Məttanın yazdığı müjdə 2:1—23

  • Münəccimlərin gəlişi (1—12)

  • Misirə qaçış (13—15)

  • Hirod oğlan uşaqlarını öldürür (16—18)

  • Ailə Nasirəyə qayıdır (19—23)

2  İsa padşah Hirodun* dövründə+ Yəhudiyyə Beytləhmində+ anadan oldu. O doğulandan sonra şərqdən Yerusəlimə münəccimlər gəldilər  və soruşdular: «Yəhudilərin təzəcə anadan olmuş padşahı haradadır?+ Biz şərqdə olanda onun ulduzunu gördük. Gəlmişik ona təzim edək».  Bunu eşidən padşah Hirod və bütün Yerusəlim əhli bərk təşvişə düşdü.  Padşah xalqın bütün böyük kahinlərini və mirzələrini bir yerə yığdı və onlardan Məsihin harada doğulacağını xəbər aldı.  Onlar dedilər: «Yəhudiyyə Beytləhmində,+ çünki peyğəmbər belə yazıb:  “Ey Yəhuda diyarındakı Beytləhm, sən Yəhuda hakimlərinin gözündə heç də kiçik deyilsən. Çünki səndən bir rəhbər çıxacaq. O, xalqım İsrailə rəhbərlik edəcək”».+  Onda Hirod münəccimləri xəlvəti yanına çağırdı və onlardan ulduzun nə vaxt peyda olduğunu dəqiqliklə öyrəndi.  Sonra onları Beytləhmə göndərib tapşırdı: «Gedin, uşağı yaxşı-yaxşı axtarın. Tapan kimi mənə xəbər verin ki, mən də gəlib ona təzim edim».  Padşah sözünü qurtarandan sonra münəccimlər yola düşdülər. Şərqdə+ gördükləri ulduz onların qabağınca getdi və gəlib düz uşaq olan yerin üstündə dayandı. 10  Onlar ulduzun dayandığını görəndə çox sevindilər. 11  Münəccimlər evə girib uşağı və anası Məryəmi gördülər və uşağın qabağında diz çöküb təzim etdilər, sonra gətirdikləri qiymətli hədiyyələri: qızılı, kündürü və mürrü çıxarıb ona təqdim etdilər. 12  Ancaq yuxuda Allahdan xəbərdarlıq aldılar ki, Hirodun yanına qayıtmasınlar.+ Ona görə də öz ölkələrinə başqa yolla getdilər. 13  Onlar gedəndən sonra Yehovanın mələyi yuxuda Yusifə görünüb+ dedi: «Dur, uşağı və anasını götür, Misirə qaç. Mən sənə deməyincə oradan çıxma. Çünki Hirod uşağı tapıb öldürmək istəyir». 14  Yusif uşağı və onun anasını götürüb həmin gecə Misirə yola düşdü. 15  O, Hirodun ölümünə qədər orada qaldı. Beləcə, Yehovanın peyğəmbər vasitəsilə dediyi «oğlumu Misirdən çağırdım» sözləri yerinə yetdi.+ 16  Hirod münəccimlərin onu aldatdığını başa düşəndə bərk qəzəbləndi. O, adam göndərib Beytləhmdə və onun ətrafında yaşayan iki yaşa qədərki oğlan uşaqlarının hamısını öldürtdü. Münəccimlərdən öyrəndiyi vaxta əsasən, uşaq təxminən bu yaşda olmalı idi.+ 17  O zaman Ərəmya peyğəmbər vasitəsilə deyilən sözlər yerinə yetdi: 18  «Ramada səs eşidilir, ağlaşma və böyük şivən səsi. Rəhilə+ uşaqları üçün ağlayır, təsəlli tapmaq istəmir, çünki onlar artıq yoxdurlar».+ 19  Hirod öləndən sonra Yehovanın mələyi Misirdə Yusifin yuxusuna girib+ 20  dedi: «Dur, uşağı və anasını götür, İsrail torpağına get, çünki uşağın canına qəsd etmək istəyənlər öldülər». 21  Yusif durdu, uşağı və onun anasını götürüb İsrail torpağına gəldi. 22  Amma eşidəndə ki, indi Yəhudiyyəni Hirodun yerinə oğlu Arxelay idarə edir, ora getməyə ürək eləmədi. Bundan əlavə, Allah da yuxuda onu xəbərdar etdi,+ ona görə də o, Cəlilə+ torpağına getdi. 23  Beləliklə, peyğəmbərlər vasitəsilə söylənilmiş «ona nəsrani*+ deyəcəklər» sözləri yerinə yetsin deyə, Yusif gəlib Nasirə şəhərində məskən saldı.+

Haşiyələr

Ehtimal ki, ibranicə pöhrə sözündəndir.