Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Үмумдүнја тәблиғ кампанијасы JW.ORG сајтыны танытды

Үмумдүнја тәблиғ кампанијасы JW.ORG сајтыны танытды

2014-ҹү илин август ајы әрзиндә Јеһованын Шаһидләри jw.org сајтына марағы артырмаг үчүн бүтүн дүнјада буклет пајламаға башладылар. Нәтиҹәдә, һәмин ај бу сајта дахил оланларын сајы 20 фаиздән чох артараг тәхминән 65 милјон нәфәрә чатды. Үмумиликдә исә бүтүн дүнјада 10 000-ә јахын адам сајт васитәсилә Мүгәддәс Китаб дәрсләри кечирилмәсини истәмишдиләр. Бу сај әввәлки аја нисбәтән 67 фаиз чохдур. Кампанија дүнјанын һәр јериндә јашајан инсанлара көмәк етди.

Һәјати ваҹиб суаллара ҹаваб ахтаранлара көмәк

Канадада јашајан бир Јеһованын Шаһиди лифтдә гаршылашдығы Маделин адлы гадына кампанијада истифадә олунан «Һәјати ваҹиб суаллара ким ҹаваб верә биләр?» буклетини ҝөстәрди. Маделин деди ки, бир ҝеҹә бундан әввәл бу кими суаллара ҹаваб тапмагда Аллаһын она көмәк етмәси үчүн ејванда исрарла дуа едиб. Әввәлләр Мүгәддәс Китаб дәрси алмаг үчүн о, бир чох килсәјә зәнҝ етсә дә, һеч ким она ҝери зәнҝ етмәмишди. Гыса мүддәт сонра Маделин Јеһованын Шаһидләри илә Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә башлады.

Мүгәддәс Китабы танымајанлара көмәк

Филиппиндә Роина адлы Јеһованын Шаһиди фаст-фуд (ајагүстү јемәк) ресторанынын габағында дуран бир чинли киши илә сөһбәт етди. О, һәмин адама буклети вериб изаһ етди ки, Јеһованын Шаһидләри инсанлара пулсуз Мүгәддәс Китаб дәрсләриндән фајдаланмаға көмәк едирләр.

Һәмин адам индијә гәдәр Мүгәддәс Китабы ҝөрмәдијини деди. Бу сөһбәт ону Јеһованын Шаһидләринин бөјүк топлантысында иштирак етмәјә тәшвиг етди. Сонра о деди ки, Мүгәддәс Китаб һагда даһа чох мәлумат алмаг истәјир. Һәмчинин сајтымыздан Мүгәддәс Китабы јүкләјәҹәјини билдирди.

Ешитмә гүсуру оланлара көмәк

Испанијада јашајан Ҝилермо өзү кими ешитмә гүсурлу олан кечмиш мәктәб јолдашы Хорхе илә гаршылашды. Хорхе деди ки, бир мүддәт әввәл анасы өлүб вә онун чохлу шүбһәләри, суаллары вар. Ҝилермо кампанијада истифадә олунан буклети Хорхејә вериб jw.org сајтындан ону нараһат едән суаллара ҹаваб верән мәлуматы жест дилиндә неҹә тапа биләҹәјини ҝөстәрди. Ҝилермо Хорхени јығынҹаға да дәвәт етди. Хорхе јығынҹаға ҝәлди вә ибадәт евиндән 60 километр узагда јашамасына бахмајараг, о ҝүндән етибарән һеч бир јығынҹагдан галмыр.

Уҹгар әразиләрдә јашајанлара көмәк

Хәрҹләрин чох чыхмасына бахмајараг, Гренландијада јашајан Јеһованын Шаһиди олан 2 ҹүтлүк 280 нәфәрин јашадығы бир уҹгар әразијә гајыгла 6 саата јол ҝетдиләр.Онлар орада тәблиғ етдиләр, буклет пајладылар вә jw. org сајтындан Гренланд дилиндә видео ҝөстәрдиләр. Һәмчинин таныш олдуглары бир ҹүтлүјә Мүгәддәс Китаб дәрси кечмәјә башладылар. Онлар инди дә һәфтәдә 2 дәфә телефон васитәсилә дәрс кечирләр.

Јалныз гүтбдә бу ҹүр тәблиғ едилмир. Никарагуада јашајан Јеһованын Шаһидләри Кариб ҹәнҝәллијиндә мајангна дилли инсанлара буклет пајладылар. Кәлә-көтүр јолларда гырыг-салхаг автобусла дајанмадан 20 саат јол гәт етдикдән сонра, јашајыш јеринә чатмаг үчүн бәзән пијада палчыглы јоллардан кечәрәк 11 саат јол ҝедирдиләр. Онлар орада буклетләр пајлајыр, мајангна дилиндә видеолар ҝөстәрирдиләр. Орада јашајан инсанлар тәәҹҹүбләрини вә севинҹләрини ҝизләдә билмәдиләр.

Естела адлы Јеһованын Шаһиди Бразилјада, Амазонун рүтубәтли тропик мешәсиндә јерләшән балаҹа кәнддән кечән бир кишијә кампанијада истифадә олунан буклети тәгдим етди. Киши мараг ҝөстәрмәсә дә, буклети ҝөтүрүб ҹибинә гојду. Евә гајыдаркән гајығын мүһәррики хараб олдуғундан киши чајын ортасында галды. О, көмәјин ҝәлмәсини ҝөзләјәркән буклети охуду. Телефонундан истифадә едәрәк jw.org сајтына дахил олуб бир нечә мәгалә охуду вә видеолар јүкләди. Бир нечә ҝүн сонра һәмин киши Естеланын әри илә ҝөрүшдү вә вердији буклетә ҝөрә Естелаја миннәтдарлығыны билдирмәсини хаһиш етди. О деди: «Чајын ортасында галаркән охудуғум мәгаләләр көмәк етди ки, гајыг ҝәлиб мәни хилас едәнә гәдәр сакитлијими горуја билим». О әлавә едир: «Ушагларым Еминин ҹизҝи филмләрини чох севирләр. Бундан сонра да jw.org сајтына дахил олаҹағам»