Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Јеһованын Шаһидләри сионистдирләр?

Јеһованын Шаһидләри сионистдирләр?

Хејр, онлар сионист дејилләр. Әсил мәсиһчиләр олан Јеһованын Шаһидләринин етигадлары Мүгәддәс Јазылара әсасланыр. Бәзи динләр өјрәдирләр ки, ҝуја јәһудиләрин Фәләстиндә топлашмалары Мүгәддәс Китабда габагҹадан пејғәмбәрлик едилмишдир, лакин Јеһованын Шаһидләри бу фикирлә разылашмырлар. Онлар һәмин әразидә ҝедән сијаси ирәлиләјишләрин өнҹәдән Мүгәддәс Јазыларда гејдә алынмасына инанмырлар. Әслиндә, Мүгәддәс Китабын һеч бир јериндә һәр һансыса һөкумәтин, етник групун вә ја милләтин диҝәриндән үстүн олдуғу фикри јазылмајыб. Јеһованын Шаһидләринин рәсми журналы олан «Ҝөзәтчи гүлләси»ндә бирмәналы шәкилдә гејд олунмушду: «Аллаһын Кәламы сијаси Сионизми дәстәкләмир».

Бир енсиклопедијада Сионизм «мәгсәди јәһудиләри бир халг кими Фәләстиндә јаратмаг вә дәстәкләмәкдән ибарәт олан милләтчилик һәрәкаты» кими тәсвир олунур («Encyclopædia Britannica»). Бунун да көкүндә һәм дин, һәм дә сијасәт дурур. Јеһованын Шаһидләри Сионизмин дини тәлим олдуғуну демир вә онлар сијаси Сионизмә гаршы тамамилә битәрәф мөвге тутурлар.

Дини тәшкилат олан Јеһованын Шаһидләри, Сионизм дә дахил олмагла, һеч бир сијаси ишләрә гарышмырлар. Онларын сијаси мәсәләләрдә нејтрал галмалары сүбут олунмушду. Шаһидләр бәзи әразиләрдә битәрәф мөвгеләриндә ҝүзәштә ҝетмәдикләри үчүн шиддәтли тәгибләрә мәруз галмышдылар. Биз әминик ки, јер үзүндә әбәди сүлһү инсан һөкумәтләри вә һәрәкатлары јох, јалныз вә јалныз Аллаһын сәмави Падшаһлығы јаратмаға гадирдир.

Јеһованын Шаһидләринин етигадларынын әсас принсипи һарада јашамаларындан асылы олмајараг, дөвләтин ганунларына табе олмагдыр. Онлар һөкумәт рәһбәрләринә гаршы үсјан галдырмыр вә ја силаһлы тоггушмаларда иштирак етмирләр.