Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Сизи христиан дүнјасына аид етмәк олармы?

Сизи христиан дүнјасына аид етмәк олармы?

Хејр, христиан дүнјасы илә бизим һеч бир әлагәмиз јохдур. Лакин ашағыдакы сәбәбләрә ҝөрә бизи мәсиһчи вә ја мәсиһи, јәни Иса Мәсиһин давамчылары адландырмаг дүзҝүн оларды:

  • Биз Иса пејғәмбәрин тәлимләринә ујғун јашамаға вә онун јолу илә ҝетмәјә чалышырыг (Инҹил, 1 Петер 2:21).

  • Инанырыг ки, Аллаһ-Таала бүтүн бәшәријјәти сечдији гулу вә елчиси Иса Мәсиһ васитәси илә гуртулуша ҝәтирәҹәк (Инҹил, Һәвариләрин ишләри 4:12).

  • Аллаһа дуа едәркән буну Иса Мәсиһин ады наминә едирик (Инҹил, Јәһја 15:16).

  • Инанырыг ки, Уҹа Аллаһ гулу вә елчиси олан Иса Мәсиһи бүтүн бәшәрин үзәриндә һөкмдар тәјин едиб (Инҹил, 1 Тимотејә 6:15).

Амма христиан дүнјасындан фәргли олараг, Мүгәддәс Јазыларда дејилдији кими, биз Аллаһын тәк олдуғуна инаныр вә буна ҝөрә дә Иса Мәсиһин Үч үгнумун бир һиссәси олдуғу фикрини гәбул етмирик (Инҹил, Марк 12:29). Мүгәддәс Јазыларда һеч бир әсасы олмадығы үчүн өлүмүндән сонра инсанын руһунун бәдәндән ајрылараг јашамаға давам етмәси, јахуд Аллаһын ҹәһәннәмдә инсанлара әбәди әзаб вермәси тәлиминә инанмырыг. Дин хадимләрини һәр һансы формада башгаларындан үстүн едән титул вә адлардан истифадә етмирик (Ваиз 9:5; Језекел 18:4; Инҹил, Матта 23:8—10).