Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Сизин һәрәкатын әсасыны ким гојуб?

Сизин һәрәкатын әсасыны ким гојуб?

Јеһованын Шаһидләринин мүасир тарихинин башланғыҹы XIX әсрин сонларына тәсадүф едир. Һәмин дөврдә Питсбургда (Пенсилванија, АБШ) кичик бир груп мүнтәзәм сурәтдә Мүгәддәс Јазылары арашдырмаға башламышдыр. Онлар килсәләрин вә диҝәр динләрин тәлимләрини Мүгәддәс Јазыларда дејиләнләрлә мүгајисә едирдиләр. Апардыглары арашдырмаларын нәтиҹәләрини китабларда, гәзетләрдә вә һал-һазырда «Ҝөзәтчи гүлләси» адланан журналында дәрҹ етмәјә башламышлар.

Садә вә сәмими инсанлардан тәшкил едилән һәмин групун үзвләри арасында Чарлз Тејз Рассел адлы бир нәфәр дә вар иди. Ч. Рассел Мүгәддәс Јазылар үзрә маарифләндирмә ишиндә рәһбәрлији өз үзәринә ҝөтүрсә дә вә «Ҝөзәтчи гүлләси» журналынын илк редактору олса да, о, һансыса јени динин тәмәлини гојмамышды. Ч. Рассел вә о вахт Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчылары кими танынан групун диҝәр үзвләри Мүгәддәс Јазылардан һәгигәтләри инсанлара чатдырыр вә б. е. I әсрдә јашајан Иса пејғәмбәрин давамчыларынын нүмунәсиндән бәһрәләнәрәк Аллаһа ибадәт едирдиләр. Тәк Аллаһын гулу вә елчиси Иса Мәсиһ саһиб олдуғумуз иманын тәмәлини гојдуғу үчүн, онун (Иса Мәсиһин) тәшкилатымызын баниси олдуғуну һесаб едирик (Инҹил, Колослулара 1:18—20).