Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Дүнјада нә гәдәр Јеһованын Шаһиди вар?

Дүнјада нә гәдәр Јеһованын Шаһиди вар?

2016 хидмәт или * үчүн һесабат

Јеһованын Шаһидләринин үмуми сајы

8 340 982

Јығынҹагларын сајы

119 485

Јеһованын Шаһидләринин тәблиғ етдији әразиләрин сајы

240

Кимләри тәшкилатын үзвү һесаб едирсиниз?

Һәр ај Аллаһын Падшаһлығы һаггында хош хәбәри фәал шәкилдә тәблиғ едән кәсләри Јеһованын Шаһиди һесаб едирик (Мәтта 24:14). Бураја Јеһованын Шаһиди кими вәфтиз олунуб-олунмамасындан асылы олмајараг, тәблиғ етмәк үчүн тәлим алмыш һәр кәс дахилдир.

Тәшкилатын үзвү олмаг үчүн пул ианә етмәк лазымдыр?

Хејр. Јеһованын Шаһиди олмаг вә ја тәшкилатымызда һансыса сәлаһијјәтә саһиб олмаг пул ианәләри илә һәлл олунмур (Һәвариләрин ишләри 8:18—20). Әслиндә, әксәр ианәләр аноним олараг верилир. Һәр Шаһид истәјиндән вә шәраитиндән асылы олараг, вахтыны, гүввәсини вә имканларыны үмумдүнја ишинә сәрф едир (2 Коринфлиләрә 9:7).

Нә гәдәр инсанын шаһидлик ишиндә фәал иштирак етдијини неҹә мүәјјән едирсиниз?

Шаһидләр һәр ај тәблиғ фәалијјәтләри илә бағлы јерли јығынҹаға һесабат верир. Һесабатын верилмәси көнүллүдүр.

Јығынҹағын һесабатлары топланыр вә үмуми рәгәм јерли филиала ҝөндәрилир. Филиаллар исә һәр өлкә вә ја әразинин үмуми һесабатыны үмумдүнја баш идарәмизә ҝөндәрир.

Һәр хидмәт илинин сонунда * һәмин ил әрзиндә һәр өлкәдә Јеһованын Шаһидләринин ән јүксәк сајы мүәјјән олунур. Бу рәгәмләр үст-үстә ҝәлинир вә бүтүн дүнјадакы Јеһованын Шаһидләринин үмуми сајы бәлли олур. Һәр өлкә барәдә дәгиг һесабатлар, о ҹүмләдән тәблиғ ишиндә баш вермиш мараглы һадисәләр «Јеһованын Шаһидләринин иллик фәалијјәти» китабында гәләмә алыныр. Бу һесабатлар, биринҹи әсрдәки илк мәсиһиләр кими, бизи дә руһландырыр (Һәвариләрин ишләри 2:41; 4:4; 15:3).

Тәшкилатын тәдбир вә ҝөрүшләриндә иштирак едән, лакин тәблиғ етмәјән кәсләри тәшкилата үзв һесаб едирсинизми?

Белә инсанлары Јеһованын Шаһидләринин сајына дахил етмәсәк дә, онлары ибадәт ҝөрүшләримиздә ҝөрмәјә шадыг. Онларын чоху Иса Мәсиһин өлүмүнү анма мәрасиминдә иштирак едир. Беләҹә, бу тәдбирдә иштирак едәнләрлә Јеһованын Шаһидләри арасындакы сај фәрги ачыг-ајдын ҝөрүнүр. 2016 илдә кечирилән анма мәрасиминдә 20 085 142 нәфәр иштирак етмишди.

Еләләри дә вар ки, ибадәт ҝөрүшләримиздә иштирак етмәсәләр дә, пулсуз Мүгәддәс Китаб дәрсләриндән фајдаланырлар. 2016 илдә һәр ај орта һесабла 10 115 264 Мүгәддәс Китаб дәрси кечирилиб вә онлардан бәзиләриндә ејни вахтда бир нечә нәфәр иштирак едиб.

Нәјә ҝөрә дөвләтин һесабатында Јеһованын Шаһидләринин сајы сизин һесабатыныздакы сајдан јүксәкдир?

Дөвләтин сијаһыјаалма бүросу һесабат тәртиб едәркән, адәтән, инсанлардан һансы динә мәнсуб олдуглары илә бағлы сорғу кечирир. Мәсәлән, АБШ Сијаһыјаалма Бүросу билдирир ки, онлар арашдырманы фактлар әсасында јох, «респондентләрин өзләрини һәр һансы бир дини иҹмаја үзв сајмалары әсасында мүәјјән едирләр». Бунун әксинә олараг, Јеһованын Шаһидләри олан бизләр өзләрини Јеһованын Шаһиди кими гәләмә верән кәсләри јох, јалныз тәблиғ едән вә бу фәалијјәти һаггында һесабат верән кәсләри сијаһыја дахил едирик.

^ абз. 2 Хидмәт или сентјабрын 1-дән башлајыр вә нөвбәти ил августун 31-ә гәдәр давам едир. Мәсәлән, 2015-ҹи хидмәт или 2014-ҹү ил сентјабрын 1-дән 2015-ҹи ил августун 31-дәк олан мүддәти өзүнә дахил едир.

^ абз. 16 Хидмәт или сентјабрын 1-дән башлајыр вә нөвбәти ил августун 31-ә гәдәр давам едир. Мәсәлән, 2015-ҹи хидмәт или 2014-ҹү ил сентјабрын 1-дән 2015-ҹи ил августун 31-дәк олан мүддәти әһатә едир.