Контентә кеч

Јеһованын Шаһидләринин сајы рекорд һәддә чатыр

Јеһованын Шаһидләринин сајы рекорд һәддә чатыр

1987-ҹи илдә Јеһованын Шаһидләринин Рәһбәрлик Шурасынын үзвү Лајман Суингл Валенсијадакы (Венесуела) «Плаза Монументал» аренасында 63 580 нәфәр гаршысында чыхыш етмишди. Бир чохлары онун нитгинә гулаг асмаг үчүн бүтүн ҝеҹәни автобусла јол ҝәлмишди. Лајман гардаш бу бөјүк издиһама хитаб едәрәк демишди: «Сиз артыг кичик груп дејилсиниз, кифајәт гәдәр бөјүксүнүз. Белә ҝөрүнүр ки, тезликлә сајыныз 100 000-ә чатаҹаг!»

1987-ҹи илдә Венесуелада 38 000-дән чох Јеһованын Шаһиди, јәни Падшаһлыг һагдакы хош хәбәри чатдыран фәал тәблиғчи вар иди. О вахтлар јалныз сәккиз өлкәдә 100 000-дән чох тәблиғчи вар иди.

Бүтүн дүнјада Јеһованын Шаһидләринин сајынын артмасы адама дәрин тәсир бағышлајыр. I Дүнја мүһарибәсиндән сонра Јеһова Аллаһын Падшаһлығыны бәјан едәнләрин сајы бир нечә мин нәфәр иди. Амма вәзијјәт дәјишди. 1943-ҹү илин «Јеһованын Шаһидләринин иллик мәҹмуәси»ндә гејд олунмушду: «1942-ҹи илин үмуми һесабатына әсасән, бахмајараг ки, әлагә итдијиндән һесабат там дејил, Аллаһын хејир-дуасы илә... һал-һазырда бүтүн дүнјада [хош хәбәри бәјан едән] 106 000 тәблиғчи вар». Һәтта II Дүнја мүһарибәси кими чәтин дөврдә белә чохлу инсанлар Мүгәддәс Китаб һәгигәтләринә һај верирдиләр. 1950-ҹи илдә јалныз Бирләшмиш Штатларда 100 000-дән чох тәблиғчи вар иди.

Тәблиғчиләрин сајы 100 000-ә чатан икинҹи өлкә исә 1974-ҹү илдә Ниҝерија олду.

Бир илдән сонра Бразилија вә Алманијада да тәблиғчи сајы 100 000-и кечди. Дөрд гитәдә ҝедән бу инкишаф сүбут етди ки, Мүгәддәс Китаб һәгигәтләринә бүтүн дүнјада һај верилир.

Хош хәбәрә һај верәнләрин сајы артмаға давам едирди. Бу инкишаф Мүгәддәс Китабда дејилән бу сөзләрә ујғун ҝәлир: «Ән кичијиндән мин нәфәр, ән балаҹасындан гүдрәтли халг төрәјәҹәк. Мән Јеһова вахты јетишәндә бу иши сүрәтләндирәҹәјәм» (Әшија 60:22).

2014-ҹү илин тәблиғ һесабатына ҝөрә, һал-һазырда 24 өлкәдә Јеһованын Шаһидләринин сајы 100 000-дән чохдур. Бу өлкәләрдән бири дә Венесуеладыр. Венесуелада 2007-ҹи илдә тәблиғчиләрин сајы 100 000-ә чатмышды. Үмумиликдә исә бүтүн дүнјада Јеһованын Шаһидләринин 115 416 јығынҹағы вар вә бу јығынҹагларда 8 201 545 тәблиғчи вар.

100 000-дән чох тәблиғчиси олан өлкәләр

Гитә

Өлкә

Тәблиғчиләр

Африка

Ангола

108 607

Конго Демократик Республикасы

216 024

Гана

125 443

Ниҝерија

362 462

Замбија

178 481

Асија

Јапонија

215 703

Кореја Республикасы

100 641

Филиппин

196 249

Авропа

Британија

138 515

Франса

127 961

Алманија

166 262

Италија

251 650

Полша

123 177

Русија

171 268

Испанија

112 493

Украјна

150 906

Шимали Америка

Канада

116 312

Мексика

829 523

Америка Бирләшмиш Штатлары

1 243 387

Ҹәнуби Америка

Арҝентина

150 171

Бразилија

794 766

Колумбија

166 049

Перу

123 251

Венесуела

140 226