Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Јазылары өјрәнмәк нә демәкдир?

Мүгәддәс Јазылары өјрәнмәк нә демәкдир?

Јеһованын Шаһидләри инсанлара Мүгәддәс Јазылары — Төврат, Зәбур, Пејғәмбәрләрин китабы вә Инҹили — өјрәнмәјә тәклиф етмәклә, ашағыдакы вә диҝәр һәјати ваҹиб суаллара ҹаваб тапмаға көмәк едирләр:

  • Аллаһы даһа јахындан неҹә таныја биләрик?

  • Нәдән ҝөрүнүр ки, Јарадан бизим гајғымыза галыр?

  • Аилә сәадәтинә неҹә јетишмәк олар?

  • Һәјатда неҹә хошбәхт олмаг олар?

Ашағыда бу дәрсләр барәдә тез-тез верилән суаллара ајдынлыг ҝәтирилир.

Дәрсләр неҹә кечирилир? Мәсәлән, «Аллаһ» вә ја «никаһ» кими мөвзулары ҝөтүрүб Мүгәддәс Јазылардан онлара аид мүхтәлиф ајәләри нәзәрдән кечиририк. Бу ајәләри мүгајисә етмәклә билаваситә Мүгәддәс Јазыларын мөвзу һаггында нә дедијини өјрәнирик.

Мүгәддәс Јазылары өјрәнмәк үчүн «Мүгәддәс Китаб әслиндә нә өјрәдир?» адлы вәсаитдән истифадә едирик. Вәсаит садә вә ајдын шәкилдә мүхтәлиф мөвзулары, мәсәлән, «Аллаһ», «Иса пејғәмбәр», «Ҝәләҹәјимиз» вә диҝәр мүһүм мөвзулары Мүгәддәс Јазыларын әсасында изаһ едир.

Дәрсләрин гијмәти нечәјәдир? Дәрсләр, еләҹә дә бунун үчүн тәгдим едилән вәсаитләр пулсуздур.

Бир дәрсин кечирилмә мүддәти нә гәдәрдир? Мүгәддәс Јазылары бизимлә өјрәнмәк үчүн бир чох инсанлар һәфтәдә тәхминән бир саат вахт ајырырлар. Лакин истәсәниз, сиз өз вахтынызы мүәјјән едә биләрсиниз. Биз сизин имканынызы нәзәрә алаҹағыг.

Мүгәддәс Јазылары өјрәнмәк хаһиши илә мүраҹиәт етсәм, сонра нә баш верәҹәк? Мүгәддәс Јазылары өјрәнмәк хаһишини ҝөндәрәндән сонра Јеһованын Шаһидләриндән бир нәфәр сизә мүнасиб олан вахтда вә мүвафиг јердә баш чәкәҹәк. О, дәрсләрин неҹә кечирилдијини бир нечә дәгигә әрзиндә әјани сурәтдә ҝөстәрәҹәк. Әҝәр хошунуза ҝәлсә, Мүгәддәс Јазылары өјрәнмәјә давам етдирә биләрсиниз.

Әҝәр Мүгәддәс Јазылары өјрәнмәји гәбул етсәм, ҝәрәк мүтләг бундан сонра Јеһованын Шаһиди олум? Хејр, белә тәләб јохдур. Јеһованын Шаһидләри Мүгәддәс Јазылары башгаларына изаһ етмәји хошлајырлар, лакин һеч вахт һеч кими динләрини гәбул етмәјә мәҹбур етмирләр. Бизим ишимиз — Мүгәддәс Јазыларда дејиләнләри инсанлара чатдырмагдан ибарәтдир. Нәји гәбул едиб-етмәмәк гәрарыны инсан өзү вермәлидир. Бу, онун шәхси ишидир. Биз буна гарыша билмәрик. Вердији һәр һансы гәрара һөрмәтлә јанашырыг (Инҹил, 1 Петер 3:15).