Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи Гүлләси, Мүгәддәс Китаб вә Трактатлар Ҹәмијјәти нәдир?

Ҝөзәтчи Гүлләси, Мүгәддәс Китаб вә Трактатлар Ҹәмијјәти нәдир?

Ҝөзәтчи Гүлләси, Мүгәддәс Китаб вә Трактатлар Ҹәмијјәти, Пенсилванија 1884-ҹү илдә Пенсилванија (АБШ) Бирлијинин ганунларына әсасән јарадылмыш гејри-коммерсија ҹәмијјәтидир. Јеһованын Шаһидләри бу ҹәмијјәтдән Мүгәддәс Китаб вә она әсасланан нәшрләри дәрҹ етмәк иши дахил олан үмумдүнја ишини ҝөрмәк үчүн истифадә едирләр.

Ҹәмијјәтин низамнамәсинә әсасән, мәгсәд «дин, тәһсил вә хејријјә» илә мәшғул олмаг, хүсусилә дә «Иса Мәсиһин идарә етдији Падшаһлыг һагда мүждәни тәблиғ вә тәдрис етмәкдир». Инсанлар ҹәмијјәтин үзвү олмаға дәвәт олунур, үзвлүк онларын нә гәдәр ианә етмәләриндән асылы дејил. Ҹәмијјәтин үзвләри вә мәсул шәхсләри Јеһованын Шаһидләринин Рәһбәрлик Шурасы илә әмәкдашлыг едирләр.

Ҹәмијјәтин һүгуги шәхси

Јеһованын Шаһидләри Ҝөзәтчи Гүлләси, Мүгәддәс Китаб вә Трактатлар Ҹәмијјәти, Пенсилванија ады илә јанашы, мүхтәлиф өлкәләрдә бир чох һүгуги шәхсләрдән истифадә едирләр. Бунлардан бири «Ҝөзәтчи Гүлләси» терминидир.

Бу һүгуги шәхсләр тәсис олунандан бәри онларын сајәсиндә чох ишләр ҝөрмүшүк. Мәсәлән:

  • Јазы вә нәшријјат. Биз 700-дән чох дилдә тәхминән 220 милјон Мүгәддәс Китаб вә 40 милјард әдәд Мүгәддәс Китаба әсасланан әдәбијјатлар нәшр етмишик. jw.org сајты васитәсилә инсанлар Мүгәддәс Китабы пулсуз 120-дән чох дилдә онлајн форматда охуја билир вә «Аллаһын Падшаһлығы нәдир?» кими Мүгәддәс Китаба аид суаллара ҹаваб тапырлар.

  • Тәһсил. Биз Мүгәддәс Китаб тәлимләрини тәдрис етмәк үчүн мүхтәлиф мәктәбләр кечиририк. Мәсәлән, 1943-ҹү илдән бу јана 8000-дән чох Јеһованын Шаһиди индијә кими тәһсил вермәјә давам едән Ҝөзәтчи Гүлләсинин Мүгәддәс Китаб Мәктәби Ҝиладдан јарарланыб. Онлар хүсуси таммүддәтли мүждәчиләр кими үмумдүнја ишини дәстәкләјир вә мөһкәмләндирирләр. Һәр һәфтә кечирилән јығынҹагларымызда Јеһованын Шаһиди олмајанлар да дахил олмагла, милјонларла инсан тәлим алыр. Биз һәмчинин инсанларын охујуб-јазмағы өјрәнмәси үчүн дәрсләр тәшкил едир вә 110 дилдә дәрсликләр дәрҹ едирик.

  • Хејријјә. Инсанларын төрәтдији фәлакәтләр вә ја тәбии фәлакәтләр заманы биз әзијјәт чәкән инсанлара һуманитар јардым ҝөстәририк. Мәсәлән, 1994-ҹү илдә Руанда да баш вермиш сојгырымда да, 2010-ҹу илдә Һаити дә баш вермиш зәлзәләдә дә инсанлара јардым етмишик.

Чох ишләри ҹәмијјәт вә һүгуги шәхсләр васитәсилә һәјата кечирсәк дә, бизим ишимиз онлардан асылы дејил. Һәр бир мәсиһи шәхсән Аллаһын бујурдуғу хош хәбәри бәјан етмәк вә өјрәтмәк тапшырығыны јеринә јетирмәк мәсулијјәти дашыјыр (Мәтта 24:14; 28:19, 20). Биз инанырыг ки, ҝөрдүјүмүз ишин архасында Аллаһ дурур вә О, ишимизә бәрәкәт вермәјә давам едәҹәк (1 Коринфлиләрә 3:6, 7).