Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Хош хәбәр узаг шимала чатыр

Хош хәбәр узаг шимала чатыр

Јеһованын Шаһидләринин Рәһбәрлик Шурасы 2014-ҹү илдә хош хәбәрин Авропа вә Шимали Американын узаг шимал әразиләринә чатдырылмасы үчүн јени програм тәртиб етди (Һәвариләрин ишләри 1:8). Бу програм илк өнҹә Алјасканын (АБШ), Лапландијанын (Финландија), Нунавутун вә Шимал-Гәрб Әразиләринин (Канада) мүәјјән јерләриндә тәтбиг едилди.

Јеһованын Шаһидләри хош хәбәри бу әразиләрдә узун илләрдир ки чатдырырлар. Лакин онлар бурада јалныз гыса мүддәт гала билирдиләр. Буна ҝөрә дә Мүгәддәс Китаба әсасланмыш әдәбијјатлары пајламаг елә дә јахшы алынмырды.

Бу јени програм чәрчивәсиндә узаг шимал әразиләрдә тәблиғ ишинә нәзарәт едән Јеһованын Шаһидләринин филиаллары таммүддәтли хидмәтчиләрә (өнҹүлләрә) тәјин едилдикләри әразиләрдә ән азы үч ај әрзиндә галмағы мәсләһәт ҝөрүрләр. Әҝәр һәмин әразидә хејли инсан Мүгәддәс Китабы өјрәнмәк истәјәрсә, онда Шаһидләр орада даһа узун мүддәт галмалы вә ачыг ҝөрүшләр кечирмәлидирләр.

Тәбии ки, шимал әразиләринин дә өз чәтинликләри вар. Алјасканын Барроу шәһәринә тәјин олунан ики өнҹүлдән бири Калифорнијанын ҹәнубундан, диҝәри исә АБШ-ын Ҹорҹија штатындандыр. Барроуда кечирдикләри илк гыш заманы температур -38°Ҹ енмишди! Бу ҹүр сојуға бахмајараг, онлар бир нечә ај әрзиндә шәһәрдәки сакинләрин, демәк олар ки, 95 фаизинә тәблиғ етдиләр вә дөрд нәфәрлә Мүгәддәс Китаб дәрси кечмәјә башладылар. Онлардан бири дә Ҹон адлы ҝәнҹдир. О вә онун севҝилиси «Мүгәддәс Китаб әслиндә нә өјрәдир?» китабы васитәсилә дәрс кечирләр. Ҹон өјрәндикләрини достлары вә иш јолдашлары илә бөлүшүр. О, һәмчинин телефонуна јүкләдији JW Library програмындан истифадә едәрәк «Мүгәддәс Јазылары һәр ҝүн арашдырын» брошүрүндән ҝүндәлик ајәни охујур.

Канаданын Нунавут әразисиндә јерләшән Ранкин-Инлет кәндинә ҝетмәк үчүн јол јохдур. Буна ҝөрә дә ики өнҹүл бу балаҹа кәндә тәјјарә илә ҝетди вә орада бир нечә инсанла Мүгәддәс Китаб дәрси кечмәјә башладылар. Бир киши «Ибадәт ҝөрүшләримиз неҹә кечирилир?» видеосуна бахандан сонра онлардан ибадәт евинин орада нә вахт тикиләҹәји барәдә сорушду. Һәмчинин белә деди: «Әҝәр сиз ибадәт евини тикәндә мән бурада јашасам, онда сизин ибадәт ҝөрүшләринизә ҝәләҹәјәм».

Шимал маралларынын инсанлардан он дәфә чох олдуғу Финландијанын Савукоски әразисинә тәјин олунан өнҹүлләр бөлүшүр: «Температур ашағы олур, үстәлик һәр јери гар бүрүјүр». Амма онлар дедиләр ки, ора ҝетмәк үчүн бундан јахшы вахт ола билмәзди. Сәбәби исә белә изаһ етдиләр: «Биз әразини һәртәрәфли ҝәзә билдик. Чүнки кәндләрә вә уҹгар әразиләрә ҝедән јоллар гардан тәмизләнмишди. Вә һава шахталы олдуғу үчүн инсанлар чох вахт евдә олурдулар».

Узаг шималда Мүгәддәс Китаб һәгигәтләрини чатдырмаг үчүн ҝөстәрдијимиз сәјләр јерли әһалинин диггәтиндән јајынмады. Ики өнҹүлүн Алјасканын шәһәрләриндән биринин мери илә сөһбәтиндән сонра мер сосиал медиада һәмин сөһбәт һагда мүсбәт тәәссүратларыны вә «Аллаһын Падшаһлығы нәдир?» буклетинин шәклини пајлашды.

Алјасканын Һејнс әразисиндә ики өнҹүлүн иҹтимаи китабханада кечирдији ҝөрүшдә сәккиз нәфәр иштирак етмишди. Јерли гәзетләрдән бири Техас вә Шимали Каролинадан олан ики нәфәрин инсанларын евләринә ҝедәрәк онлара фәрди шәкилдә Мүгәддәс Китаб дәрсләри тәклиф етдикләрини јазмышды. Мәгаләјә нөвбәти сөзләрлә јекун вурулду: «Әтрафлы мәлумат үчүн jw.org сајтына дахил олун».