Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Инсан Јеһованын Шаһиди олмагдан имтина едә биләр?

Инсан Јеһованын Шаһиди олмагдан имтина едә биләр?

Бәли. Инсан тәшкилатымыздан ики јолла имтина едә биләр:

  • Рәсми шәкилдә. Инсан ја шифаһи, ја да јазылы јолла артыг Јеһованын Шаһиди олмаг истәмәдијини билдирә биләр.

  • Давранышы илә. Инсан Јеһованын Шаһиди олмаг истәмәдијини ҝөстәрән һәрәкәтләр едә биләр (1 Бутрус 5:9). Мисал үчүн, башга динә гошула биләр вә о динә хас һәрәкәтләр едә биләр (1 Јәһја 2:19).

Бәс әҝәр кимсә узун мүддәт тәблиғ ишиндә вә ја ибадәт ҝөрүшләриндә иштирак етмирсә, онда неҹә? Ону Јеһованын Шаһиди һесаб етмирсиниз?

Киминсә Јеһованын Шаһиди олмагдан имтина етмәси вә ја тәшкилатдан чыхарылмасы илә иманын зәифләмәси арасында фәрг вар. Чох вахт руһән зәифләјән вә ја ибадәтини дајандыран инсан имандан дөнмүр, амма мәјуслуға гапылыр. Биз белә адамлардан узаг ҝәзмәјирик, әксинә, чалышырыг онлара тәсәлли верәк вә дәстәк олаг (1 Салоникилиләрә 5:14; Јәһуда 22). Әҝәр инсан көмәк истәјирсә, јығынҹаг ағсаггаллары она руһани көмәклик ҝөстәрмәк үчүн тәдбир ҝөрүрләр (Галатијалылара 6:1; 1 Бутрус 5:1—3).

Анҹаг ағсаггаллар һеч кими Јеһованын Шаһиди кими галмаға мәҹбур етмир. Һәр кәс динлә бағлы өз шәхси сечимини едир (Јушә 24:15). Биз инанырыг ки, Аллаһа ибадәт едән инсан буну ҹанла-башла, үрәкдән етмәлидир (Зәбур 110:3).