Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Дәнизин диби илә тәблиғә ҝедәнләр

Дәнизин диби илә тәблиғә ҝедәнләр

Алманијанын Шлејзвиг-Һолштајн вилајәтинин гәрб саһилиндә јерләшән Шимал дәнизиндәки Һаллиҝен архипелагында тәхминән 300 нәфәр јашајыр. Бәс Јеһованын Шаһидләри хош хәбәри онлара неҹә чатдырырлар? (Мәтта 24:14).

Шаһидләр бәзи адалара ҝәми илә ҝедирләр. Диҝәр адаларда јашајанлара исә хош хәбәри чатдырмаг үчүн Шаһидләрдән ибарәт кичик бир груп башга јол тапыб. Онлар дәнизин диби илә тәхминән беш километр пијада јол гәт едирләр. Бу, неҹә мүмкүн ола биләр?

Сујун габарма вә чәкилмәсинин көмәји

Сирр сујун габарма вә чәкилмәсиндәдир. Шимал дәнизинин бу әразисиндә тәхминән алты саат интервалла суда үч метр габарма вә ја чәкилмә баш верир. Сујун сәвијјәси азаланда дәнизин диби ҝөрүнүр. Бунун сајәсиндә Шаһидләр үч адаја ајагла ҝедә билирләр.

Бу сәјаһәт өзүнә нәји дахил едир? Групун бәләдчиси Улрих дејир: «Адаларын биринә чатмаг үчүн ики саат јол ҝетмәли олуруг. Чох вахт ајагјалын ҝедирик. Бу, дәнизи кечмәк үчүн ән сәрфәли вә раһат јолдур. Сојуг һавада исә чәкмә ҝејинирик».

Мәнзәрә гејри-ади ҝөрүнүр. Улрих дејир: «Адама елә ҝәлир ки, башга бир планетә дүшмүсән. Бәзи јерләр палчыглы, диҝәр јерләр исә дашлыгдыр. Елә јерләр дә вар ки, тамамилә јосунла өртүлүдүр. Дәстәләрлә гушлар, јенҝәҹләр вә диҝәр һејванлар ҝөрмәк олар». Һәрдән груп палчыгда јаранан вә алманҹа «Прилеј» адланан кичик ахынлардан кечмәли олур.

Бу сәјаһәтин өзүнәмәхсус чәтинликләри вар. Улрих бөлүшүр: «Асанлыгла аза биләрсән, хүсусилә дә думанлы һавада. Белә һавада компас вә GPS-ин бөјүк көмәји дәјир. Һәмчинин габарма олана гәдәр гајыда биләк дејә, плана ујғун һәрәкәт едирик».

Һаллиҝен адаларынын бириндә хош хәбәрин тәблиғи

Ҝөрәсән, чәкилән бу гәдәр зәһмәтә дәјәр? Улрих «Ҝөзәтчи гүлләси» вә «Ојанын!» журналларыны мүнтәзәм охујан 90 јашлы бир киши һаггында данышыр: «Бир ҝүн вахтымыз мәһдуд олдуғундан һәмин кишијә баш чәкә билмәдик. Биз ҝери јола дүшмәк истәјәндә о, велосипеди илә өзүнү бизә чатдырды вә деди: “Мәним журналымы вермәмиш ҝедирсиниз?” Әлбәттә ки, биз мәмнунијјәтлә журналы она вердик».