Контентә кеч

Нәјә ҝөрә Јеһованын Шаһидләри сијасәтә гарышмырлар?

Нәјә ҝөрә Јеһованын Шаһидләри сијасәтә гарышмырлар?

Јеһованын Шаһидләринин сијасәтә гарышмамалары Мүгәддәс Китаба әсасланыр. Биз сијасәтчиләрә тәсир ҝөстәрмәјә чалышмырыг, сечкиләрдә намизәдлијимизи ирәли сүрмүрүк, парламент вә ја президент сечкиләриндә, дөвләт чеврилишләриндә иштирак етмирик. Биз әминик ки, мөвгејимиз Аллаһын Кәламына әсасланыб:

  • Биз Иса пејғәмбәрдән нүмунә ҝөтүрүрүк: она дөвләт вәзифәси тәклиф едиләндә о имтина етди (Јәһја 6:15). О, давамчыларына ачыг-ајдын изаһ етди ки, онлар сијасәтә гарышмалы дејилләр (Јәһја 17:14, 16; 18:36; Марк 12:13—17).

  • Биз Аллаһын Падшаһлығына, јәни сәмави һөкумәтинә садигик. Иса пејғәмбәр бу һөкумәт барәдә демишди: «Падшаһлыг һаггындакы бу хош хәбәр милләтләрин һамысына шәһадәт олсун дејә, бүтүн јер үзүндә тәблиғ едиләҹәк» (Матта 24:14). Аллаһын Падшаһлығынын тәмсилчиләри кими, бизә онун ҝәлишини бәјан етмәк тапшырылыб, буна ҝөрә дә биз нә өз, нә дә башга өлкәләрин сијаси ишләринә гарышмырыг (2 Коринфлиләрә 5:20; Ефеслиләрә 6:20).

  • Битәрәф олдуғумуз үчүн Аллаһын Падшаһлығы һагда хош хәбәри мүхтәлиф сијаси бахышлары олан инсанлара сәрбәст даныша билирик. Биз сөз вә әмәлләримизлә ҝөстәрмәк истәјирик ки, дүнјанын проблемләрини Аллаһын Падшаһлығынын һәлл едәҹәјинә инанырыг (Мәзмур 56:11).

  • Тәшкилатымызын үзвләри мүхтәлиф сијаси бахышлы инсанлар олмадығы үчүн арамызда бејнәлхалг гардашлыг бирлији һөкм сүрүр (Колослулара 3:14; 1 Петер 2:17). Анҹаг сијасәтә гарышан динләр үзвләри арасында парчаланма јарадырлар (1 Коринфлиләрә 1:10).

Биз һөкумәтә һөрмәт едирик. Сијасәтә гарышмасаг да, јашадығымыз өлкәнин һөкумәтинә һөрмәт едирик, чүнки биздән буну тәләб едән Аллаһдыр: «Гој һәр кәс һөкумәтә табе олсун» (Ромалылара 13:1). Биз ганунлара табе олуруг, верҝиләри өдәјирик вә дөвләтин вәтәндашларынын рифаһы үчүн ҝөрдүјү ишләри дәстәкләјирик. Һөкумәт әлејһинә ҝөрүлән ишләрдә иштирак етмәк әвәзинә, биз, Мүгәддәс Китабда төвсијә едилән кими, «падшаһлар вә мәмурлар үчүн дә дуа [едирик]», хүсусилә дә онлар дин азадлығы илә бағлы гәрарлар вермәли оланда (1 Тимотејә 2:1, 2).

Биз башгаларынын сијаси мәсәләләрдә гәрар вермәк һүгугларына һөрмәтлә јанашырыг. Мәсәлән, биз нә сечкиләрин кечирилмәсинә, нә дә сәс верәнләрә мане олмуруг.

Сијасәтдә битәрәфлик тәзә бир шејдир? Јох. Һәвариләр вә Иса пејғәмбәрин биринҹи әсрдә јашамыш диҝәр давамчылары һөкумәтә гаршы ејни мөвге тутурдулар. Бир китабда дејилир: «Иса Мәсиһин еркән давамчылары һөкумәтә һөрмәтлә јанашмалы олдугларыны билирдиләр. Лакин онлар бир шеј дә билирдиләр ки, сијаси мәсәләләрә гарышмамалыдырлар» («Beyond Good Intentions»). Диҝәр китабда исә гејд олунур ки, еркән мәсиһчиләр «сијаси вәзифә тутмурдулар» («On the Road to Civilization»).

Битәрәф мөвгејимиз дөвләт үчүн тәһлүкә јарадыр? Хејр. Биз сүлһсевәр вәтәндашларыг вә дөвләтин биздән горхмасы үчүн һеч бир сәбәб јохдур. Украјнанын Милли Елмләр Академијасынын 2001-ҹи ил үчүн һесабатында сијаси мәсәләләрдә битәрәф мөвгејимиз барәдә дејилирди: «Јеһованын Шаһидләринин мөвгеји бәзиләринин хошуна ҝәлмир; онларын мәһз бу мөвгеләри кечмишдә насизм вә коммунизм кими тоталитар режимләр заманы онлара гаршы иттиһамларын ирәли сүрүлмәсинин әсас сәбәби иди». Буна бахмајараг, Совет һөкумәтинин һәтта репрессијалары заманы онлар «ганунлара табе олурдулар. Онлар колхозларда вә сәнаје објектләриндә дүрүстҹәсинә вә фәдакарҹасына ишләјирдиләр, коммунизм режиминә һеч бир тәһлүкә јаратмырдылар». Бу ҝүн дә Јеһованын Шаһидләринин етигадлары вә фәалијјәти, һесабатда гејд едилдији кими, «һеч бир өлкәнин бүтөвлүјү вә асајиши үчүн тәһлүкә јаратмыр».