMƏK,

Mt 13:15 bu xalqın ürəyi k.

İb 5:11 zehniniz k. üçün

Q

QAB,

Lv 19:36 işlətdiyiniz q.

QABIRĞA,

Yr 2:22 insanın q. qadını yaratdı

QABİL,

1Yh 3:12 qardaşını öldürən Q.

QAÇIŞ,

Vz 9:11 q. bərk qaçanlar udmur

QAÇMAQ,

1Kr 6:18 əxlaqsızlıqdan q.

1Kr 9:24 qaçışçılar q. da

Qt 5:7 Siz yaxşı q.

QADAĞAN,

Hv 5:28 sizə qəti q. etməmişdik

QADIN,

Yr 3:15 səninlə q. arasına

Vz 7:26 tələyə bənzər q. ölümdən betərdir

Vh 12:1 günəşə bürünmüş bir q.

QADINLAR,

Qn 31:12 kişiləri, q. yığın

Ms 31:3 gücünü q. vermə

QALA,

Zb 18:2 Allahım q.

Ms 18:10 Yehovanın adı möhkəm q.

Əş 25:4 yoxsula q. oldun

QALXAN,

Ef 6:16 iman q. götürün

QALİB,

Yh 16:33 mən dünyaya q. gəldim

Rm 8:37 hər şeyə q. gəlirik

Rm 12:21 pisliyə yaxşılıqla q. gəl

Vh 2:7 mən q. gələnə

QAN,

Yr 9:4 əti q. ilə yeməyin

Lv 7:26 q. yeməməlisiniz

Lv 17:11 can q.

Lv 17:13 q. axıdıb üstünü torpaqla

Zb 72:14 q. onun gözündə dəyərli

Hz 3:18 onun q. səndən tələb

Mt 26:28 bu, əhd q. təmsil edir

Mt 27:25 onun q. bizim və övladlarımızın

Hv 15:29 q. uzaq durun

Hv 20:26 hər kəsin q. təmiz olduğuma

Hv 20:28 Oğlunun q. bahasına aldığı

Ef 1:7 q. ilə ödənmiş fidyə vasitəsilə

1Bt 1:19 Məsihin qiymətli q. ilə azad

1Yh 1:7 İsanın q. bizi günahlardan

Vh 18:24 qətlə yetirilmişlərin q. tapılıb

QANAD,

Rt 2:12 q. altına sığındığın Allah

QANAXMA,

Mt 9:20 12 il idi ki, q. əziyyət

QANE,

1Tm 6:8 yeməyə, paltara q. olacağıq

QANE OLMAQ,

Fp 4:11 q. öyrənmişəm

QANƏ,

Yh 2:1 Q. şəhərində toy idi

QANUN,

Zb 19:7 Yehovanın q. kamildir

Zb 40:8 q. qəlbimdədir

Zb 94:20 q. adı ilə pislik törədən

Zb 119:97 q. elə sevirəm ki!

Ər 31:33 q. onların daxilinə qoyacağam

Hb 1:4 q. kəsərini itirib

Rm 7:22 Allahın Q. həzz alıram

Rm 10:4 Məsih Q. sonu oldu

Rm 13:8 başqasını sevən q. icra etmiş olur

Qt 3:24 Q. Məsihə aparan tərbiyəçi

Qt 6:2 Məsihin q. icra edəcəksiniz

Yq 2:8 qanunların şahı olan q. icra

QANUNİ,

Hz 21:27 q. sahibi gələnədək

QANUNİ TANINMAQ,

Fp 1:7 müjdənin q.

QANUNSUZLUQ,

Mt 7:23 q. qulluğunda

2Sk 2:7 onun q. bir sirdir

QANUNSUZLUQ ADAMI,

2Sk 2:3 q. zühur

QANUNVERƏN,

Yq 4:12 bir Q., Hakim var

QAPI,

Mt 7:7 durmadan q. döyün

Mt 7:13 dar q. girin

Yh 20:19 qorxudan q. kilitləmişdilər

1Kr 16:9 qarşımda fəaliyyət q. açılıb

Vh 3:20 kandarda durub q. döyürəm

QAR,

Əş 1:18 q. kimi edəcəyəm

QARA YAXMAQ,

1Kr 4:13 q. mülayim cavab

QARANLIQ,

Əş 60:2 dünyanı q. bürüyəcək

Yh 3:19 insanlar q. sevdilər

Ef 4:18 onlar əqlən q.

1Bt 2:9 sizi q. heyrətamiz nuruna çağıranın

QARDAŞ,

Ms 17:17 dar gün üçün doğulmuş q.

Ms 18:24 dost var, q. yaxındır

Mt 13:55 Yaqubun, Yusifin q. deyil?

Mt 23:8 siz isə bir-birinizə q.

Mt 25:40 q. ən kiçiyi üçün etdiyinizə görə

1Kr 5:11 özünü q. adlandırıb əxlaqsızlıq

1Bt 5:9 bütün q. da eyni əzablara

QARDAŞLIQ,

Rm 12:10 q. məhəbbəti

1Bt 2:17 bütün q. sevin

QARIŞ,

Mt 6:27 ömrünü bir q. uzada bilər

QARIŞQA,

Ms 6:6 tənbəl, get q. bax

Ms 30:25 q. yayda azuqə tədarük

QARIŞMAMAQ,

1Sk 4:11 başqasının işinə q.

QARŞI ÇIXMAQ,

Rm 8:31 kim bizə q. bilər

QARTALTƏK,

Əş 40:31 q. qanad açıb süzər

QARUN,

Sy 26:11 Q. oğullarına heç nə olmadı

Yd 11 Q. kimi, üsyankar nitqlərində

QATİL,

Yh 8:44 o, əzəldən q.

QATLAŞMAQ,

Zb 119:71 əzaba q. xeyrimə

QAYA,

Qn 32:4 q. hər işi mükəmməldir

QAYDA,

2Tm 2:5 kimsə q. pozursa

QAYĞI,

Mr 4:19 zəmanənin q., var-dövlətin

Lk 8:14 başları həyatın q., var-dövlətə

Lk 12:25 q. çəkməklə ömrünü bir qarış

Lk 21:34 ürəyinizi həyatın q. ilə

1Kr 7:32 subay Ağaya məxsus şeylərin q.

