Дининә ҹидди јанашан һәр бир инсан гәбул едир ки, онун сечдији дин һагг јолудур. Әкс тәгдирдә, о, өз вахтыны бош јерә итирәрди.

Иса пејғәмбәр дә һеч вахт демәмишди ки, мүхтәлиф јоллар кими, бүтүн динләр хиласа апарыр. Әксинә, о демишди: «Һәјата апаран гапы дар, јол исә енсиздир вә бу јолу аз адам тапыр» (Инҹил, Матта 7:14). Јеһованын Шаһидләри сәмими-гәлбдән бу јолу тапдыгларына инанырлар. Әҝәр бу белә олмасајды, онлар башга динә үз тутардылар.