Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Нәјә ҝөрә сиз Пасха бајрамыны гејд етмирсиниз?

Нәјә ҝөрә сиз Пасха бајрамыны гејд етмирсиниз?

Ҝениш јајылмыш јанлыш фикирләр:

Сәһв.Јеһованын Шаһидләринин Пасха бајрамыны кечирмәмәләринин сәбәби мәсиһчи олмамаларыдыр.

Доғру. Биз инанырыг ки, Иса Хиласкарымыздыр вә онун изләри илә ҝетмәк үчүн әлимиздән ҝәләни едирик (1 Петер 2:21; Лука 2:11).

Сәһв. Сиз Исанын дирилдијинә инанмырсыныз.

Доғру. Биз Исанын дирилдијинә инанырыг, буну әсас мәсиһчи тәлимләриндән бири һесаб едирик вә тәблиғдә вурғулајырыг (1 Коринфлиләрә 15:3, 4, 12—15).

Сәһв. Сиз ушагларынызы Пасха бајрамынын ҝәтирдији севинҹдән мәһрум едирсиниз.

Доғру. Биз ушагларымызы севирик, онлара өјүд-нәсиһәт верир вә хошбәхт олмалары үчүн әлимиздән ҝәләни әсирҝәмирик (Титуса 2:4).

Нәјә ҝөрә Јеһованын Шаһидләри Пасха бајрамыны кечирмирләр?

  • Пасха бајрамы Мүгәддәс Китаба әсасланмыр.

  • Иса әмр етмишди ки, биз онун дирилмә ҝүнүнү јох, өлүм ҝүнүнү гејд едәк. Биз һәр ил онун өлүмүнүн илдөнүмүндә Мүгәддәс Китабын ај тәгвиминә ујғун олараг Хатирә ҝеҹәсини гејд едирик (Лука 22:19, 20).

  • Биз билирик ки, көкләри гәдим мәһсулдарлыг ајинләринә ҝедиб чыхан Пасха адәт-әнәнәләри Аллаһа мәгбул дејил. Аллаһ «гысганҹ» олдуғундан истәјир ки, биз јалныз Она хидмәт едәк. О бәјәнмәдији адәт-әнәнәләрлә долу олан ибадәти Өзүнә гаршы тәһгир һесаб едир (Чыхыш 20:5; 1 Падшаһлар 18:21).

Биз инанырыг ки, Пасха бајрамыны гејд етмәмәк гәрарымыз тамамилә Мүгәддәс Китаба әсасланыб. Мүгәддәс Китаб исә бизи кор-коранә инсан адәт-әнәнәләринә риајәт етмәјә јох, «сағлам шүура, дәрракәјә бағлан»маға тәшвиг едир (Сүлејманын мәсәлләри 3:21; Матта 15:3). Фүрсәт дүшәндә Пасха илә бағлы инанҹымызы башгалары илә бөлүшсәк дә, һәр кәсин бу мәсәлә илә бағлы вердији гәрара һөрмәтлә јанашырыг (1 Петер 3:15).