Контентә кеч

Ҝилеад Мәктәбинин 70 иллији

Ҝилеад Мәктәбинин 70 иллији

1943-ҹү ил 1 феврал тарихиндә Нју-Јорк штатында чох хүсуси бир мәктәбин илк синфи ачылды. Ҝөзәтчи Гүлләсинин Мүгәддәс Китаб Мәктәби Ҝилеад кими танынан бу тәдрис мәркәзиндә индијәдәк дүнјанын һәр ҝушәсиндән 8000-дән чох киши вә гадын хүсуси тәлим алыб.

Јухарыда: Ҝилеад Мәктәбинин ҝириш гапысы (Саут-Лансинг, Нју–Јорк штаты). Ашағыда: мәктәбин тәлиматчысы амфитеатрда 31-ҹи синфин тәләбәләринә мүраҹиәт едир

Бу јахынларда Ҝилеад Мәктәбинин мәзуну олмуш Ҹонатан дејир: «Бу мәктәбин тәдрис планы Мүгәддәс Китаба әсасланыб. Алдығымыз тәлим бизә истәнилән әразидә, истәнилән мәдәнијјәтдә сәмәрәли шәкилдә хидмәт етмәкдә көмәк едәҹәк». Ҹонатанын һәјат јолдашы Марни әлавә едир: «Инсанлара Јараданымызын бизим үчүн нәзәрдә тутдуғу һәјат јолундан даһа јахшысынын олмадығыны баша дүшмәјә көмәк етмәк истәјим инди әввәлкиндән даһа ҝүҹлүдүр. Әминәм ки, Јеһованы танымаг онларын һәјатыны јахшылашдыраҹаг».

Ҝилеад Мәктәбиндә бешајлыг пулсуз курс кечирилир. Курс заманы Мүгәддәс Китабын вә мүждәчилик ишинин ваҹиблији вурғуланыр. Курс тәләбәләрин гаршысына Аллаһын халгыны мөһкәмләндирмәк мәгсәдини гојур вә онлара тәјинатларында гаршылашаҹаглары чәтинликләрин өһдәсиндән ҝәлмәк үчүн лазым олан хүсусијјәтләри инкишаф етдирмәјә көмәк едир. Дәрсдә тәләбәләр Јеһова Аллаһла мүнасибәтләрини мөһкәмләндирән Мүгәддәс Китаб принсипләрини мүзакирә едирләр.

Јухарыда: Алберт Шрөдер мүгәддәс мәскәнин макетинин көмәјилә тәләбәләрә дәрс кечир, 1958-ҹи ил. Ашағыда: Улис Глас 46-ҹы синфә дәрс кечир, 1968-ҹи ил

Ҝилеад Мәктәбинә дәвәт алан әр-арвадлар таммүддәтли хидмәтчиләрдир. Мәзунлар ја өз әввәлки тәјинатларына гајыдыр, ја да башга өлкәјә ҝөндәрилирләр. Бәзиләри Јеһованын Шаһидләринин 90-дан чох филиалларындан биринә тәјин олунурлар. Лакин әксәријјәти јығынҹаглары хидмәтдә фәал олмаға тәшвиг етмәк мәгсәдилә әһалиси сых олан әразиләрә ҝөндәрилир.

Лап башланғыҹда Ҝилеад Мәктәби Саут-Лансингдә (Нју–Јорк штаты), Падшаһлыг фермасында кечирилирди. 1961-ҹи илдә мәктәб Бруклинә (Нју–Јорк штаты), Јеһованын Шаһидләринин баш идарәсинин јерләшдији јерә көчүрүлдү. 1988—1995-ҹи илләрдә мәктәб Ҝөзәтчи Гүлләсинин фермаларынын јерләшдији Уолкиллдә кечирилирди. 1995-ҹи илдә исә мәктәб инди кечирилдији јерә — Ҝөзәтчи Гүлләсинин Тәлим Мәркәзинә (Патерсон, Нју–Јорк штаты) көчүрүлдү. 2013-ҹү илин март ајында 134-ҹү синфин бурахылышы олду.

Јухарыда: 116-ҹы синфин тәләбәләри синиф отағында, 2003-ҹү ил. Ашағыда: тәләбәләр Ҝилеад китабханасында арашдырма апарырлар, 2011-ҹи ил

Артыг 70 илдир ки, Ҝилеад Мәктәбинин мәзунлары Јеһова Аллаһ һагда шаһидлик вермәк ишини сәдагәтлә иҹра едирләр.