2013-ҹү ил ијул ајынын әввәлиндә Бразилијада 28 Јеһованын Шаһидиндән ибарәт бир груп Сан-Фелис-ду-Шингу шәһәриндән чыхыб кајапо вә јуруна һинди тајфаларынын јашадыглары әразиләрә јолланды. Онлар 15 метр узунлуғунда гајыгла Шингу чајы бојунҹа үзүјухары үздүләр. Узунлуғу 2092 километр олан вә шимала доғру ахан Шингу чајы Амазон чајына төкүлүр.

Бу сәфәрин мәгсәди чајын саһили бојунҹа сәпәләнән кәндләрдә јашајанлара Аллаһын Падшаһлығы барәдә тәблиғ етмәк иди. Сәфәрләринин үчүнҹү ҝүнү груп Кокриморо кәндинә ҝәлиб чатды. Бу әразиләрин гонагпәрвәр ҹамааты онлары ҝүләрүзлә гаршылады. Раст ҝәлдикләри бир гадын әл-голу илә нәсә баша салмаг истәјирди. Јерли сакинләрдән олан бәләдчимиз гадынын бу жестләрлә нә демәк истәдијини изаһ етди: «Онун жестләри бу демәкдир: “Һамыныз ҝәлин. Биз һамынызла таныш олмаг истәјирик!”»

Шаһидләр һамы илә сөһбәт етдиләр: бәзиләри илә португал дилиндә, диҝәрләри илә исә жест вә ишарәләр васитәсилә. Онларын өзләри илә ҝәтирдикләри әлван нәшрләр ишләринә чох јарады, кәндлиләрин бир чоху нәшрләри, хүсусилә дә «Аллаһын сөзүнә гулаг ас» брошүрасыны мәмнунијјәтлә гәбул етдиләр.

Сан-Фелис-ду-Шингу шәһәриндә хүсуси пионер кими хидмәт едән Герзон бир кәндлијә «Мүгәддәс Китаб һекајәләри» китабыны верәндә онун нә етдијини данышыр: «Киши китаба бахыб ону һәр ики әли илә бәрк сыхды; о, китабы бир ан белә әлиндән бурахмаг истәмирди».

Јеһованын Шаһидләри чај саһили бојунҹа јашајан кәндлиләрә 500-ә јахын китаб, журнал вә брошүра пајладылар. Кәндлиләр әдәбијјатлары миннәтдарлыгла гәбул едирдиләр. Каватера кәндинин ҹамааты јер үзүндә Ҹәннәтин олаҹағы илә бағлы Мүгәддәс Китабда јазыланлара диггәтлә гулаг асырды. Һәтта кајапо тајфасындан олан Тонжаиква адында бир гонагпәрвәр һинди деди: «Ҹәннәтдә инсанлар бизим кими јашајаҹаглар».

Сан-Фелис-ду-Шингу шәһәриндәкиләрин чоху бу сәфәр барәдә билирди. Групун үзвләриндән бири олан Симона данышыр: «Доғма шәһәримиздә бәзи инсанлар һиндиләрин бизи кәндләрә гојмајаҹагларыны дејирдиләр. Лакин бизи јахшы гаршыладылар вә һамыја тәблиғ етдик». Онларын һеч бир проблеми јаранмады.