Kontentə keç

Mündəricatı göstər

A7-H

İsa peyğəmbərin həyatı. İsa peyğəmbərin Yerusəlimdəki son xidməti (II hissə)

ZAMAN

MƏKAN

HADİSƏ

MƏTTA

MARK

LUKA

YƏHYA

14 nisan

Yerusəlim

İsa Yəhudanın satqın olduğunu deyib onu yollayır

26:21—25

14:18—21

22:21—23

13:21—30

Ağanın şam yeməyi mərasimini təsis edir (1 Kr 11:23—25)

26:26—29

14:22—25

22:19, 20, 24—30

 

Butrusun onu danacağını və həvarilərin dağılışacağını söyləyir

26:31—35

14:27—31

22:31—38

13:31—38

Allah köməkçi verəcək; həqiqi meynə məsəli; yeni əmr verir; həvarilərlə birgə dua edir

     

14:1—17:26

Getsemani

İsa iztirab çəkir; ələ verilib tutulur

26:30, 36—56

14:26, 32—52

22:39—53

18:1—12

Yerusəlim

Hənna onu sorğu-sual edir; Qayafa və Sinedrion qarşısında; Butrus İsanı danır

26:57—27:1

14:53—15:1

22:54—71

18:13—27

Yəhuda özünə qəsd edir (Hv 1:18, 19)

27:3—10

     

Pilatın, Hirodun, sonra yenə Pilatın önündə durur

27:2, 11—14

15:1—5

23:1—12

18:28—38

Pilat İsanı azad etmək istəyir, yəhudilər Barabbanı buraxmasını tələb edirlər; İsanın edamına hökm verilir

27:15—30

15:6—19

23:13—25

18:39—19:16

(cümə, təx. saat 15:00)

Qolqota

İşgəncə dirəyində canını tapşırır

27:31—56

15:20—41

23:26—49

19:16-30

Yerusəlim

Cəsədini dirəkdən düşürüb sərdabəyə qoyurlar

27:57—61

15:42—47

23:50—56

19:31—42

15 nisan

Yerusəlim

Kahinlər və fərisilər sərdabənin ağzına keşikçi qoyub onu möhürləyirlər

27:62—66

     

16 nisan

Yerusəlim və ətrafı; İmmas

İsa dirilir; beş dəfə şagirdlərə görünür

28:1—15

16:1—8

24:1—49

20:1—25

Nisanın 16-dan sonra

Yerusəlim; Cəlilə

Dəfələrlə şagirdlərə görünür (1 Kr 15:5—7; Hv 1:3—8); göstərişlər verir; həvarilərə şagird hazırlamağı buyurur

28:16—20

   

20:26—21:25

25 iyar

Zeytun dağı, Beytaniyyə ətrafı

Diriləndən 40 gün sonra İsa göyə qalxır (Hv 1:9—12)

   

24:50—53