Yaradılış 4:1—26

4  Adəm arvadı Həvva ilə yaxınlıq etdi. O da hamilə qalıb+ Qabili+ doğdu və dedi: «Yehovanın köməyi ilə dünyaya insan gətirdim».  Sonra o, yenə hamilə qalıb Qabilin qardaşı Habili+ dünyaya gətirdi. Habil çoban oldu, Qabil isə əkinçi.  Bir gün Qabil torpağın məhsulundan Yehovaya bəxşiş gətirdi.  Habil də sürüsündə ilk doğulan heyvanlardan+ bir neçəsini piyi ilə birlikdə Yehovaya təqdim etdi. Yehova Habildən və onun bəxşişindən razı qaldı,+  lakin Qabildən və onun gətirdiyi bəxşişdən razı qalmadı. Qabil bərk qəzəbləndi, qaş-qabağını salladı.  Onda Yehova Qabilə dedi: «Niyə qəzəblənib qaş-qabağını salladın?  Düzəlib yaxşı iş görsən, məgər gözümdə ucalmazsan? Ancaq belə etməsən, onda bil ki, yolunun üstündə günah pusqu qurub, o, səni ələ keçirmək istəyir. İndi nə edəcəksən, ona üstün gələcəksən?»  Bundan sonra Qabil qardaşı Habilə dedi: «Gəl çölə gedək». Onlar çöldə olanda Qabil qardaşı Habilin üstünə hücum çəkib onu öldürdü.+  Bir qədər sonra Yehova Qabildən soruşdu: «Qardaşın Habil haradadır?» O cavab verdi: «Bilmirəm. Məgər mən qardaşımın keşikçisiyəm?» 10  Onda Allah dedi: «Sən nə etdin? Qardaşının qanı torpaqdan Mənə fəryad edir!+ 11  İndi sən lənətlənirsən və torpaqdan qovulursan, o torpaqdan ki ağzını açıb sənin əlində ölən qardaşının qanını udub.+ 12  Torpağı becərəndə o, sənə məhsul verməyəcək. Yer üzündə avara, sərgərdan dolaşacaqsan». 13  Qabil Yehovaya dedi: «Verdiyin cəza gücümdən artıqdır. 14  İndi məni bu torpaqdan qovursan. Artıq hüzuruna çıxa bilməyəcəyəm. Yer üzündə avara, sərgərdan dolaşacağam, kimin rastına çıxsam, məni tutub öldürəcək». 15  Onda Yehova ona dedi: «Kim Qabili öldürsə, ondan yeddi qat intiqam alınacaq». Yehova Qabil üçün bir əlamət verdi ki, onunla rastlaşan heç kim onu öldürməsin. 16  Beləliklə, Qabil Yehovanın hüzurundan getdi və Ədəndən+ şərqdə yerləşən Nod* diyarında məskən saldı. 17  Qabil arvadı+ ilə yaxınlıq etdi. O da hamilə qalıb Hənuqu doğdu. Sonra Qabil bir şəhər salıb ona oğlu Hənuqun adını verdi. 18  Bir müddət sonra Hənuqun İrad adında bir oğlu oldu. İradın Məhuyail, Məhuyailin Mətuşail, Mətuşailin isə Ləmek adında oğlu oldu. 19  Ləmek iki arvad aldı: birinin adı Adah, o birinin adı Zillah idi. 20  Adahdan Yabal oldu. O, çadırda yaşayıb maldarlıqla məşğul olan ilk adam oldu. 21  Onun qardaşının adı Yubal idi. O, çəng və tütək çalan ilk adam oldu. 22  Zillahdan isə Tubal-Qayin oldu. O, mis və dəmirdən hər cür alət düzəldirdi. Tubal-Qayinin bacısının adı Nəama idi. 23  Ləmek arvadları Adah və Zillah üçün belə bir şeir qoşdu: «Ey Ləmekin arvadları, eşidin səsimi,Sözümə qulaq verin: Məni yaraladığı üçün bir adam öldürdüm,Məni vurduğu üçün bir cavan öldürdüm. 24  Əgər Qabil üçün yeddi qat qisas alınacaqsa,+Ləmek üçün yetmiş yeddi qat alınacaq». 25  Adəm yenə arvadı ilə yaxınlıq etdi, o da bir oğlan doğdu və «Qabil Habili öldürdü,+ Allah da onun yerinə mənə başqa bir övlad verdi» deyərək adını Şeys*+ qoydu. 26  Şeysin də oğlu oldu, adını Ənuş+ qoydu. Həmin vaxt insanlar Yehovanın adını çəkməyə başladılar.

Haşiyələr

Mənası: sürgün.
Mənası: təyin olunmuş, qoyulmuş.