Хејр. Әксинә, һансыса тәлимимизин Мүгәддәс Китаба зидд олдуғуну ҝөрәндә мәһз һәмин тәлими дәјишмишик.

«Мүгәддәс Јазыларын Јени Дүнја Тәрҹүмәси» 1950-ҹи илдә чыхмаздан хејли әввәл Мүгәддәс Китабы дәриндән арашдырмышдыг. Бунун үчүн исә о вахтлар әлимиздә олан тәрҹүмәләрдән истифадә едирдик вә етигадларымызы орада дејиләнләрә ҝөрә формалашдырырдыг. Ҝәлин Јеһованын Шаһидләринин узун илләрдир, инандыглары бәзи тәлимләрә нәзәр салаг. Бунларын Мүгәддәс Китаба ујғун ҝәлиб-ҝәлмәдијинә өзүнүз гәрар верин.

  1. Инандығымыз тәлим: Аллаһ Үч үгнум дејил. «Сион Ҝөзәтчи гүлләси» журналынын 1882-ҹи ил ијул сајында бу сөзләр јер алыб: «Охуҹуларымыз билирләр ки, биз Јеһоваја, Исаја вә мүгәддәс руһа инансаг да, Мүгәддәс Китаба тамамилә зидд олан бир шәхсдә үч Аллаһ вә ја бәзиләринин тәбиринҹә десәк, үч шәхсдә бир Аллаһ тәлимини рәдд едирик».

    Мүгәддәс Китабда дејилир: «Аллаһымыз Јеһова јеҝанә Јеһовадыр» (Ганунун тәкрары 6:4, «The Holy Bible», Роберт Јанг). «Бизим тәк бир Ата Аллаһымыз вардыр. Һәр шеј Ондандыр вә биз Онун үчүн мөвҹудуг; вә бир Ағамыз Иса Мәсиһ вардыр ки, һәр шеј Онун васитәси иләдир вә биз Онун васитәси илә варыг» (1 Коринфлиләрә 8:6, «American Bible Union Version»). Иса Мәсиһ демишди: «Ата Мәндән бөјүкдүр» (Јәһја 14:28, «Douay-Rheims Version»).

  2. Инандығымыз тәлим: одлу ҹәһәннәм јохдур. «Сион Ҝөзәтчи гүлләси»нин 1882-ҹи ил ијун сајы «Ҝүнаһын әвәзи өлүмдүр» ады алтында чыхмышдыр. Бу ад «Крал Јаковун Мүгәддәс Китабы»нын Ромалылара 6:23 ајәсинә әсасланырды. Һәмин журналда јазылмышды: «Бу ифадә неҹә дә ајдын вә садәдир. Амма чох гәрибәдир ки, Мүгәддәс Китабын Аллаһын Кәламы олдуғуна инандыгларыны иддиа едән бир чохлары бу мүсбәт сөзләрә инадкарлыгла зидд ҝедирләр. Онлар иддиа едирләр ки, ҝүнаһын әвәзи әбәдијјән әзаб чәкәрәк јашамагдыр, һәлә, үстәлик, Мүгәддәс Китабын да буну өјрәтдијини дејирләр».

    Мүгәддәс Китабда дејилир: Аллаһа аси оланлара гаршы чыхарылан сон һөкм әбәди әзаб јох, «әбәди һәлак»дыр (2 Салониклиләрә 1:9, «Крал Јаковун Мүгәддәс Китабы»).

  3. Инандығымыз тәлим: Аллаһын Падшаһлығы реал һөкумәтдир, үрәјимизин вәзијјәти дејил. «Сион Ҝөзәтчи гүлләси»нин 1881-ҹи ил декабр сајында Аллаһын Падшаһлығы һагда јазылмышды: «Бу Падшаһлығын гурулмасы, әлбәттә ки, јер үзүндәки диҝәр падшаһлыгларын мәһв едилмәси илә нәтиҹәләнәҹәк».

    Мүгәддәс Китабда дејилир: «О падшаһларын дөврүндә ҝөјләрин Аллаһы һеч вахт дағылмајан бир падшаһлыг гураҹаг: бу падшаһлыг башга халгын әлинә кечмәјәҹәк. О, бүтүн әввәлки падшаһлыглары әзиб-дағыдаҹаг, өзү исә әбәди галаҹаг» (Даниел 2:44, «Крал Јаковун Мүгәддәс Китабы»).

Јеһованын Шаһидләри етигадларыны әсасландырмаг үчүн «Јени Дүнја тәрҹүмәси»ндән асылыдырлар?

Хејр. Шәһадәт вермәк ишимиздә биз бир чох башга тәрҹүмәләрдән истифадә етмәјә давам едирик. Дүздүр, биз Мүгәддәс Китаб үзрә маарифләндирмә иши чәрчивәсиндә инсанлара «Јени Дүнја тәрҹүмәси»ни пулсуз тәклиф едирик. Амма кимсә арашдырма заманы Мүгәддәс Китабын диҝәр тәрҹүмәләриндән истифадә етмәк истәјирсә, биз етираз етмирик.