1Bt 5:7 çünki O, q. çəkir

QAYNAR ÇAĞ,

1Kr 7:36 gəncliyinin q.

QAYTARMAMAQ,

Zb 37:21 şər adam borc götürər, q.

QAZANAN,

Ms 15:27 haram q. ailəsini bəlaya

QAZANC,

Vz 5:10 var-dövlət sevən q.

QEYBƏTÇİLƏR,

Ms 20:19 q. oturub-durma

QEYDİNƏ QALMAQ,

1Kr 12:25 bir-birinin q.

Ef 5:29 öz bədəninin q.

1Tm 5:8 kimsə ailəsinin q. qalmırsa

QEYRƏT,

2Pd 10:16 Yehovanın q. çəkirəm

Zb 69:9 evinin q. məni yandırır

Əş 37:32 Öz q. ilə edəcək

Rm 10:2 Allahın q. çəkmək

QEYRİ-SALEH,

Hv 24:15 q. dirildəcəyinə ümid

QEYRİ-TƏBİİ,

Yd 7 q. şəhvətlərinin

QƏBİLƏ,

Yr 49:28 İsrailin q. bunlardan törəyib

QƏBİR,

Yh 5:28 q. olanlar səsini eşidəcək

QƏBUL ETMƏK,

Əy 2:10 yaxşı şeyləri q.

Rm 14:1 zəif adamı q.

Rm 15:7 Məsih sizi q. kimi

QƏDDAR,

Ms 11:17 q. başına bəla açar

QƏDƏM,

Əş 52:7 müjdəçinin q. nə gözəldir

QƏDİR,

Zb 90:12 günlərimizin q. bilək

1Kr 16:18 belə adamların q. bilin

Fp 2:29 belə adamların q. bilin

QƏFLƏTƏN,

Lk 21:35 tor kimi q. gəlməsin

QƏLB,

Mt 22:37 Yehovanı bütün q. sev

QƏLBİSINIQ,

Zb 34:18 Yehova q. yaxındır

Zb 147:3 O, q. şəfa verir

QƏLƏBƏ,

Vh 6:2 q. başa vurmaq üçün irəlilədi

QƏM,

Vz 7:3 q. gülüşdən yaxşıdır

QƏMGİNLƏR,

1Sk 5:14 q. təskinlik verin

QƏM-QÜSSƏ,

Zb 31:10 ömrüm q. ilə keçir

Zb 90:10 q. ilə keçər

Ms 17:25 axmaq oğul atasına q. gətirər

Əş 51:11 q. qaçıb gedəcək

QƏMLAİL,

Hv 22:3 Q. yanında təhsil almışam

QƏRİB,

Çx 22:21 q. adamla pis davranmayın

Qn 10:19 q. sevməlisiniz

QƏTİYYƏTSİZ,

Yq 1:8 o, bütün işlərində q.

QƏZƏB,

Zb 37:8 q. burax

Kl 3:8 q. kənara qoyun

QƏZƏBLƏNDİRMƏK,

Ef 6:4 uşaqlarınızı q.

Kl 3:21 uşaqlarınızı q.

QILINC,

1İş 17:47 Yehova q. xilas etmir

Əş 2:4 q. gavahın düzəldəcək

Mt 26:52 q. qoy qınına

Ef 6:17 ruhun q. götürün

İb 4:12 ikiağızlı q. itidir

QIRAQ-BUCAQ,

Lv 23:22 tarlanın q. biçməyin

QIRMIZI,

Yr 25:30 q. xörəkdən bir az ver

QISA MÜDDƏT,

Əş 26:20 q. gizlənin

QISAMÜDDƏTLİ,

2Kr 4:17 əziyyətlər q.

QISQANCLIQ,

Ms 6:34 q. əri coşdurar

Ms 14:30 q. sümükləri çürüdər

QIŞQIRIQ,

Ef 4:31 q. kənara qoyun

QITLIQ,

Mt 24:7 q. olacaq

QIZ,

2Pd 5:2 balaca bir q. əsir götürmüşdülər

Mt 25:1 on q. bənzəyir

Mr 5:42 q. ayağa durub gəzməyə başladı

Lk 8:49 q. öldü

Hv 21:9 peyğəmbərlik edən dörd subay q.

QIZIL,

Dn 3:1 Navuxodonosor q. bir heykəl düzəltdi

QIZIL-GÜMÜŞ,

Hz 7:19 q. xilas etməyəcək

Sf 1:18 q. qurtara bilməyəcək

QIZLAR,

Yl 2:28 q. peyğəmbərlik edəcək

2Kr 6:18 oğullarım, q. olacaqsınız

QİDA,

Yh 6:27 xarab olan q. üçün əlləşməyin

Hv 14:17 bərəkətli mövsüm, bol-bol q. verir

1Kr 8:13 q. qardaşımın imanına xələl

QİHAZI,

2Pd 5:20 Əlyəsənin nökəri Q.

QİSAS,

Qn 32:35 q. Mənimdir

Rm 12:19 siz q. almayın

2Sk 1:8 q. alınacaq

QİYMƏT,

1Kr 7:23 baha q. alınmısınız

QİYMƏTLİ,

Mt 6:26 onlardan q. deyilsiniz?

1Bt 1:19 Məsihin q. qanı ilə

QOCA,

Zb 37:25 cavanlığımdan q. yaşımadək

QOHUM,

Qn 7:3 o xalqlarla q. olmayın

QOHUM-ƏQRƏBA,

Hv 10:24 Kornili q. yığıb

QOL,

Əş 35:3 süstləşmiş q. qüvvətləndir

QOLQOTA,

Yh 19:17 ibranicə Q. adlanan yer

QONAQPƏRVƏR,

Rm 12:13 q. olun

Tt 1:7, 8 nəzarətçi q. olmağı bacarmalıdır

İb 13:2 q. yaddan çıxarmayın

1Bt 4:9 deyinmədən q. göstərin

3Yh 8 qardaşları q. qəbul etmək

QORXAQLIQ,

2Tm 1:7 Allah bizə q. ruhu yox

QORXMAQ,

Yr 9:2 bütün heyvanlar sizdən q.

