Рәһбәрлик Шурасы јеткин мәсиһиләрдән ибарәт кичик бир груп олуб, дүнјадакы Јеһованын Шаһидләринә рәһбәрлик верир. Онларын иши 2 һиссәдән ибарәтдир:

 • Јеһованын Шаһидләринин Мүгәддәс Китаба әсасланан әдәбијјатларынын һазырланмасына, јығынҹагларына вә мәктәбләринә нәзарәт едирләр (Лука 12:42).

 • Тәблиғ хидмәтинә, мәсул гардашларын тәјин олунмасына вә көнүллү ианәләрин истифадәсинә нәзарәт етмәклә Јеһованын Шаһидләринин үмумдүнја ишини идарә едирләр.

Рәһбәрлик Шурасы I әсрдә мәсиһи јығынҹаглары үчүн ҹидди гәрарлар верән Јерусәлимдәки һәвариләрин вә ағсаггалларын нүмунәсини изләјир (Һәвариләрин ишләри 15:2). Һәмин садиг инсанлар кими, Рәһбәрлик Шурасынын үзвләри дә тәшкилатымызын башчылары дејил. Онлар Мүгәддәс Китабы әлдә рәһбәр тутур вә Јеһованын Иса Мәсиһи јығынҹағын Башы тәјин етдијини дәрк едирләр (1 Коринфлиләрә 11:3; Ефеслиләрә 5:23).

Рәһбәрлик Шурасынын үзвләри кимләрдир?

2015-ҹи илин јанварындан бәри Рәһбәрлик Шурасынын үзвләри бунлардыр: Самуел Һерд, Ҹефри Ҹексон, Стивен Лет, Герит Лөш, Ентони Моррис III, Марк Сандерсон, Дејвид Сплејн. Онлар Бруклиндәки (Нју-Јорк, АБШ) баш идарәдә хидмәт едирләр.

Рәһбәрлик Шурасы неҹә тәшкил олунуб?

Рәһбәрлик Шурасы 6 комитәдән ибарәт олуб, фәалијјәтимизин мүхтәлиф саһәләринә нәзарәт едир. Һәр бир үзв бир вә ја бир нечә комитәдә хидмәт едир.

 • Координаторлар комитәси. Һүгуги мәсәләләрә нәзарәт едирләр. Һәмчинин фәлакәтләр, дини әгидәјә ҝөрә тәгибләр вә диҝәр фөвгәладә һаллар заманы зәрәр чәкән Јеһованын Шаһидләринә јардым ҝөстәрилмәсинин гајғысына галырлар.

 • Кадрлар комитәси. Бејтел аиләсинин үзвләринин гајғысына галыр.

 • Нәшријјат комитәси. Әдәбијјатларын һазырланмасы вә чатдырылмасына, һәмчинин ибадәт евләринин, тәрҹүмә офисләринин вә филиалларын тикинтисинә нәзарәт едир.

 • Хидмәти комитә. «Падшаһлыг һагда хош хәбәр»ин тәблиғ ишинә нәзарәт едир (Мәтта 24:14).

 • Тәлим комитәси. Јығынҹаглар, мәктәбләр, аудио вә видео програмлар васитәсилә тәмин едилмиш руһани тәлимин һазырланмасына нәзарәт едир.

 • Јазы комитәси. Јазылы шәкилдә вә сајт васитәсилә руһани тәлимин һазырланмасына вә тәрҹүмә ишинә нәзарәт едир.

Рәһбәрлик Шурасынын үзвләри бу комитәләрдә хидмәт етмәкдән савајы, тәшкилатын еһтијаҹларыны мүзакирә етмәк үчүн һәр һәфтә ҝөрүш кечирирләр. Бу ҝөрүшләрдә Рәһбәрлик Шурасынын үзвләри Мүгәддәс Китаба әсасән мүзакирәләр апарыр вә Аллаһын Мүгәддәс руһунун јөнләндирмәси илә јекдил гәрар гәбул едирләр (Һәвариләрин ишләри 15:25).

Рәһбәрлик Шурасынын көмәкчиләри кимләрдир?

Онлар Рәһбәрлик Шурасынын комитәләринә көмәк едән садиг мәсиһиләрдир (1 Коринфлиләрә 4:2). Тәјин олундуглары комитәнин нәзарәт етдији иши ҝөрмәк үчүн онлар мүәјјән баҹарыг вә тәҹрүбәјә маликдирләр. Һәмчинин бу садиг мәсиһиләр комитәнин һәфтәлик ҝөрүшләриндә дә иштирак едирләр. Гәрарларын верилмәсиндә иштирак етмәсәләр дә, көмәкчиләр дәјәрли мәсләһәтләр вә әлавә мәлуматлар верир, һәмчинин комитәнин гәрарларыны иҹра едир, бу гәрарларын нәтиҹәләрини вә инкишафыны јахындан изләјирләр. Рәһбәрлик Шурасы бу гардашлары дүнјанын дөрд бир јанындакы һәмиманлыларымызы зијарәт етмәк вә иллик ҝөрүшләрин, Ҝилад мәктәбинин бурахылышы кими тәдбирләрдә чыхыш етмәк үчүн тәјин едилирләр.

КӨМӘКЧИЛӘРИН СИЈАҺЫСЫ

Комитә

Ад

Координаторлар Комитәси

 • Ҹон Екран

 • Роберт Уоллен

 

Кадрлар Комитәси

 • Ҹералд Гриззл

 • Патрик ЛаФранка

 • Даниел Молчан

 • Ралф Уолс

 

Нәшријјат Комитәси

 • Дон Адамс

 • Роберт Батлер

 • Һаролд Коркерн

 • Доналд Гордон

 • Роберт Лусиони

 • Алекс Реинмүллер

 • Дејвид Синклер

 

Хидмәти Комитә

 • Гери Броу

 • Ҹоел Делинҝер

 • Сет Һјат

 • Кристофер Мавер

 • Балтасар Перла

 • Уилјам Төрнер

 • Роберт Уоллен

 • Леон Уивер

 

Тәлим Комитәси

 • Роналд Курзан

 • Кеннет Флөден

 • Уилјам Маленфант

 • Марк Нүмар

 • Дејвид Шафр

 

Јазы Комитәси

 • Роберт Сиранко

 • Ҹејмс Мантз

 • Исак Марајс

 • Ҹин Смолли

 • Ҹон Уисчук