Јох. Јеһованын Шаһидләри инаныр ки, һәр шеји Аллаһ јарадыб. Бунунла белә, биз креасионист дејилик. Нәјә ҝөрә? Чүнки креасионизм тәрәфдарларынын бәзи инанҹ вә фикирләри Мүгәддәс Китаба зидд ҝедир. Онлардан икисинә нәзәр салаг:

  1. Алты јарадылыш ҝүнүнүн узунлуғу. Бәзи креасионистләр иддиа едирләр ки, 6 јарадылыш ҝүнүнүн һәр бири 24 саат давам едиб. Анҹаг Мүгәддәс Китабда «ҝүн» дедикдә бөјүк вахт кәсији дә нәзәрдә тутула биләр (Јарадылыш 2:4, «Китабы Мукаддес»; Мәзмур 90:4).

  2. Јерин јашы. Бәзи креасионистләр өјрәдир ки, Јер күрәси ҹәми бир нечә мин илдир ки мөвҹуддур. Амма Мүгәддәс Китаба әсасән, бизим планет вә каинат 6 јарадылыш ҝүнүнүн башламасындан өнҹә артыг вар иди (Јарадылыш 1:1). Бәзи етибарлы елми арашдырмалара ҝөрә, Јерин јашы милјардларла ил ола биләр. Јеһованын Шаһидләри алимләрин ҝәлдији бу нәтиҹәни тәкзиб етмирләр.

Биз һәр шејин Аллаһ тәрәфиндән јарадылдығына инансаг да, елмә гаршы дејилик. Биз әминик ки, әсил елм вә Мүгәддәс Китаб бир-биринә зидд ҝетмир.