Мүгәддәс Јазыларда, Төвратда гејд олундуғу кими, Јеһова — Аллаһын адыдыр (Чыхыш 6:3, Китабы Мукаддес, түркҹә). Шаһид исә адәтән билдији вә ја доғрулуғуна әмин олдуғу шејләри башгалары илә бөлүшүр, јәни шаһидлик едир.

Беләликлә, «Јеһованын Шаһидләри» ады һәр шеји Јарадан Јеһова Аллаһ һаггында һәгигәтләри тәблиғ едән бир груп олдуғумузу ҝөстәрир (Инҹил, Вәһј 4:11). Һәјатда јахшылыг етмәклә вә Аллаһын Кәламындан өјрәндикләримизи инсанларла бөлүшмәклә шаһидлик едирик (Пејғәмбәрләрин китабы, Јешаја 43:10—12; Инҹил, 1 Петер 2:12).