Јеһованын Шаһиди олмаг үчүн һансы аддымлары атмалы олдуғумузу Иса Мәсиһ тәсвир етмишди. Бу сөзләр Мәтта 28:19, 20 ајәләриндә јазылыб. Орада дејилир ки, Иса Мәсиһин шаҝирди олмаг үчүн инсан Јеһова Аллаһ һагда данышмалы, јәни шаһидлик етмәлидир.

Аддым 1. Мүгәддәс Китаб тәлимләрини өјрәнмәк. Иса давамчыларына шаҝирд һазырламағы вә онлары өјрәтмәји тапшырмышды (Мәтта 28:19, 20). «Шаҝирд» сөзү һәрфи мәнада «өјрәнҹи» демәкдир. Мүгәддәс Китабда хүсусилә Иса Мәсиһин өјрәтдији тәлимләр јер алыб. Бу тәлимләр сизә хошбәхт вә мәналы һәјат сүрмәјә көмәк едә биләр (2 Тимутијә 3:16, 17). Сизә пулсуз Мүгәддәс Китаб дәрсләри васитәсилә Мүгәддәс Китаб тәлимләрини өјрәтмәјә шад оларыг (Мәтта 10:7, 8; 1 Салоникилиләрә 2:13).

Аддым 2. Өјрәндикләрини тәтбиг етмәк. Иса Мәсиһ демишди ки, өјрәнән инсан онун әмр етдији һәр шејә риајәт етмәлидир (Мәтта 28:20). Бу о демәкдир ки, Мүгәддәс Китаб дәрсләри садәҹә билијинизи артырмајаҹаг, о һәм дә дүшүнҹәләринизи вә һәјатынызы дәјишмәјә көмәк едәҹәк (Һәвариләрин ишләри 10:42; Ефеслиләрә 4:22—29; Ибраниләрә 10:24, 25). Иса Мәсиһин әмрләрини јеринә јетирән инсан һәјатыны Јеһоваја һәср едиб Мәсиһин давамчысы олмаг гәрарыны верир (Мәтта 16:24).

Аддым 3. Вәфтиз олмаг (Мәтта 28:19). Мүгәддәс Китабда вәфтиз дәфн едилмәклә мүгајисә едилир. (Ромалылара 6:2—4 ајәләри илә мүгајисә ет.) Мәҹази диллә десәк, вәфтиз кечмиш һәјат тәрзинә ҝөрә өлмәк вә јени бир инсан кими һәјата башламагдыр. Сизин вәфтиз олунмағыныз ҝөстәрәҹәк ки, сиз Иса Мәсиһин тәсвир етдији илк ики аддымы атмысыныз вә Аллаһдан тәмиз виҹдан истәјирсиниз (Ибраниләрә 9:14; 1 Бутрус 3:21).

Вәфтизә һазыр олдуғуму неҹә анлаја биләрәм?

Јығынҹағын ағсаггаллары илә данышын. Онлар сизә бунун нә демәк олдуғуну баша дүшдүјүнүзү, өјрәндикләринизи тәтбиг етдијинизи вә өз истәјинизлә һәјатынызы Јеһоваја һәср етмәк истәдијинизи анламаға көмәк едәҹәкләр (Һәвариләрин ишләри 20:28; 1 Бутрус 5:1—3).

Бу аддымлар валидејнләри Јеһованын Шаһиди олан ушаглара да аиддир?

Бәли. Биз өвладларымызы «Јеһованын тәрбијәси вә өјүд-нәсиһәтилә», Мүгәддәс Китабда јазылан әмрләрә әсасән бөјүдүрүк (Ефеслиләрә 6:4). Лакин бөјүјәндән сонра онлар Мүгәддәс Китаб тәлимләринә, өјрәндикләринә, гәбул етдикләринә вә тәтбиг етдикләринә әсасән өз шәхси гәрарларыны вермәли, сонра вәфтиз олунмалыдырлар (Ромалылара 12:2). Нәтиҹә етибары илә, һансы ибадәти сечәҹәјинә һәр кәс өзү гәрар вермәлидир (Ромалылара 14:12; Галатијалылара 6:5).