Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Тәбии фәлакәтләрин нәтиҹәләринин арадан галдырылмасында иштирак едирсинизми?

Тәбии фәлакәтләрин нәтиҹәләринин арадан галдырылмасында иштирак едирсинизми?

Бәли, Јеһованын Шаһидләри, адәтән, тәбии фәлакәтләр заманы өз көмәкләрини әсирҝәмирләр. Галатијалылара 6:10 ајәсинә әсасән, биз һәм өз иман баҹы-гардашларымыза, һәм дә башга адамлара јардым ҝөстәририк. Һәмин ајәдә дејилир: «Һамыја, әләлхүсус иман гардашларымыза јахшылыг едәк». Үстәлик, биз чалышырыг ки, зәрәрчәкәнләрә емосионал вә руһани ҹәһәтдән дә дәстәк олаг (2 Коринфлиләрә 1:3, 4).

Тәшкилатчылыг

Фәлакәтдән сонра һәмин әразидәки ағсаггаллар јығынҹагларда иштирак едәнләрин һәр биринин вәзијјәтини вә еһтијаҹларыны өјрәнмәк үчүн онларла әлагә јаратмаға чалышырлар. Сонра ағсаггаллар бу, еләҹә дә ҝөстәрдикләри илкин јардым барәдә Јеһованын Шаһидләринин јерли филиалына һесабат верирләр.

Әҝәр јығынҹаглар дәјмиш зәрәрин нәтиҹәләрини өзләри арадан галдыра билмирсә, онда Јеһованын Шаһидләринин Рәһбәрлик Шурасы лазыми көмәклик ҝөстәрир. Белә етмәклә онлар аҹлыг заманы бир-бирләринә әл тутан Аллаһын гәдим хидмәтчиләринин нүмунәсини тәглид едирләр (1 Коринфлиләрә 16:1—4). Јерли филиал Тәбии фәлакәтдән зәрәр чәкәнләрә јардым комитәләри тәјин едир. Бу комитәләр јардым ишләрини тәшкил едир вә онлара нәзарәт едирләр. Башга әразиләрдә јашајан Јеһованын Шаһидләри көнүллү олараг көмәјә ҝәлирләр: онлар өз вахтларыны вә вәсаитләрини бу иш үчүн әсирҝәмирләр (Сүлејманын мәсәлләри 17:17).

Малијјәләшдирилмә

Јеһованын Шаһидләринин филиалларына ҝөндәрилән көнүллү ианәләр диҝәр шејләрлә јанашы, тәбии фәлакәтләрин гурбанларынын еһтијаҹларыны өдәмәк үчүн дә сәрф олунур (Һәвариләрин ишләри 11:27—30; 2 Коринфлиләрә 8:13—15). Көнүллүләр мәваҹиб алмадыглары үчүн бу вәсаитләр идарә һејәтинин тәминатына јох, бирбаша фәлакәтин нәтиҹәләринин арадан галдырылмасына сәрф едилир. Биз вәсаитләрдән гәнаәтлә истифадә етмәјә чалышырыг (2 Коринфлиләрә 8:20).