2Sm 20:15 böyük qoşundan q.

Əy 31:34 camaatın fikrindən q. üçün

Zb 56:4 Allaha bel bağlamışam, q.

Zb 111:10 hikmətin başı Yehovadan q.

Zb 118:6 Yehova mənim tərəfimdədir, q.

Ms 8:13 Yehovadan q. şərə nifrət

Vz 12:13 məğzi budur: Allahdan q.

Əş 41:10 q. Mən səninləyəm

Mi 4:4 onları q. olmayacaq

Lk 12:4 bədəni öldürəndən q.

QORXMAMAQ,

Fp 1:28 əleyhdarlarınızdan q.

QORXU,

Zb 19:9 Yehova önündə q. pakdır

Ms 29:25 insan q. tələdir

Lk 21:26 insanlar q. huşunu itirəcək

Fp 2:12 q., ehtiramla xilasa yetişməyə

1Yh 4:18 məhəbbətdə q. yoxdur

QORUMAQ,

Ms 4:23 ürəyini q.

Fp 3:1 bunlar sizi q.

QOŞUN,

Vh 19:14 səmavi q. arxasınca

QOYNUNDA,

Əş 40:11 onları q. aparacaq

QOYUN,

Əş 53:7 kəsməyə aparılan q.

Hz 34:12 q. bəsləyəcəyəm

Mt 25:33 q. sağ tərəfinə qoyacaq

Yh 10:16 ağıldan olmayan başqa q.

QUL,

Əş 42:1 ürəyimcə olan q.

Əş 65:13 Mənim q. yeyəcək

1Kr 7:23 insanların q. olmayın

QULAQ,

2Tm 4:3 q. xoş gələni eşitmək üçün

QULAQ ASMAQ,

Ms 1:5 hikmətli q.

Hz 2:7 q. da, asmasalar da, söyləməlisən

Mt 17:5 sevimli Oğlumdur. Ona q.

Lk 10:16 sizə q. mənə də q.

Hv 4:19 Allahı qoyub sizə q.

QULLUQ,

1İş 2:11 uşaq Yehovaya q.

Mr 10:43 böyük olmaq istəyən q.

QULLUQÇU,

Lk 12:42 q. nökərbaşı kimdir

QUM,

Yr 22:17 dəniz sahilindəki q.

Vh 20:8 sayları dəniz q. qədərdir

QURAQLIQ,

Ər 17:8 q. olan il qayğı çəkməz

QURBAN,

Lv 7:37 yandırma q., günah q.

1İş 15:22 q. çox sözünə itaət edin

2İş 24:24 q. havayı təqdim etmərəm

Zb 40:6 Sən q. istəmədin

Zb 51:17 Allaha məqbul q.

Ms 15:8 şərin q. ikrah edər

Əş 1:11 yandırma qoç q. doymuşam

Hş 6:6 q. yox, xeyirxahlıq xoşdur

QURBANGAH,

Yr 8:20 Nuh q. düzəltdi

Çx 27:1 akasiya ağacından q.

Mt 5:24 bəxşişi q. qarşısında

Hv 17:23 q. “Naməlum Allaha”

QURD,

Əş 11:6 q. quzu sülhdə yaşayacaq

QURŞAMAQ,

Əş 11:5 belini salehliklə q.

QURTARMAQ,

Zb 49:7 qardaşını q. bilməz

Hş 13:14 Məzarın çəngindən q.

2Bt 2:9 sınaqlardan necə q.

QURTULUŞ,

Əs 4:14 q. başqa yerdən gələr

Zb 3:8 q. Yehovadandır

Lk 21:28 q. yaxındır

QUŞ,

Mt 6:26 q. fikir verin

QUYU,

Ms 26:27 q. qazan, quyuya düşər

Dn 6:7 şirlər q. atılsın

Mt 15:14 kor kora bələdçilik edərsə, q.

QUZU,

2İş 12:3 balaca q. savayı heç nəyi

Əş 40:11 q. bir yerə toplayacaq

Yh 1:29 günahını yuyan Allahın Q.

Yh 21:15 Q. bəslə

Yh 21:16 q. otar

QÜLLƏ,

Yr 11:4 q. tikib ad qazanaq

Lk 13:4 Şilam q. altında ölmüş

QÜRUR,

Ms 8:13 təkəbbürə, q. nifrət edirəm

Ms 16:18 əcəldən qabaq q. gələr

QÜSUR,

Lv 22:21 heyvanda q. olmamalıdır

Mt 19:12 anadangəlmə q. olduğu üçün

QÜSURSUZ,

Tt 1:7 nəzarətçi q. olmalıdır

QÜVVƏ,

Mr 5:30 q. çıxdığını hiss etdi

QÜVVƏT,

1İş 30:6 Davud Yehovadan q. aldı

Əş 41:10 sənə q. verəcəyəm, sənə kömək

Hv 1:8 ruh üzərinizə gələndə siz q.

QÜVVƏTLƏNDİRMƏK,

Əş 35:3 qolları q.

Fp 2:13 Allah q., arzu oyadır

L

LAĞA QOYMAQ,

Lk 18:32 l., təhqir edəcəklər

Lk 22:63 onu l. başladılar

LAQEYD,

1Tm 4:14 ənama l. yanaşma

LAQEYDLİK,

Ms 1:32 ağılsızların l.

LAL,

Əş 35:6 l. cəh-cəh vuracaq

LAVİ,

Ml 3:3 L. oğullarını təmizləyəcək

LAVİLİ,

Çx 32:26 bütün l. ətrafına toplaşdı

Sy 3:12 l. Mənim olacaq

2Sm 35:3 israillilərə təlim verən l.

LAYİHƏ,

1Pd 6:38 ev l. olduğu kimi tikilib

LAYİQ,

Mt 10:37 çox istəyən mənə l. deyil

Lk 15:19 oğlun adlanmağa l. deyiləm

Hv 5:41 İsanın adı naminə təhqirə l.

