Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Јеһованын Шаһидләри аиләләри дағыдыр, јохса бирләшдирир?

Јеһованын Шаһидләри аиләләри дағыдыр, јохса бирләшдирир?

Бизләр, јәни Јеһованын Шаһидләри һәм өзүмүзүн, һәм дә башга инсанларын аилә телләринин мөһкәмләнмәси үчүн чалышырыг (Јарадылыш 2:21—24; Ефеслиләрә 3:14, 15). Биз инанырыг ки, аиләнин тәмәлини Аллаһ гојуб. Аллаһ Өз Кәламы васитәсилә дүнјадакы бүтүн инсанлара мөһкәм вә хошбәхт аиләјә неҹә саһиб олмағы өјрәдир.

Јеһованын Шаһидләри аилә телләрини неҹә мөһкәмләндирирләр?

Биз баҹардығымыз гәдәр Мүгәддәс Китаб мәсләһәтләринә әмәл етмәјә чалышырыг вә бу, бизә јахшы әр, арвад вә валидејн олмаға көмәк едир (Мәсәлләр 31:10—31; Ефеслиләрә 5:22—6:4; 1 Тимутијә 5:8). Мүгәддәс Китабдакы мүдрик мәсләһәтләр һәтта дини ҹәһәтдән бөлүнмүш аиләләрә белә хошбәхтлијә наил олмаға көмәк едир (1 Бутрус 3:1, 2). Ҝәлин өзү Јеһованын Шаһиди олмајан, амма һәјат јолдашы Јеһованын Шаһиди олан бир инсанын дедикләринә нәзәр салаг:

  • «Евлилијимизин илк алты или дава-далаш ичиндә, пешманчылыгла кечди. Сонра арвадым Ивет Јеһованын Шаһиди олду. О, чох меһрибан вә сәбирли инсан олду. Онун белә дәјишмәсинин сајәсиндә аиләмиз дағылмады» (Клајвер, Барзилја).

  • «Әрим Чанса Јеһованын Шаһидләри илә Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә башлајанда гаршы чыхдым. Чүнки онларын аиләләри дағытдығыны фикирләширдим. Анҹаг ҝөрдүм ки, Мүгәддәс Китаб, һәгигәтән дә, бизим аиләмизә көмәк етди» (Агнес, Замбија).

Хидмәтимиз заманы биз инсанлара Мүгәддәс Китабын һикмәтли мәсләһәтләринин онлара ашағыда садаланан саһәләрдә көмәк едә биләҹәјини ҝөстәририк.

Јени дини гәбул етмәк аиләләрдә сөз-сөһбәтә сәбәб олур?

Бәли, бәзән олур. Мисал үчүн, 1998-ҹи илдә арашдырма апаран «Софрес» ширкәтинин һесабатында ҝөстәрилир ки, тәрәфләрдән бири Јеһованын Шаһиди олан 20 аиләдән јалныз 1-дә јени дини гәбул едәркән ҹидди проблемләр олуб.

Иса пејғәмбәр габагҹадан демишди ки, онун тәлимләринә әмәл едән давамчылары илә аилә үзвләри арасында проблем олаҹаг (Мәтта 10:32—36). Тарихчи Уилл Дүрант гејд едир ки, Рома империјасы дөврүндә «мәсиһилик ев јыхмагда иттиһам олунурду *», бу ҝүн дә Јеһованын Шаһидләринин бәзиләри ејни иттиһамла үзләширләр. Амма бу о демәкдирми ки, аиләдәки ихтилафлара сәбәб Јеһованын Шаһидләридир?

Авропа Инсан Һүгуглары Мәһкәмәси

Јеһованын Шаһидләринин аилә дағытмагда иттиһам олунаркән Авропа Инсан Һүгуглары Мәһкәмәси бу мәсәлә илә бағлы гејд етди ки, «аиләдә мүнагишәләрин јаранмасына сәбәб аилә үзвүнүн әгидәсинә шәрик олмајан вә ја онун өз дининә етигад етмәк һүгугуна һөрмәт ҝөстәрмәјән, јахуд онун бу һүгуга малик олдуғуну гәбул етмәк истәмәјән гоһумларын төрәтдији мүгавимәтләрдир». Мәһкәмә әлавә етмишди: «Бу вәзијјәт дини ҹәһәтдән бөлүнмүш аиләләрин һамысында вар вә Јеһованын Шаһидләри истисна дејилләр. Һәтта онлар дини дөзүмсүзлүклә гаршылашдыглары һалларда белә Мүгәддәс Китабын: “Һеч кимә пислик әвәзинә пислик етмәјин... Имкан дахилиндә, әлиниздән ҝәлән гәдәр һамы илә сүлһдә олмаға чалышын” мәсләһәтинә әмәл етмәјә чалышырлар» (Ромалылара 12:17, 18).

Нәјә ҝөрә Јеһованын Шаһидләри фикирләширләр ки, јалныз өз һәмиманлылары илә аилә гурмалыдырлар?

Шаһидләр Мүгәддәс Китабын «Ағанын јолунда олан» инсанла аилә гурмаг ҝөстәришинә риајәт едирләр (1 Коринфлиләрә 7:39). Бу, Мүгәддәс Китаб әмри олмагла јанашы, һәм дә заманын сынағындан чыхмыш мәсләһәтдир. Мисал үчүн, «Никаһ вә аилә журналы»нын 2010-ҹу илдә чыхан мәгаләсиндә дејилир ки, «әр-арвадларын ејни динә мәнсуб олмалары, ејни дини ајинләри иҹра етмәләри, ејни инанҹлара саһиб олмалары» араларындакы мүнасибәтләри даһа да јахшылашдырыр *.

Анҹаг Јеһованын Шаһидләри өз үзвләрини башга динә мәнсуб олан һәјат јолдашларындан ајрылмаға тәшвиг етмир. Мүгәддәс Китабда дејилир ки: «Бир гардашын иман етмәјән арвады вар вә арвад онунла јашамаға разыдырса, әри ону бошамасын. Бир арвадын иман етмәјән әри варса вә әри онунла јашамаға разыдырса, гој арвады ондан бошанмасын» * (1 Коринфлиләрә 7:12, 13). Јеһованын Шаһидләри бу әмрә табе олурлар.

^ абз. 17 «Сезар вә Мәсиһ», сәһифә 647

^ абз. 20 «Јеһованын Шаһидләри Москва Иҹмасы Русијаја гаршы», сәһифә 26-27, абзас 111

^ абз. 21 «Никаһ вә аилә журналы», ҹилд 72, нөмрә 4 (август 2010), сәһифә 963