Məttanın yazdığı müjdə 8:1—34

  • Cüzamlı şəfa tapır (1—4)

  • Yüzbaşının imanı (5—13)

  • İsa Kəfərnahumda xəstələrə şəfa verir (14—17)

  • İsanın ardınca getmək üçün fədakar olmaq lazımdır (18—22)

  • İsa fırtınanı yatırır (23—27)

  • İsa cinlərin donuzlara girməsinə icazə verir (28—34)

8  İsa dağdan enəndən sonra dalınca çoxlu adam getdi.  Bir cüzamlı* ona yaxınlaşdı və təzim edərək dedi: «Ağa, əgər istəsən, məni təmizləyə bilərsən».+  İsa əlini uzadıb ona toxundu və dedi: «İstəyirəm. Təmizlən».+ O andaca həmin adam cüzamdan təmizləndi.+  Sonra İsa ona belə dedi: «Bax ha, bunu heç kəsə danışma.+ Ancaq get, özünü kahinə göstər+ və onlara şəhadət olsun deyə, Musanın buyurduğu bəxşişi təqdim et».+  İsa Kəfərnahuma gələndə bir yüzbaşı ona yaxınlaşıb yalvarmağa başladı:+  «Ağa, nökərim iflic olub, evdə yatır. Yaman əziyyət çəkir».  İsa yüzbaşıya dedi: «Gəlib onu sağaldaram».  Onda yüzbaşı İsaya dedi: «Ağa, mən layiq deyiləm ki, sən mənim evimə gələsən. Bircə kəlmə söz de, nökərim sağalsın.  Elə mən özüm də qulluq adamıyam, mənim də tabeliyimdə əsgərlər var. Birinə “get” deyirəm, gedir, o birisinə “gəl” deyirəm, gəlir, nökərə “filan şeyi elə” deyirəm, eləyir». 10  İsa bunu eşidəndə heyrətə gəldi və ardınca gedənlərə dedi: «İnanın, mən hələ İsraildə belə güclü imana rast gəlməmişəm.+ 11  Bunu bilin ki, insanlar şərqdən və qərbdən gəlib səmavi Padşahlıqda İbrahimlə, İshaqla və Yaqubla bir süfrəyə əyləşəcək.+ 12  Padşahlığın oğulları isə bayıra, zülmətə atılacaq. Onlar orada hönkür-hönkür ağlayıb dişlərini qıcayacaqlar».+ 13  Sonra İsa yüzbaşıya dedi: «Get. Qoy inandığın kimi olsun».+ Nökər həmin andaca sağaldı.+ 14  İsa Butrusun evinə gəldi və gördü ki, onun qayınanası+ qızdırma içində yatır.+ 15  İsa qadının əlinə toxundu+ və onun qızdırması keçdi. Qadın ayağa qalxıb ona qulluq etməyə başladı. 16  Axşam düşəndə camaat onun yanına içinə cin girmiş çoxlu adam gətirdi. İsa murdar ruhlara əmr edib onları qovdu, həmçinin bütün xəstələri sağaltdı. 17  Beləcə, Əşiya peyğəmbər vasitəsilə deyilmiş sözlər yerinə yetdi: «O, azar-bezarımızı üzərinə götürmüşdü, xəstəliklərimizi çəkirdi».+ 18  İsa ətrafında izdihamı görəndə o biri tərəfə üzməyi buyurdu.+ 19  Bir mirzə ona yaxınlaşıb dedi: «Ustad, sən hara getsən, mən də sənin ardınca gedəcəyəm».+ 20  Amma İsa ona dedi: «Tülkülərin də, göy quşlarının da yuvası var, amma insan Oğlunun başını qoymağa belə, yeri yoxdur».+ 21  Onda başqa bir şagird ona dedi: «Ağa, icazə ver, əvvəlcə gedim atamı dəfn edim».+ 22  İsa ona dedi: «Qoy ölülər öz ölülərini dəfn etsinlər, sən isə mənim ardımca gəl».+ 23  İsa şagirdləri ilə birlikdə qayığa mindi.+ 24  Birdən dənizdə güclü fırtına qopdu. Dalğalar elə hündür idi ki, qayıq az qala batırdı. Amma İsa yatmışdı.+ 25  Şagirdlər yaxınlaşıb onu oyatdılar: «Ağa, batırıq, bizi xilas et!» 26  İsa onlara dedi: «Niyə qorxdunuz, ey az imanlılar?»+ Sonra durub küləyi və dənizi ram etdi. Ətrafa dərin sükut çökdü.+ 27  Şagirdlər çaşqınlıq içində dedilər: «Bu insan kimdir ki, hətta külək də, dəniz də ona itaət edir?» 28  İsa o biri sahilə, qadaralıların torpağına çatanda onun qarşısına sərdabələrin arasından içinə cin girmiş iki adam çıxdı.+ Bu adamlar o qədər vəhşi idilər ki, heç kəs o yoldan keçməyə cürət etmirdi. 29  Onlar bağırmağa başladılar: «Ey Allahın Oğlu, bizdən nə istəyirsən?+ Vaxtından əvvəl bizə+ əzab verməyə gəlmisən?»+ 30  Uzaqda donuz sürüsü otlayırdı.+ 31  Cinlər İsaya yalvarmağa başladılar: «Əgər bizi qovacaqsansa, yalvarırıq, bizi donuz sürüsünün içinə göndər».+ 32  İsa onlara dedi: «Gedin!» Cinlər o adamlardan çıxıb donuzlara girdilər və bütün sürü uçurumdan dənizə atılıb suda boğuldu. 33  Çobanlar şəhərə qaçıb hər şeyi, o cümlədən içinə cin girmiş adamların əhvalatını camaata danışdılar. 34  Bütün şəhər əhli İsanın qarşısına çıxdı. Onu görəndə yalvar-yaxar etdilər ki, onların torpağından çıxıb getsin.+