Бәзи һесабламалара әсасән, дүнјада 1,5  милјон дәнизчи вар. Дәнизчиләр даима бир лимандан диҝәр лимана сәјаһәт едирләр. Бәс ҝөрәсән, Јеһованын Шаһидләри мүждәни даһа чох дәнизчијә неҹә чатдырыр? Ҝәми лимана чатанда Шаһидләр ҝөјәртәјә галхмаға иҹазә алыр вә бүтүн ҝәми һејәтинә, онларын истәдикләри дилдә пулсуз Мүгәддәс Китаб дәрси вә әдәбијјатлар тәклиф едир.

Бәс дәнизчиләр бу тәшәббүсә неҹә һај верир? Канаданын Ванкувер лиманында тәблиғ едән Стефано адлы Јеһованын Шаһиди белә дејир: «Бәзи инсанлар дүшүнүр ки, бүтүн дәнизчиләр чох сәрт вә кобуд инсанлардыр. Онлардан бәзиләри белә олса да, бизим гаршылашдығымыз дәнизчиләрин әксәријјәти тәвазөкар вә өјрәнмәјә һәвәсли инсанлардыр». Стефано әлавә едир: «Дәнизчиләрин чоху Аллаһа инаныр вә Ону разы салмаг истәјир, буна ҝөрә дә, адәтән, бизи хош гаршылајырлар». 2015-ҹи илин сентјабр ајындан 2016-ҹы илин август ајына кими тәкҹә Ванкувердә Јеһованын Шаһидләри 1600 дәфә ҝәминин ҝөјәртәсинә дәвәт олунублар. Дәнизчиләр мүхтәлиф дилләрдә минләрлә нәшр ҝөтүрмүш вә 1100-дән чох дәнизчи илә Мүгәддәс Китаб дәрси башланмышды.

Бәс ҝөрәсән, дәнизчиләрлә Мүгәддәс Китаб әсасында сөһбәт неҹә давам етдирилир?

Дүнјанын әксәр лиманларында Јеһованын Шаһидләринә раст ҝәлмәк олар. Одур ки, Мүгәддәс Китаб һаггында даһа чох өјрәнмәк истәјән дәнизчи ҝедәҹәји нөвбәти лиманда она баш чәкилмәси үчүн истәјини билдирә биләр. Мәсәлән, Ванкувердә 2016-ҹы илин мај ајында Јеһованын Шаһидләри јүк ҝәмисиндә баш ашбаз ишләјән Варлито адлы бир нәфәрлә таныш олурлар. Шаһидләр она «Мүгәддәс Китабы өјрәнмәк нәјә ҝөрә ваҹибдир?» адлы видеону ҝөстәрир вә «Илаһи мүждә» брошүрүндән Мүгәддәс Китаб дәрсинә башлајыр. Мүгәддәс Китабы өјрәнмәк Варлитонун хошуна ҝәлир вә о, дәрси давам етдирмәк истәдијини билдирир. Лакин ҝәми узаға, Бразилијанын Паранагуа лиманына јолланырды.

Тәхминән бир ај сонра ҝәми Паранагуа лиманына чатыр. Варлитоја хәбәр верирләр ки, ҝөјәртәјә галхан бразилијалы ики Шаһид ону сорушур. О, буну ешидәндә гулагларына инана билмир. Шаһидләр дејир ки, Варлитонун истәјини онлара Ванкувердәки диндашлары чатдырыб. Варлито бразилијалы Шаһидләрлә ҝөрүшдүјүнә шад олдуғуну вә онун истәјини нәзәрә алдыглары үчүн дәрин миннәтдарлығыны билдирир. О, нөвбәти лиманда Шаһидләрлә Мүгәддәс Китаб өјрәнмәсини давам етдирмәјә бөјүк мәмнунијјәтлә разылыг верир.