Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Әҝәр мәнә Мүгәддәс Китаб дәрси кечсәниз, онда мән дә Јеһованын Шаһиди олмалыјам?

Әҝәр мәнә Мүгәддәс Китаб дәрси кечсәниз, онда мән дә Јеһованын Шаһиди олмалыјам?

Хејр. Сиз Јеһованын Шаһиди олмаға мәҹбур дејилсиниз. Тәшкилатымызын үзвү олмајан милјонларла инсана биз Мүгәддәс Китаб дәрси кечирик *. Мүгәддәс Китаб дәрси кечмәјимизин мәгсәди орадакы тәлимләри сизә ҝөстәрмәкдир. Бу биликләри әлдә едәндән сонра нә едәҹәјинизә өзүнүз гәрар верәҹәксиниз. Биз билирик ки, дин мәсәләси һәр кәсин өз шәхси ишидир (Јушә 24:15).

Өз Мүгәддәс Китабымдан истифадә едә биләрәм?

Әлбәттә. Биз өзүмүз мүасир дилдә тәрҹүмә едилмиш «Мүгәддәс Јазыларын Јени Дүнја Тәрҹүмәси»ндән истифадә едирик. Истәсәниз, сизә дә бу китабдан верә биләрик. Бунунла јанашы, өз шәхси китабыныздан да истифадә едә биләрсиниз. Сиз үмид вә хилас хәбәрини Мүгәддәс Китабын истәнилән тәрҹүмәсиндән охуја биләрсиниз.

Дининизә гошулмајан инсанларла нијә Мүгәддәс Китаб дәрси кечирсиниз?

  • Биз буну Јеһова Аллаһы севдијимиз үчүн едирик. Чүнки Јеһова Аллаһ истәјир ки, мәсиһиләр өјрәндикләри шејләри башгаларына да өјрәтсинләр (Мәтта 22:37, 38; 28:19, 20). Биз дүшүнүрүк ки, һәјатда Аллаһын әмәкдашы кими Онун Кәламыны инсанлара өјрәтмәкдән шәрәфли һеч нә јохдур (1 Коринфлиләрә 3:6—9).

  • Биз буну һәмчинин инсанлары севдијимиз үчүн едирик (Мәтта 22:39). Өјрәндијимиз ҝөзәл фикирләри башгаларына чатдырмаг бизә хошдур (Һәвариләрин ишләри 20:35).

^ абз. 2 2016 илдә һәр ај тәхминән ??? нәфәрлә Мүгәддәс Китаб дәрси кечмишик, бу дәрсләрин чохунда ејни вахтда бир нечә нәфәрлә дәрс кечилиб. Анҹаг һәмин ил јалныз 10 115 264 нәфәр Јеһованын Шаһиди кими вәфтиз олунуб.