Hv 13:46 əbədi həyata l. hesab

Ef 4:1 aldığınız dəvətə l. yaşayın

Fp 1:27 müjdəyə l. yaşayasınız

Kl 1:10 Yehovanın adına l. yaşayasınız ki

2Sk 1:5 Padşahlığa l. görüləcəksiniz

İb 11:38 dünya onlara l. deyildi

Vh 4:11 Yehova, Sən şana, şərəfə l.

LAYİQLİ,

Mt 10:11 l. adamları axtarın

LƏĞV,

Əş 14:27 kim onu l. edə bilər

LƏKƏ,

Hz 39:7 qoymayacağam, adıma l.

LƏL-CƏVAHİR,

Hq 2:7 xalqların l. gələcək

LƏNƏT,

Sy 23:8 Allahın l. necə nifrin

Əy 2:5 düz Sənin üzünə l. edəcək

Əy 2:9 l. et Allaha, öl

Rm 12:14 l. yox, xeyir-dua

LƏYAQƏT,

Ms 5:9 l. tapdalanmasın

LİBASLI,

Ms 7:10 fahişə l. qadın

LİDİYA,

Hv 16:14 parça satan L. adında

LOVĞA,

Rm 12:16 l. xülyalara qapılmayın

LÖVBƏR,

İb 6:19 ümid gəmi l. kimidir

LÖVHƏ,

Çx 31:18 Musaya iki daş l. verdi

LUKA,

Kl 4:14 sevimli həkim qardaşımız L.

LUT,

Lk 17:32 L. arvadını yadından çıxarma

2Bt 2:7 saleh L. qurtardı

LÜTF,

Əş 26:10 pis adama l. göstərilsə

Yh 1:17 l. İsa vasitəsilə açıldı

1Kr 15:10 Allahın l. sayəsində

2Kr 6:1 Allahın l. alandan sonra

2Kr 12:9 l. sənə yetər

LÜZUM,

Rm 12:3 l. artıq fikirləşməyin

M

MAHNI,

Hv 16:25 dua edib m. oxuyur

Kl 3:16 m. öyüd-nəsihət verin

MAKEDONİYA,

Hv 16:9 M. gəl, kömək et

MALTA,

Hv 28:1 adanın M. adlandığını

MANEƏ,

1Kr 10:32 yığıncaq üçün m. olmayın

MANNA,

Çx 16:31 çörəyin adını m. qoydular

Yş 5:12 m. kəsildi

MARK,

Kl 4:10 Barnəbanın qohumu M.

MARTA,

Lk 10:41 M., özünü yorursan

MASA,

Dn 11:27 m. arxasında yalan

MAYA,

Mt 13:33 Padşahlıq m. bənzəyir

1Kr 5:6 azacıq m. bütün xəmiri acıdır

MEHMAN,

Zb 15:1 çadırında kim m. olar?

MEHRİBAN,

Mr 9:50 bir-birinizlə m. olun

MEY,

Vz 10:19 m. həyatı şən edər

MEYDAN,

1Kr 4:9 həvariləri m. axırıncı olaraq

MEYDAN OXUMAQ,

1İş 17:26 Allahın alayına m.

Ms 27:11 Mənə m. cavab verim

MEYİLLİ,

Yr 8:21 insanın ürəyi pisliyə m. olur

MEYNƏ,

Mi 4:4 öz m. altında oturacaq

Yh 15:1 Mən həqiqi m.

MƏBƏD,

Üz 8:20 verdiyi m. qulluqçuları

MƏBƏD,

Bax: EV Zb 11:4 Yehova Öz m.

Zb 27:4 m. heyran-heyran tamaşa edim

Ər 7:4 bu, Yehovanın m., Yehovanın m.

Hz 41:13 m. ölçdü, uzunluğu 100 qulac

Ml 3:1 Rəbb qəflətən m. gələcək

Mt 21:12 m. alverçiləri qovdu

Yh 2:19 m. dağıdın, üç günə tikərəm

1Kr 3:16 siz Allahın m.

MƏBƏDLƏR,

Hv 17:24 əllə tikilmiş m.

MƏCLİS,

Zb 22:25 böyük m. Səni mədh

Zb 40:9 böyük m. müjdəni bəyan

Rm 13:13 kef m. əl çəkək

Qt 5:21 sərxoşluq, kef m.

MƏCUC,

Hz 38:2 M. ölkəsindən olan Yəcuca

MƏDH,

İb 13:15 Allaha m. qurbanı

MƏƏTTƏL,

1Bt 4:4 m. qalırlar, siz onlarla

MƏĞRURLAR,

Yq 4:6 Allah m. qarşı çıxır

MƏHDUD,

1Kr 13:9 biliyimiz m.

MƏHƏBBƏT,

Çx 34:6 Yehova m. bol Allah

Zb 13:5 Sənin m. güvənirəm

Zb 136:1—26 m. əbədidir

Nğ 8:6 m. ölüm qədər güclüdür

Mt 24:12 insanlarda m. soyuyacaq

Lk 10:36 hansı biri m. göstərdi?

Yh 15:13 böyük m. yoxdur

Rm 8:39 bizi Allahın m. ayıra bilməz

Rm 13:8 m. başqa borcunuz olmasın

Rm 13:10 m. qanunun icrası deməkdir

1Kr 8:1 bilik qürrələndirir, m.

1Kr 13:2 m. yoxdursa, mən heç nəyəm

1Kr 13:8 m. heç vaxt tükənmir

1Kr 13:13 m. bunların hamısından üstündür

1Kr 16:14 hər bir işi m. görün

Kl 3:14 m. kamil birlik yaradır

1Bt 4:8 m. çoxlu günahın üstünü örtür

1Yh 4:8 Allah m.

Yd 21 Allahın m. ayrılmayın

Vh 2:4 əvvəlki m. soyuyub

MƏHKƏMƏ,

Dn 7:10 m. başladı

Mr 13:9 insanlar sizi m. verəcək

1Kr 6:6 qardaş qardaşı m. aparır

MƏHKUM,

1Kr 11:29 yeyib-içən özünü m.

