Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Нә үчүн Јеһованын Шаһидләри «мәнә мараглы дејил» дејән инсанлара јенә дә тәблиғ едирләр?

Нә үчүн Јеһованын Шаһидләри «мәнә мараглы дејил» дејән инсанлара јенә дә тәблиғ едирләр?

Јеһованын Шаһидләри Аллаһа вә инсанлара севҝидән ирәли ҝәләрәк Мүгәддәс Китабдакы хош хәбәри бүтүн инсанларла, о ҹүмләдән әввәлләр «мәнә мараглы дејил» демиш инсанларла белә бөлүшүрләр (Мәтта 22:37—39). Аллаһа мәһәббәт бизи Иса Мәсиһин «әтрафлы шәһадәт [верин]» әмринә риајәт етмәјә тәшвиг едир (Һәвариләрин ишләри 10:42; 1 Јәһја 5:3). Буна ҝөрә дә биз Аллаһдан олан хәбәри, гәдим дөврдә јашајан пејғәмбәрләр кими, дөнә-дөнә чатдырырыг (Әрәмја 25:4). Инсанлары севдијимиз үчүн биз хилас хәбәри олан «Падшаһлыг һаггындакы... мүждә»ни һамыја, илк дәфәдән марагланмајан инсанлара белә чатдырырыг (Мәтта 24:14).

Биз әввәлләр етираз етмиш инсанларын јашадығы евләрә тәкрар ҝәләндә орада марагланан инсанлар тапырыг. Бунун үч сәбәби вар:

  • Мәнзилә јени инсанлар көчүр.

  • Аиләнин диҝәр үзвләри мараг ҝөстәрир.

  • Инсанларын бахышлары дәјишир. Дүнјада баш верән һадисәләрә вә ја үзләшдији вәзијјәтләрә ҝөрә ев сакини «Аллаһа еһтијаҹы олдуғуну» баша дүшә вә Мүгәддәс Китабдан чатдырдығымыз хәбәрә һај верә биләр (Мәтта 5:3). Һәтта һәвари Булус кими, Аллаһын халгыны тәгиб етмиш инсан белә мүнасибәтини дәјишә биләр (1 Тимутијә 1:13).

Әлбәттә, биз истәмәздик ки, чатдырдығымыз мүждәни инсанлара ҝүҹлә јеридәк (1 Бутрус 3:15). Биз баша дүшүрүк ки, һәр инсан ибадәт мәсәләсиндә өзү гәрар вермәлидир (Ганунун тәкрары 30:19, 20).