Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Јеһованын Шаһидләри нәјә ҝөрә бәзи тәлимләринә дәјишиклик едирләр?

Јеһованын Шаһидләри нәјә ҝөрә бәзи тәлимләринә дәјишиклик едирләр?

Биз һәмишә Мүгәддәс Китабы әлдә рәһбәр тутуруг вә Мүгәддәс Китаб бизә даһа да ајдын олдугҹа тәлимләримизә дүзәлиш едирик *.

Тәлимләрин бәзиләри Мәсәлләр 4:18 ајәсиндә јазылмыш сөзләрә әсасән дәјишилир. Орада дејилир: «Салеһләринсә јолу сүбһ шәфәги кимидир, ҝүн ҝүнорта јеринә галхдыгҹа даһа да ишыгланыр». Ҝүн ҝүнорта јеринә галхдығы кими, Аллаһын илаһи һәгигәтләри дә өз вахтында ишыгланыб ајдынлашыр (1 Бутрус 1:10—12). Мүгәддәс Китабда пејғәмбәрлик едилиб ки, Аллаһ ахырзаманда бу иши даһа да сүрәтләндирәҹәк (Дәнјал 12:4).

Тәлимләримизә едилән дүзәлишләр бизи нә тәәҹҹүбләндирир, нә дә нараһат едир. Аллаһын гәдимдә јашамыш хидмәтчиләринин дә јанлыш баша дүшдүкләри фикирләр, еһтималлар олмушдур. Онлар да мүәјјән мәсәләләрә бахышларыны дүзәлтмәли олмушдулар.

  • Аллаһын тәјин етдији вахтдан 40 ил өнҹә Муса өзүнү Исраил халгынын хиласкары һесаб едирди (Һәвариләрин ишләри 7:23—25, 30, 35).

  • Һәвариләр Мәсиһин өлүб, дирилмәси илә бағлы пејғәмбәрлији сәһв баша дүшмүшдүләр (Әшија 53:8—12).

  • Биринҹи әсрдә јашамыш бәзи мәсиһиләр Јеһованын ҝүнүнүн нә вахт ҝәләҹәји һагда јанлыш тәсәввүрләрә гапылмышдылар (2 Салоникилиләрә 2:1, 2).

Аллаһ сонралар онларын јанлыш фикирләринә дүзәлиш етди. Дуа едирик ки, лазым ҝәләрсә, Аллаһ индән сонра да бизим фикирләримизә дүзәлиш етсин.

^ абз. 2 Биз Мүгәддәс Китаба әсасланан тәлимләримиздә етдијимиз дәјишикликләри ҝизләтмирик. Әксинә, биз онлары гејдә алыр вә чап едирик. Бунунла бағлы «Јеһованын Шаһидләринин нәшрләри үзрә ахтарыш» вәсаитиндәки бу башлыға баха биләрсиниз: Јеһованын Шаһидләри/Бахышлар вә инанҹлар/Тәлимләримизә ҝәтирилән ајдынлыг