MƏHRUM,

1Kr 7:5 ər-arvadlıq borcundan m.

Fp 2:7 özünü hər şeydən m.

MƏHSUL,

Mt 9:37 m. bol, biçinçi isə azdır

MƏHV,

Hz 21:27 m. edəcəyəm

Mt 25:46 əbədilik m. ediləcəklər

2Sk 1:9 əbədi m. cəzasına məhkum

2Bt 3:7 m. ediləcəyi hökm günü

MƏXLUQ,

2Kr 5:17 o, yeni m.

MƏXLUQAT,

Zb 150:6 bütün m. Yaha

MƏXSUS,

Rm 14:8 ölsək də, Yehovaya m.

1Kr 6:19 özünüzə m. deyilsiniz

MƏXSUSİ,

Çx 19:5 m. xalqım olacaqsınız

MƏKR,

Zb 34:13 ağzını m. saxlasın

MƏQSƏD,

Ms 16:4 şeyi Öz m. üçün qurub

MƏQSƏDSİZ,

1Kr 9:26 mən m. qaçmıram

MƏLAHƏT,

Ms 31:30 m. aldadıcı, keçib gedir

MƏLƏK,

2Pd 19:35 m. 185 000 nəfəri qırdı

Zb 34:7 Yehovanın m. düşərgə qurur

Dn 3:28 m. göndərib hifz etdi

Hş 12:4 [Yaqub] m. çarpışdı

Hv 5:19 m. zindanın qapılarını açdı

Hv 12:11 m. göndərib məni qurtardı

MƏLƏKLƏR,

Yr 28:12 m. çıxıb-düşürlər

Əy 4:18 m. səhv tutursa

Mt 13:41 insan Oğlu m. göndərəcək

Mt 22:30 m. kimi olacaqlar

Mt 24:31 m. seçdiklərini yığacaqlar

1Kr 4:9 m. üçün tamaşaya

1Kr 6:3 m. mühakimə edəcəyik

İb 13:2 m. qonaq etmişlər

1Bt 1:12 m. dərk etmək arzusundadırlar

Yd 6 m. mövqelərini qorumayıb

MƏLHƏM,

Ms 12:18 hikmətli insanın dili m.

Ms 17:22 şad ürək cana m.

Vh 3:18 m. alıb gözlərinə sürtəsən

MƏLİKƏ,

1Pd 10:1 Səba m. çatdı

MƏLİKSADİQ,

Yr 14:18 Səlim padşahı M.

Zb 110:4 M. timsallı əbədi kahin

MƏMUR,

Hv 8:27 həmin yolla həbəşistanlı m.

MƏNAFE,

Fp 2:21 öz m. düşünürlər

MƏNBƏ,

Zb 36:9 həyat m. Sənsən

Ər 2:13 dirilik suyu m. atıb

MƏNƏSSƏ,

2Sm 33:13 M. anladı ki, Yehova

MƏNFƏƏT,

2Kr 7:2 heç kəsdən m. üçün

MƏNSƏB,

Ms 28:16 rəhbər m. sui-istifadə

MƏNTİQ,

Hv 9:22 Məsih olduğunu m. sübut

MƏN YEHOVAYAM,

Çx 7:5 biləcəklər ki, M.

MƏRD,

1Kr 16:13 iman yolunda m. olun

MƏRHƏMƏT,

1Sm 21:13 Onun m. böyükdür

Nə 9:19 m. görə onları tərk etmədin

Zb 78:38 O, m. göstərirdi

Əş 55:7 Yehova ona m. göstərər

Mt 9:13 Mən qurban yox, m. istəyirəm

Yq 2:13 m. hökm üzərində zəfər çalır

MƏRHƏMƏTLİ,

Çx 34:6 Yehova, rəhmli və m.

Lk 6:36 Atanız m. olduğu kimi

2Kr 1:3 m. Ata, təsəlli Allahı

Yq 5:11 Yehova çox mehriban və m.

MƏRYƏM,

Sy 12:1 M. Harun Musanın qarasınca

MƏRYƏM 1,

Mr 6:3 o, M. oğlu deyil?

MƏRYƏM 2,

Lk 10:39 M. Ağaya qulaq asırdı

Lk 10:42 M. yaxşı pay seçib

Yh 12:3 M. ətirli yağ götürdü

MƏRYƏM 3,

Mt 27:56 Məcdəlli M. orada idi

Lk 8:2 cindən azad edilmiş Məcdəlli M.

MƏRYƏM 4,

Mt 27:56 Yusifin anası M.

MƏRYƏM 5,

Hv 12:12 Yəhyanın anası M.

MƏSAFƏ,

2Tm 4:7 m. axıradək qaçdım

MƏSƏLLƏR,

Mt 13:34 İsa camaata m.

Mr 4:2 İsa m. çəkərək

MƏSH ETMƏK,

1İş 16:13 İşmuil Davudu m.

Zb 2:2 padşahlar Onun m. qarşı

Zb 105:15 m. dəyməyin

Əş 61:1 məni müjdə vermək üçün m.

MƏSİH,

Dn 9:25 Öndər M. zühuruna qədər

Dn 9:26 62 həftə sonra M. həlak olacaq

Mt 16:16 sən M., Allahın Oğlusan

Lk 24:26 M. əzablara qatlaşmalı

Yh 1:41 biz M. tapmışıq

Yh 4:25 bilirəm ki, M. gələcək

Yh 17:3 göndərdiyin İsa M. tanısınlar

Hv 18:28 İsanın M. olduğunu

1Kr 11:3 M. başı Allahdır

MƏSİH ƏLEYHDARI,

1Yh 2:18 çoxlu M. peyda

MƏSİHİ,

Hv 11:26 m. adlanmağa başladılar

MƏSKƏN,

Zb 84:1 əzəmətli m. gözəldir

MƏSLƏHƏT,

Ms 11:14 m. olmayan yerdə

Ms 15:22 m. verən çox olarsa

Ms 15:22 m. niyyət boşa çıxar

Hv 21:14 Yehova bilən m.

