2 Padşahlar 9:1—37

  • Yəhu İsrailin padşahı seçilir (1—13)

  • Yəhu Yəhuramı və Əhəzyanı öldürür (14—29)

  • İzəbil öldürülür, itlər onun cəsədini yeyir (30—37)

9  Əlyəsə peyğəmbər peyğəmbər oğullarından birini çağırıb dedi: «Paltarının ətəyini belinə dola, bu yağ kuzəsini götürüb Ramut-Gilada get.+  Orada Nimşi oğlu Yəhuşafatın oğlu Yəhunu tap,+ içəri girib onu qardaşları arasından durğuz və iç otağa apar.  Sonra kuzədəki yağı onun başına töküb de: “Yehova belə deyir: “Mən səni İsrailin padşahı edirəm”.+ Sonra dərhal qapını açıb qaç».  Peyğəmbərin nökəri Ramut-Gilada yola düşdü.  O, ora gəlib çatanda sərkərdələr orada oturmuşdu. O dedi: «Ey sərkərdə, sənə sözüm var». Yəhu soruşdu: «Hansımıza?» O dedi: «Sənə, ey sərkərdə».  Yəhu qalxıb evə girdi. Nökər yağı onun başına töküb dedi: «İsrailin Allahı Yehova belə deyir: “Səni Yehovanın xalqı İsrail üzərinə padşah qoyuram.+  Sən ağan Əhəbin nəslini məhv etməlisən. Mən Yehova İzəbilin qətl etdiyi qulum peyğəmbərlərin və bütün qullarımın qanının qisasını alacağam.+  Əhəbin bütün nəsli məhv olacaq. Mən biçarələr və zavallılar da daxil olmaqla, İsraildən Əhəb nəslinin bütün kişilərinin kökünü kəsəcəyəm.+  Əhəbin evini Nəbat oğlu Ərubamın və Əxiyyə oğlu Başanın evinin gününə salacağam.+ 10  İzəbili isə Yizrail torpağında itlər yeyəcək,+ onu basdırmayacaqlar”». Sonra nökər qapını açıb qaçdı.+ 11  Yəhu o biri sərkərdələrin yanına qayıdanda onlar soruşdular: «Salamatçılıqdır? Bu dəli sənin yanına niyə gəlmişdi?» O dedi: «Siz ki onu tanıyırsınız. Belə adam nə danışa bilər ki?» 12  Amma onlar dedilər: «Yalan deyirsən. Bizə düzünü de!» Yəhu dedi: «O, mənə bunu-bunu söylədi, sonra dedi ki, Yehova belə deyir: “Səni İsrailin padşahı edirəm”».+ 13  Bunu eşidən kimi hamısı paltarını çıxarıb pilləkənə, onun ayağının altına sərdi+ və şeypur çalıb dedilər: «Yəhu padşah oldu!»+ 14  Bundan sonra Nimşi oğlu Yəhuşafatın oğlu Yəhu+ Yəhurama sui-qəsd hazırladı. Yəhuram bütün israillilərlə birgə Ramut-Giladı Aram padşahı Həzailin+ hücumundan qoruyurdu.+ 15  Ancaq o, Aram padşahı Həzaillə döyüşərkən aramilərdən aldığı yaraları sağaltmaq üçün Yizrailə+ qayıtmışdı.+ Yəhu dedi: «Əgər mənimlə razısınızsa, onda qoymayın kimsə şəhərdən qaçıb Yizrailə xəbər aparsın». 16  Yəhu arabasına minib Yizrailə getdi. Yəhuram orada yaralı yatırdı. Yəhuda padşahı Əhəzya Yəhuramı görməyə gəlmişdi. 17  Yizraildə biz gözətçi qüllədən baxıb Yəhunun qoşununun yaxınlaşdığını gördü. O dedi: «Qoşun görürəm». Yəhuram əmr etdi: «Onların qarşısına bir çapar göndər. Qoy gəlişlərinin xeyir olub-olmadığını öyrənsin». 18  Çapar Yəhuya yaxınlaşıb dedi: «Padşah soruşur gəlişiniz xeyirdir?» Yəhu dedi: «Nə xeyir? Ardımca gəl!» Gözətçi xəbər verdi: «Çapar gedib çatdı, amma qayıtmır». 