Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Һиндулар үчүн кечирилән тәдбирдә хош хәбәр чатдырылыр

Һиндулар үчүн кечирилән тәдбирдә хош хәбәр чатдырылыр

Чохларына елә ҝәлир ки, һиндулар АБШ-ын резервасијаларында мәскунлашыблар. Әслиндә исә онларын 70 фаиздән чоху шәһәрдә јашајыр. 2015-ҹи ил 5—7 ијун тарихләриндә АБШ-ын ән ири шәһәрләриндән бири олан Нју-Јорк «Милләтләрә ачылан гапы» («Gateway to Nations») адлы һинду тәдбиринә вә фестивалына (powwow) ев саһиблији етди *. Нју-Јоркда јашајан бәзи Јеһованын Шаһидләри бу тәдбирдән хәбәр тутан кими орада иштирак етмәк үчүн һазырлыг ҝөрдүләр. Мараглыдыр нијә?

Јеһованын Шаһидләринин Мүгәддәс Китаба әсасланан нәшрләри јүзләрлә дилә, о ҹүмләдән һиндуларын блекфут, дакота, һопи, моһавк, навахо, оттава вә плејн кри дилләринә тәрҹүмә едилир. «Милләтләрә ачылан гапы» адлы тәдбирдә Шаһидләр, «Јарадана ҝүвәнә биләрсән» адлы буклет дә дахил олмагла, бәзи әдәбијјатлары нүмајиш етдирмәк үчүн масалар, картлар тәшкил етмишдиләр.

Һәмчинин сајтымызда јухарыда ады чәкилән дилләрин әксәријјәтиндә аудио вә видео материаллар вар. Бу тәдбирдә Јеһованын Шаһидләри һәмин материаллары әксәр нәшрләрин, маһныларын вә тамашаларын јалныз инҝилис вә испан дилиндә олдуғуну дүшүнән гонаглара нүмајиш етдирирдиләр.

Тәдбирдә иштирак едәнләрин чохуну тәкҹә нәшрләримизин мүхтәлиф һинду дилләринә тәрҹүмә олунмасы јох, һәмчинин мүхтәлиф шәһәрләрдә вә резервасијаларда Мүгәддәс Китабын тәдрис едилмәси хош тәсир бағышлады. Фәалијјәтимизлә таныш оландан сонра тәдбирдә иштирак едән бир нәфәр онунла Мүгәддәс Китаб дәрси кечилмәсини хаһиш едәрәк демишди: «Чох истәјәрдим бизә ҝәләсиниз. Мүгәддәс Китабдан данышасыныз».

Ешитмә габилијјәти олмајан бир һинду әр-арвад нәшрләримизин сәрҝиләндији стендләрдән биринә јахынлашды, анҹаг Шаһидләр онларла үнсијјәт јарада билмәдиләр. Чох кечмәмиш жест дилини билән башга бир Јеһованын Шаһиди ораја ҝәлди. О, тәхминән 30 дәгигә һәмин әр-арвадла сөһбәт етди вә онлара јашадыглары әразидә кечирилән жестдилли реҝионал топлантыны тапмаға көмәк етди.

50-дән чох Јеһованын Шаһиди Мүгәддәс Китабын маарифләндирилмәси ишинә өз төһфәсини верди. Үч ҝүн әрзиндә стендләримизә јахынлашанлар 150-дән чох әдәбијјат ҝөтүрдү.

^ абз. 2 Мүасир һинду фестивалы һагда антрополог Уилијам Поуерс дејир: «Бу ҹүр әламәтдар тәдбирләрдә әсасән бир груп инсан маһны охујур, кишиләр, гадынлар, еләҹә дә ушаглар милли рәгсләр едирләр» («Мусиги етнографијасы», сентјабр 1968, сәһифә 354).