MƏSLƏHƏTÇİ,

Zb 119:24 onlar m.

Əş 9:6 onun adı Müdrik m.

MƏSRƏF,

Lk 14:28 əvvəlcə m. hesablamaz?

MƏYUS,

Fp 2:26 [Epafrodit] bərk m. olub

MƏYUSLUQ,

Rm 5:5 ümid isə m. gətirməz

MƏZAR,

Əy 14:13 kaş məni M. gizlədəydin

Vz 9:10 M. nə iş, nə də hikmət var

Hş 13:14 M. çəngindən qurtaracağam

Hv 2:31 Məsihin M. qalmayacağını

Vh 1:18 ölüm ilə M. açarları məndədir

Vh 20:13 ölüm və M. ölüləri qaytardılar

MƏZƏMMƏT,

Ms 27:5 Açıq m. yaxşıdır

Vz 7:5 m. eşitmək yaxşıdır

1Tm 5:1 kişiləri sərtliklə m. etmə

MƏZLUM,

Əş 57:15 məskənim m. arasındadır

MƏZMUR,

1Sm 15:16 m. oxuyan təyin

Nə 12:46 m. oxuyanlara

MİKAYIL,

Dn 10:13 baş əmirlərdən biri M.

Dn 12:1 M. ayağa qalxacaq

Vh 12:7 M. əjdahaya qarşı vuruşdu

MİLLƏT,

Mt 24:7 millət m. qarşı

MİN,

Zb 91:7 yan-yörəndə m. adam yerə

Əş 60:22 ən kiçiyindən m. nəfər

2Bt 3:8 gözündə bir gün m. il kimi

MİNA,

Lk 19:16 verdiyin m. on m. gətirdi

MİNLƏR,

Vh 5:11 onların sayı minlərlə m. idi

MİNNƏTDARLIQ,

1Tm 1:12 Məsih İsaya m.

MİRAS,

Zb 127:3 Yehovanın verdiyi m.

Mt 25:34 hazırlanmış Padşahlığı m.

Ef 1:18 m. kimi şərəfli var-dövlət

1Bt 1:4 ləkəsiz və solmaz m.

MİRVARİ,

Mt 7:6 m. donuzların qabağına

Mt 13:45 Padşahlıq m. axtaran tacirə

MİSİR,

Mt 2:15 oğlumu M. çağırdım

MÖHKƏM,

Yş 1:7 m. ol

Əş 35:4 m. olun, qorxmayın

Lk 22:32 qardaşlarının imanını m.

1Kr 1:8 Allah sizi m.

1Kr 8:1 məhəbbət m.

1Kr 14:26 yığıncağın imanının m.

1Kr 16:13 iman yolunda mərd olun, m.

Yd 20 imanınız üzərində m.

MÖHÜR,

Nğ 8:6 qolunda m. eylə

Dn 12:9 sirr olaraq m. qalmalıdır

2Kr 1:22 üzərimizə öz m. vurub

Ef 1:13 müqəddəs ruhla m.

Vh 7:3 alnına m. basmayınca

MÖMİN,

1Tm 4:7 m. insan olmaq üçün çalış

MÖMİNLİK,

1Tm 4:8 m. faydalıdır

1Tm 6:6 m. böyük qazanc mənbəyidir

2Tm 3:12 m. həyat sürmək istəyənlər

MURAD,

Zb 37:4 O, qəlbinin m. çin edər

MURDAR,

Lv 13:45 m. deyə qışqırmalıdır

MURDARLAYAN,

2Kr 7:1 cismi və ruhu m.

MUSA,

Sy 12:3 M. kimi həlim adam yox idi

Zb 106:32 onların ucbatından M. zərər

Hv 7:22 M. sözdə və əməldə güclü

2Kr 3:7 M. üzünə baxa bilmirdilər

MUZD,

Yr 31:7 on dəfə m. dəyişib

MÜBARİZƏ,

Ef 6:12 ruhi qüvvələrlə m.

Yd 3 iman uğrunda ciddi m.

MÜDAFİƏ,

Fp 1:7 müjdənin m. qanuni

1Bt 3:15 ümidinizi m. etməyə hazır olun

MÜDRİK,

1Kr 1:26 m. çox deyil

1Kr 2:5 imanınız insan m. əsasında yox

1Kr 3:19 dünyanın m. Allahın gözündə

Ef 5:15 m. kimi hərəkət edin

MÜƏLLİM,

Zb 119:99 m. də zəkalı olmuşam

Ef 4:11 O, kimini m. kimi verdi

MÜƏLLİMLİK,

2Tm 4:2 m. qabiliyyətini işə sal

MÜHAKİMƏ,

Lk 6:37 daha insanları m. etməyin, onda m.

Lk 22:30 İsrailin on iki qəbiləsini m.

Yh 5:22 Ata m. səlahiyyətini Oğula verib

Hv 17:31 həmin gündə bütün dünyanı m.

Rm 14:4 başqasının qulunu m.

1Kr 6:2 dünyanı müqəddəslər m.

Yq 4:12 sən kimsən ki, başqasını m.

MÜHARİBƏ,

Əş 2:4 m. etməyi öyrənməyəcək

Hş 2:18 m. yox edəcəyəm

Vh 12:7 göydə m. oldu

Vh 16:14 m. toplayırlar

MÜJDƏ,

Mt 24:14 Padşahlıq haqqındakı m.

Lk 4:43 m. çatdırmalıyam

Rm 1:16 m. bəyan etməkdən utanmıram

1Kr 9:16 m. təbliğ edirəmsə, vay halıma!

