Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Нәјә ҝөрә сиз мүһарибәләрдә иштирак етмирсиниз?

Нәјә ҝөрә сиз мүһарибәләрдә иштирак етмирсиниз?

Јеһованын Шаһидләри нөвбәти сәбәбләрә ҝөрә мүһарибәләрдә иштирак етмирләр:

  1. Аллаһа итаәткарлыг. Мүгәддәс Китабда дејилир ки, Аллаһа ибадәт едәнләр «гылынҹларындан котан... дүзәлдәҹәк» вә «артыг дава етмәји өјрәнмәјәҹәк»ләр (Јешаја 2:4).

  2. Иса Мәсиһин әмринә итаәткарлыг. Иса пејғәмбәр һәвари Петерә демишди: «Гылынҹыны гајтар гој гынына. Чүнки гылынҹ ҝөтүрән һәр кәс гылынҹдан өләҹәк» (Матта 26:52). Бунунла Иса ҝөстәрди ки, онун давамчылары әлләринә силаһ ҝөтүрмәјәҹәкләр.

    Онун әсил давамчылары бу дүнјанын сијаси ишләриндә битәрәф мөвге тутмагла «дүнјаја мәхсус олмамаг» әмринә риајәт едирләр (Јәһја 17:16). Онлар һәрби мүдахиләләрә гаршы етираз аксијалары кечирмирләр вә һәрби гүввәләрдә хидмәт етмәк истәјәнләрин гәрарына гарышмырлар.

  3. Инсанлара мәһәббәт. Иса Мәсиһ шаҝирдләринә бир-бирләрини севмәји әмр етмишди (Јәһја 13:34, 35). Онлар бир-бирләринә гәтијјән силаһ галдырмајан баҹы вә гардашлардан ибарәт бејнәлхалг гардашлыг тәшкил едәҹәкдиләр (1 Јәһја 3:10—12).

  4. Еркән мәсиһчиләрин нүмунәси. «Дин вә мүһарибә енсиклопедијасы»нда дејилир ки, «Исанын илк давамчылары мүһарибәләрдә иштирак етмәкдән вә һәрби хидмәтдән имтина едирдиләр», чүнки онлар бу кими әмәлләрин «Исанын дүшмәнләри севмәк әмринә зидд олдуғуну» анлајырдылар. Алман илаһијјатчысы Петер Мајнһолд Исанын бу давамчылары һагда буна бәнзәр сөзләр демишди: «Мәсиһчи вә әсҝәр бир-биринә зидд анлајыш иди».

Ҹәмијјәтә фајдасы

Јеһованын Шаһидләри ҹәмијјәтин фајдалы үзвләридирләр вә јашадыглары өлкә үчүн тәһлүкәли дејилләр. Ашағыда ҝәтирилән ајәләрә әсасланараг биз һакимијјәтә һөрмәт едирик:

  • «Гој һәр кәс һөкумәтә табе олсун» (Ромалылара 13:1).

  • «Падшаһа мәхсус шејләри падшаһа, Аллаһа мәхсус шејләри Аллаһа верин» (Матта 22:21).

Буна ҝөрә дә биз ганунлара табе олур, верҝиләри вахтлы-вахтында өдәјир вә иҹтимаијјәтин рифаһы үчүн дөвләтин етдији һәр бир иши дәстәкләјирик.