Контентә кеч

Јеһованын Шаһидләри дәфн мәрасимләринә неҹә јанашыр?

Јеһованын Шаһидләри дәфн мәрасимләринә неҹә јанашыр?

Биз дәфн мәрасимләри илә бағлы бахышымызы вә тәдбирләримизи ашағыдакы Мүгәддәс Китабын тәлимләринә әсасландырырыг.

  • Инсанын әзизини итирдијинә ҝөрә кәдәрләнмәси нормалдыр. Иса пејғәмбәрин шаҝирдләри өлән әзизләри үчүн ағламышдылар (Јәһја 11:33—35, 38; Һәвариләрин ишләри 8:2; 9:39). Биз дәфн мәрасиминә зијафәт кими бахмырыг (Ваиз 3:1, 4; 7:1—4). Әксинә, һәмин ан нә гәдәр кәдәрләндијимизи ҝөстәририк (Ромалылара 12:15).

  • Өлүләр шүурсуздурлар. Миллијјәтимиздән вә мәдәнијјәтимиздән асылы олмајараг, биз өлүләрин шүурлу вәзијјәтдә олмасы вә јашајанлара тәсир етмәси кими Мүгәддәс Китаба зидд ҝедән адәт-әнәнәләрә вә инанҹлара риајәт етмирик (Ваиз 9:5, 6, 10). Бу адәт-әнәнәләрә ҝеҹә табутун јанында отурмаг, дәфн мәрасиминдән сонра шәнликләр гурмаг, ил вермәк, өлү үчүн гурбанлар ҝәтирмәк, өлү илә данышмаг вә ондан нә исә истәмәк, дул гадынлар үчүн дини ајинләр тәшкил етмәк вә с. дахилдир. Биз Мүгәддәс Китабда јазылан «ајрылын вә бир дә мурдар шејләрә тохунмајын» әмринә табе олдуғумуз үчүн бу адәт-әнәнәләрә риајәт етмирик (2 Коринфлиләрә 6:17).

  • Өлүләр үчүн үмид вар. Мүгәддәс Китаб өјрәдир ки, дирилмә олаҹаг вә бир даһа өлүмүн олмајаҹағы бир вахт ҝәләҹәк (Һәвариләрин ишләри 24:15; Вәһј 21:4). Бу үмидин сајәсиндә илк мәсиһиләр кими, биз дә өлүләр үчүн һәддән артыг кәдәрләнмирик (1 Салоникилиләрә 4:13).

  • Мүгәддәс Китаб тәвазөкар олмағы мәсләһәт ҝөрүр (Мәсәлләр 11:2). Биз дәфн мәрасиминә өлән инсанын сосиал вә мадди вәзијјәтини «нүмајиш етдирмәк» үчүн бир фүрсәт кими бахмырыг (1 Јәһја 2:16). Бизим дәфн мәрасимләримиздә инсанлары валеһ етмәк үчүн бөјүк тәдбирләр, ҝөзохшајан, баһалы табутлар олмур.

  • Биз дәфн мәрасими илә бағлы мөвгејимизи башгаларына тәлгин етмирик. Бу саһәдә биз нөвбәти принсипи әлдә рәһбәр тутуруг: «Һәр биримиз өзүмүзә ҝөрә Аллаһа ҹаваб верәҹәјик» (Ромалылара 14:12). Бунунла белә, әҝәр бизим үчүн фүрсәт јарадылырса, өз мөвгејимизи «һәлимликлә вә дәрин һөрмәтлә» билдиририк (1 Бутрус 3:15).

Јеһованын Шаһидинин дәфн мәрасими неҹә кечирилир?

Мәкан. Әҝәр аилә дәфн мәрасими кечирмәк истәјирсә, онлар бунун үчүн истәнилән бир мәканы, мәсәлән, ибадәт евини, мәрһумун евини, крематоријаны вә ја гәбирстанлығы сечә биләр.

Мәрасим програмы. Мүгәддәс Китабда өлүм вә дирилмә үмиди һагда јазылан сөзләр әсасында мәрһумун јахынлары үчүн тәсәлливериҹи мәрузә сөјләнилир (Јәһја 11:25; Ромалылара 5:12; 2 Бутрус 3:13). Мәрасим програмында мәрһумун ҝөзәл хүсусијјәтләри, ҝүҹлү иманы барәдә нүмунәләр данышыла биләр (2 Ишмуил 1:17—27).

Еһтијаҹ јаранарса, Мүгәддәс Китаба әсасланан нәғмә охуна биләр (Колослулара 3:16). Сонда исә тәсәлли сөзләри әкс олунан дуа едилир (Филиппилиләрә 4:6, 7).

Пул топланмасы. Биз ибадәт ҝөрүшләриндә, дәфн мәрасимләриндә диндашларымыздан пул јығмырыг. Бу хидмәтләр пулсуз ҝөстәрилир (Мәтта 10:8).

Иштиракчылар. Јеһованын Шаһиди олмајан инсанлар ибадәт евиндәки дәфн мәрасиминдә иштирак едә биләр. Диҝәр ҝөрүшләримиздә олдуғу кими, дәфн мәрасимләриндә дә һәр кәс иштирак едә биләр.

Јеһованын Шаһидләри диҝәр динләрин үзвү олан инсанларын дәфн мәрасимләриндә иштирак едир?

Һәр бир Јеһованын Шаһиди Мүгәддәс Китаб әсасында тәрбијә едилмиш виҹданына ҝөрә бу мәрасимләрдә иштирак едиб-етмәмәји өзү гәрарлашдырыр (1 Тимутијә 1:19). Бунунла белә, биз Мүгәддәс Китаба әсасланмајан мәрасимләрдә иштирак етмирик (2 Коринфлиләрә 6:14—17).