1Kr 9:23 hər şeyi m. naminə edirəm

2Tm 4:5 m. təbliğ et

MÜJDƏÇİ,

Hv 21:8 yeddilərdən biri m. Filip

MÜKAFAT,

Rt 2:12 Yehovadan bol m. alasan

1Kr 9:24 yalnız biri m. layiq görülür

Kl 2:18 heç bir adam sizi m. məhrum

Kl 3:24 m. olaraq mirası alacaqsınız

İb 11:6 m. verdiyinə inanmalıdır

MÜKƏMMƏL,

1Kr 12:31 m. yol göstərəcəyəm

MÜQAVİMƏT,

1Sk 2:2 güclü m. baxmayaraq

MÜQAYİSƏ,

Qt 6:4 başqası ilə m. etmədən

MÜQƏDDƏS,

Çx 25:8 m. çadır düzəldin

Çx 26:33 M. yerlə Ən m. yer

Lv 19:2 m. olmalısınız, çünki Mən m.

1Pd 9:3 onu m. etdim

Zb 73:17 m. məkanına girənədək

Ər 1:5 m. iş üçün seçmişəm

Hz 36:23 adımın m. göstərəcəyəm

Dn 7:18 padşahlığı m. bəndələr alacaq

Lk 11:2 adın m. tutulsun

Rm 12:1 m. qurban kimi

1Bt 1:15 hər bir işinizdə m. olun

Vh 4:8 Allah Yehova m., m., m.

MÜQƏDDƏS RUH,

Zb 51:11 m. məndən alma

Lk 1:35 m. üzərinə gələcək

Lk 3:22 m. cismani şəkildə, göyərçin kimi

Lk 11:13 istəyənlərə m. verməyəcək?

Yh 14:26 m. öyrədəcək və yadınıza salacaq

Hv 1:8 m. üzərinizə gələndə

Hv 2:4 hamısı m. doldu

Hv 5:32 Ona itaət edənlərə verdiyi m.

Ef 4:30 Allahın m. kədərləndirməyin

MÜQƏDDƏS SİRR,

Rm 16:25 m. aşkarı

Ef 3:4 Məsih haqqındakı m.

MÜQƏDDƏS YAZI,

Mt 22:29 M. xəbəriniz yox

MÜQƏDDƏS YAZILAR,

Lk 24:32 M. izah edəndə

Hv 17:2 M. əsaslanaraq söhbət apardı

Hv 17:11 M. hər gün araşdırırdılar

Rm 15:4 M. sayəsində ümidimiz olsun

2Tm 3:16 M. Allahdandır

MÜQƏDDƏSLİK,

İb 12:14 m. can atın

MÜLAYİM,

1Kr 4:13 qara yaxanlara m. cavab

2Tm 2:24 hamıyla m. davranmalı

MÜMKÜN,

Yr 18:14 Yehovanın əlində m.

Mt 19:26 insan üçün m. deyil

MÜNƏCCİM,

Mt 2:1 Yerusəlimə m. gəldilər

MÜRGÜ DÖYƏN,

Ms 23:21 m. cır-cındır içində

MÜVƏQQƏTİ,

İb 11:13 qərib və m. sakin

İb 11:25 günahdan m. həzz almaqdansa

N

NADÜRÜSTLÜK,

Dn 6:4 səhlənkarlığa, n. yol

NAHAQ,

Qn 32:4 n. iş görməyən Allah

Əş 65:23 onlar n. yerə əlləşməyəcək

NAXOŞ,

Yq 5:14 aranızda n. varmı

NAİL OLMAQ,

Əş 55:11 məqsədə mütləq n.

NAİN,

Lk 7:11 İsa N. şəhərinə getdi

NALAYİQ,

Zb 101:3 n. şeyləri gözümün

1Kr 11:27 n. tərzdə yeyib-içirsə

Kl 3:8 dilinizə n. sözlər gətirməyin

NANKOR,

Ms 29:21 ərköyün n. olar

NAPAK,

Əy 14:4 n. pak doğula bilər

NARAHAT,

Mt 6:34 sabahkı gün üçün n.

Mt 10:19 necə danışacağınız barədə n.

Fp 4:6 heç nəyə görə n.

NARAZI,

Yd 16 deyingən, n.

NAŞI,

Zb 19:7 Yehovanın öyüdləri n. adamı

NATAN,

2İş 12:7 N. Davuda dedi

NATƏMİZ,

Rm 1:24 onları n. təslim etdi

Kl 3:5 n. meyilləri öldürün

NAVUXODONOSOR,

Dn 2:1 N. yuxu gördü

NEMƏT,

Sy 6:24 səni n. sahibi etsin

NEYNƏVA,

Yn 4:11 N. necə qıyım?

NƏCİS,

Qn 23:13 n. üstünü torpaqla örtün

NƏFƏS,

Yr 2:7 burnuna həyat n.

Zb 104:29 n. kəsirsən

NƏFS,

Rm 16:18 öz n. quludurlar

1Kr 7:5 n. hakim ola bilmədiyinizdən

Yq 1:14 öz n. ilə tovlanıb aldanaraq

NƏFSANİ,

Fp 3:19 allahı n. istəklərdir

NƏĞMƏ,

Zb 96:1 Yehovaya n. oxu

Zb 98:1 Yehovaya n. oxuyun

Mt 26:30 mədh n. oxuyub

Ef 5:19 ruhani n. söyləyin

NƏHAYƏT,

Fp 4:8 n. qardaşlarım

NƏHƏNG,

Yr 6:4 yerdə n. adamlar yaşayırdı

NƏNƏ-BABA,

1Tm 5:4 n. qarşısında

NƏSİB,

Mrs 3:24 Yehova n.

NƏSİHƏT,

Rm 15:4 bizə n. olaraq yazılıb

NƏSİL,

Əş 65:23 Yehovanın mübarək n.

Mt 24:34 n. keçib getməmiş

NƏVAZİŞLƏ,

1Sk 2:7 ana kimi n. davranmışıq

NƏZARƏT,

Hv 20:28 ruh sizi sürüyə n. etmək

1Bt 5:2 könül xoşluğu ilə n. edin

NƏZARƏTÇİ,

Əş 60:17 sülhü n. qoyacağam

1Tm 3:1 n. olmağa can atan

1Bt 2:25 canınızı qoruyan çobanın və n.

NƏZƏR SALMAQ,

Zb 41:1 fağıra n. bəxtiyardır

NƏZƏRDƏ,

2Sk 3:14 onu n. saxlayın

NƏZƏRDƏN KEÇİRMƏK,

2Sm 16:9 Yehova yer üzünü n.

