Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Сиз мүалиҹә гәбул едирсиниз?

Сиз мүалиҹә гәбул едирсиниз?

Бәли, Јеһованын Шаһидләри мүалиҹә вә дәрман препаратлары гәбул едирләр. Ҹанымызын гејдинә галмаға чалышсаг да, бәзән һәкимләрә еһтијаҹ јараныр (Лука 5:31). Гәдим заманларда олдуғу кими, мүасир дөврдә дә Аллаһын хидмәтчиләри арасында һәкимләр вар (Колослулара 4:14).

Анҹаг бәзи мүалиҹә үсуллары Мүгәддәс Китаба зидд олдуғуна ҝөрә биз онлардан имтина едирик. Мисал үчүн, биз ган көчүрмүрүк, чүнки Мүгәддәс Китаб ганы дахилә гәбул етмәји гадаған едир (Һәвариләрин ишләри 15:20). Буна бәнзәр тәрздә, Мүгәддәс Китабда ҹадуҝәрликлә әлагәси олан мүалиҹә үсуллары вә проседурлар да гадаған едилир (Галатијалылара 5:19—21).

Бунунла белә, мүалиҹә үсулларынын чоху Мүгәддәс Китаб принсипләринә зидд дејил. Белә һалларда һансы мүалиҹә үсулуну сечәҹәји инсанын өзүндән асылыдыр. Јеһованын Шаһидләриндән кимсә мүәјјән бир дәрманы вә мүалиҹәни гәбул етдији һалда, диҝәри ону рәдд едә биләр (Галатијалылара 6:5).