19  O, ikinci çaparı göndərdi. Çapar onlara yaxınlaşıb dedi: «Padşah soruşur gəlişiniz xeyirdir?» Yəhu dedi: «Nə xeyir? Ardımca gəl!» 20  Gözətçi xəbər verdi: «Çapar gedib çatdı, amma qayıtmır. Gələn kəs araba sürməyindən Nimşinin nəvəsi Yəhuya oxşayır, dəli kimi sürür». 21  Yəhuram dedi: «Arabanı qoşun». Onun cəng arabasını qoşdular. İsrail padşahı Yəhuramla Yəhuda padşahı Əhəzya+ hərə öz arabasında Yəhunun qarşısına getdilər. Onlar yizrailli Nabutun torpağında+ qarşı-qarşıya gəldilər. 22  Yəhuram Yəhunu görəndə soruşdu: «Yəhu, gəlişin xeyirdir?» O dedi: «Anan İzəbilin+ fahişəliyi, cadugərliyi+ olan yerdə hansı xeyirdən danışmaq olar?» 23  Onda Yəhuram Əhəzyaya: «Biz tələdəyik, Əhəzya!» — dedi və arabasını döndərib qaçmaq istədi. 24  Yəhu yayı çəkib Yəhuramı kürəyinin ortasından vurdu. Ox onun ürəyinə sancıldı və o, arabaya yıxıldı. 25  Yəhu yavəri Bidqara dedi: «Onu götür, yizrailli Nabutun torpağına at.+ Yadındadır, səninlə birlikdə onun atası Əhəbin dalınca gedəndə Yehova onun üçün belə hökm çıxarmışdı:+ 26  “Dünən Nabutun və onun oğullarının qanını gördüm,+ — Yehova bəyan edir. — Elə bu torpaqda da sənə bunun əvəzini verəcəyəm,+ — deyə Yehova bəyan edir”? İndi onu qaldır və Yehovanın dediyi kimi həmin torpağa at».+ 27  Yəhuda padşahı Əhəzya+ işi belə görüb, bağ* yolu ilə qaçdı. (Yəhu sonra onu təqib edib demişdi: «Onu da öldürün!» O, arabasında yoxuşla Yivlamın+ yanındakı Gura qalxanda onu vurmuşdular. O, Megiddoya çatıb orada ölmüşdü. 28  Adamları onu arabada Yerusəlimə aparıb Davud şəhərində+ ata-babalarının yanında, öz qəbrində dəfn etmişdilər. 29  Əhəb oğlu Yəhuramın hakimiyyətinin on birinci ilində Əhəzya+ Yəhudanın padşahı olmuşdu.) 30  Yəhu Yizrailə+ gəldi. İzəbil+ bunu eşidəndə gözlərinə sürmə çəkib, saçına bəzək vurdu və pəncərədən aşağı baxdı. 31  Yəhu darvazadan içəri girəndə o dedi: «Ağasının qatili Zümrinin+ işləri necədir?» 32  Yəhu pəncərəyə baxıb hayladı: «Kim mənim tərəfimdədir? Kim?»+ Dərhal iki-üç saray məmurunun başı pəncərədən göründü. 33  O dedi: «Atın onu aşağı!» İzəbili pəncərədən aşağı atdılar. Onun qanı divara və atların üstünə sıçradı. Yəhu onu tapdalayıb keçdi. 34  İçəri girib yeyib-içdi. Sonra dedi: «O məlunun cəsədini götürün basdırın. Hər necə olsa da, şah qızıdır+». 35  Onu basdırmaq üçün gedənlər gördülər ki, ancaq kəlləsi, ayaqları və əllərinin ayası qalıb.+ 36  Qayıdıb Yəhuya xəbər verəndə o dedi: «Yehovanın öz qulu tişbehli İlyasa dediyi söz yerinə yetdi.+ O demişdi: “İzəbili Yizrail torpağında itlər yeyəcək.+ 37  İzəbilin meyiti Yizrail torpağında peyin olacaq. Heç kim bu, İzəbildir deyə bilməyəcək”».

Haşiyələr

Hərfən: bağ evi.