NƏZİR,

Qn 23:21 Yehovaya n. edəndə

Hk 11:30 Yehovaya n. edib

NİFAQ,

Ms 6:19 qardaşlar arasına n. salan

Rm 16:17 n. salanlardan uzaq gəzin

NİFRƏT,

Lv 19:17 heç kimə qarşı n. olmasın

Zb 45:7 pisliyə n.

Zb 97:10 pisliyə n.

Ms 8:13 Yehovadan qorxmaq şərə n.

Am 5:15 yaxşılığı sevin, pisliyə n.

Mt 24:9 adıma görə xalqlar sizə n.

Yh 7:7 dünya mənə n.

Yh 15:25 mənə nahaqdan n.

NİFRƏT ETMƏK,

Lk 6:27 sizə n. yaxşılıq edin

1Yh 3:15 qardaşına n. qatildir

NİGARANÇILIQ,

Ms 12:25 n. ürəyi sıxar

NİKAH,

İb 13:4 hər kəs n. hörmət etsin

NİŞAN,

Vh 13:17 vəhşi heyvanın n. olmayan

NİYYƏT,

Ms 15:22 məsləhətsiz n. boşa çıxar

Ms 19:21 insanın ürəyində n. çox olar

Rm 8:28 Onun n. çağırılmışlara

Rm 9:11 Allahın seçimlə bağlı n.

Ef 3:11 Onun əbədi n. müvafiqdir

NİYYƏTLƏR,

Ms 16:2 Yehova onun n. yoxlar

NİZAM,

Yl 2:7 hər biri n. yeriyir

NİZAM-İNTİZAM,

1Sk 5:14 n. pozanlara

2Sk 3:6 n. pozan qardaşlardan

1Tm 3:2 nəzarətçi sağlam düşüncəli, n.

NİZAMLA,

1Kr 14:40 ədəb-ərkanla və n.

NİZAMSIZLIQ,

1Kr 14:33 Allah n. sevmir

NİZƏ,

1İş 18:11 n. ona atdı

NÖKƏR,

Ms 22:7 borc verənin n.

Mt 24:45 sadiq və ağıllı n.

Mt 25:21 Afərin, sadiq n.

Lk 17:10 heç nəyə yaramayan n.

NÖKƏRBAŞI,

1Kr 4:2 n. sədaqət tələb olunur

NÖVBƏSİNDƏ,

1Kr 15:23 öz n. diriləcək: Məsih

NUH,

Yr 6:9 N. Allahın yolu ilə gedirdi

Mt 24:37 N. vaxtında necə idisə

NUR,

Zb 36:9 Sənin n. görürük biz n.

Əş 42:6 ümmətlər üçün n. edəcəyəm

Mt 5:14 siz dünyanın n.

Mt 5:16 qoy n. insanların qarşısında

Yh 8:12 mən dünyanın n.

Fp 2:15 n. kimi parladığınız

NÜBAR,

Rm 8:23 mirasımızın n., ruha sahib

NÜMAYİŞ,

Mt 6:1 salehliyinizi n. çəkinin

1Yh 2:16 varın n. qoyulması

NÜMUNƏ,

Çx 26:30 çadırı n. əsasən düzəldin

Yh 13:15 sizin üçün n. qoydum

1Kr 11:1 məndən n. götürün

1Tm 4:12 imanda sadiqlərə n. ol

2Tm 1:13 sağlam sözlər n. ayrılma

İb 8:5 hər şey n. uyğun düzəldilsin

Yq 5:10 peyğəmbərlərdən n. götürün

1Bt 2:21 Məsih sizə n. qoydu

1Bt 5:3 sürüyə n. olun

NÜMUNƏVİ,

1Bt 2:12 xalqlar arasında n.

O

ODUN,

Ms 26:20 o. olmayanda ocaq sönər

OĞRU,

Ms 29:24 o. qoşulan özünə düşmən

Mt 6:20 nə də o. girib oğurlayır

Mt 24:43 ev sahibi o. nə vaxt gələcəyini

1Kr 6:10 o. Allahın Padşahlığına

1Sk 5:2 Yehovanın günü o. kimi gələcək

OĞUL,

Yr 6:2 Allah o.

1İş 8:3 İşmuilin o.

Əy 38:7 Allah o. hamısı

Zb 2:12 o. ehtiram göstərin

Ms 13:24 o. kötəyi əsirgəyən

Ms 15:20 o. atasını sevindirər

Əş 54:13 o. Yehovadan elm alacaq

Əş 66:8 o. doğdu

Mt 3:17 Mənim sevimli O.

Lk 15:13 kiçik o. uzaqlara yollandı

Rm 8:14 hamısı Allahın o.

OĞULLUQ,

Rm 8:15 ruhla o. götürülürük

OĞURLAMAQ,

Qn 24:7 soydaşını o. ölməlidir

Ms 6:30 qarnı üçün o.

OĞURLUQ,

Çx 20:15 o. etməyin

Ms 30:9 yoxsul olub o. etməyim

Ef 4:28 o. edən daha etməsin

OLACAĞAM,

Çx 3:14 məni yanınıza O. göndərib

OLMAQ,

Yr 18:25 o. bilməz

Çx 3:14 kim istəsəm o.

Lk 22:28 mənim yanımda o.

1Kr 9:22 hər cür adam üçün hər şey o.

ON,

Yr 18:32 o. nəfərin xatirinə də dağıtmaram

ONDABİR,

Nə 10:38 lavililər o. onda birini

Ml 3:10 bütün o. anbara gətirin

ON ƏMR,

Çx 34:28 o. lövhələrə yazdı

ORA-BURA,

Dn 12:4 özünü o. vuracaq

ORDU,

Zb 68:11 qadınlar böyük o.

ORUC,

Əş 58:6 Mənim istədiyim o. budur

Lk 18:12 həftədə iki dəfə o. tuturam

OTAQ,

Əş 26:20 içəri o. girin

OTLAQ,