Контентә кеч

Нәјә ҝөрә сиз Милад бајрамыны гејд етмирсиниз?

Нәјә ҝөрә сиз Милад бајрамыны гејд етмирсиниз?

Ҝениш јајылмыш јанлыш фикирләр

Сәһв. Јеһованын Шаһидләри Иса Мәсиһә инанмадыглары үчүн Милад бајрамыны гејд етмирләр.

Доғру. Биз мәсиһчијик вә инанырыг ки, јалныз Иса Мәсиһ васитәсилә хилас олмаг олар (Һәвариләрин ишләри 4:12).

Сәһв. Инсанлара Милад бајрамыны гејд етмәмәји өјрәтмәклә сиз аиләләри парчалајырсыныз.

Доғру. Бизим үчүн аилә дәјәрләри чох ваҹибдир вә биз Мүгәддәс Китабдан истифадә етмәклә инсанлара аиләләрини мөһкәмләндирмәјә көмәк едирик.

Сәһв. Сиз Милад бајрамына хас олан сәхавәтлилик, сүлһпәрвәрлик вә хејирхаһлыг руһундан өзүнүзү мәһрум едирсиниз.

Доғру. Биз һәр ҝүн инсанлара гаршы сәхавәтли вә сүлһпәрвәр олмаға чалышырыг (Сүлејманын мәсәлләри 11:25; Ромалылара 12:18). Мисал үчүн, јығынҹагларымызы неҹә кечирмәјимиз вә неҹә тәблиғ етмәјимиз Иса пејғәмбәрин «тәмәннасыз алмысыныз, тәмәннасыз да верин» нәсиһәтинә ујғундур (Матта 10:8). Бундан әлавә, биз тәблиғ едирик ки, јер үзүндә һәгиги сүлһү јалныз Аллаһын Падшаһлығы јарадаҹаг.

Нәјә ҝөрә Јеһованын Шаһидләри Милад бајрамыны гејд етмирләр?

  • Иса әмр етмишди ки, биз онун доғум ҝүнүнү јох, өлүм ҝүнүнү гејд едәк (Лука 22:19, 20).

  • Исанын һәвариләри вә илк давамчылары Милад бајрамыны гејд етмирдиләр. «Јени католик енсиклопедијасы»на әсасән, «Милад зијафәти вермәк адәти ән тези [б. е.] 243-ҹү илиндә», јәни сонунҹу һәваринин өлүмүндән бир әсрдән чох вахт кечәндән сонра тәсис едилмишди.

  • Исанын декабрын 25-дә доғулдуғуна даир һеч бир сүбут јохдур; онун доғум тарихи Мүгәддәс Китабда гејд едилмәјиб.

  • Биз инанырыг ки, Аллаһ Милад бајрамыны бәјәнмир, чүнки онун көкләри бүтпәрәст ајин вә адәт-әнәнәләрә ҝедиб чыхыр (2 Коринфлиләрә 6:17).

Нәјә ҝөрә сиз һамы илә ајаглашмырсыныз?

Бахмајараг ки бир чохлары Миладын көкүнүн бүтпәрәстлијә ҝедиб чыхдығыны вә Мүгәддәс Китаба әсасланмадығыны билирләр, амма јенә дә ону гејд едирләр. Белә инсанлар соруша биләрләр: «Нәјә ҝөрә мәсиһчиләр һамыдан фәргләнмәлидирләр? Мәҝәр бу мәсәлә бу гәдәр ҹиддидир?»

Мүгәддәс Китаб өз јеримизә фикирләшмәјә, јәни зеһнимизи ишә салмаға тәшвиг едир (Ромалылара 12:1, 2). Мүгәддәс Китаб бизә һәгигәти гијмәтләндирмәји өјрәдир (Јәһја 4:23, 24). Башгаларынын бизим һаггымызда нә фикирләшдији бизә мараглыдыр, амма инсанлары разы салмагдан өтрү Аллаһын ганунларыны позан дејилик.

Милад бајрамыны гејд етмәсәк дә, һәр кәсин бу мәсәлә илә бағлы вердији гәрара һөрмәтлә јанашырыг. Биз башгаларынын Милад бајрамыны гејд етмәсинә гарышмырыг.