Контентә кеч

Торонто Китаб Сәрҝисиндә JW.ORG сајты нүмајиш олунур

Торонто Китаб Сәрҝисиндә JW.ORG сајты нүмајиш олунур

2014-ҹү ил 13—16 нојабр тарихләриндә Метро Торонто Конгрес Мәркәзиндә Торонто Бејнәлхалг Китаб Сәрҝиси кечирилди. Сәрҝидә чап вә електрон форматда китаблар нүмајиш едилди. Дөрд ҝүндән чох давам едән бу сәрҝини 20 000-дән чох адам зијарәт етди.

Парлаг, интерактив ҝушәләри олан Јеһованын Шаһидләри дә сәрҝидә иштирак едәнләр арасында идиләр. Онларын ҝушәләриндә jw.org сајтынын истифадә гајдасыны ҝөстәрән електрон мәлумат көшкләри вар иди.

Сәрҝи менеҹерләриндән бири бу сөзләри демишди: «Сизин сајтыныз чох мүасирдир. Мәнҹә, диҝәр тәдбир иштиракчылары да сизин сајтдан өрнәк алмалыдыр». Тәдбири зијарәт едәнләр сајтын пешәкар, асан идарә олунан вә ваҹиб суаллары ҹавабландыран сајт олдуғуну гејд етдиләр. Сајтын инсанлара проблемләрин вә гајғыларын өһдәсиндән ҝәлмәјә көмәк етмәси дә онлара дәрин тәсир бағышлады.

Јеһованын Шаһидләри ҝушәләринә јахынлашан инсанларла сөһбәт едәркән мүшаһидә едибләр ки, зијарәтчиләрин әксәријјәти jw.org сајты һагда илк дәфә бу сәрҝидә ешидиб. Ҝушәни зијарәт едәнләрин демәк олар ки һамысы визит карты вә ја «Һәјати ваҹиб суаллара ким ҹаваб верә биләр?» адлы буклети ҝөтүрдү. Чохлары сајта дахил олаҹагларыны билдирди. Бәзиләри исә Јеһованын Шаһидләринин онлары зијарәт етмәсини истәди.

Ҹүмә ҝүнү исә сәрҝидә «Ушаглар ҝүнү» иди. Јеһованын Шаһидләри jw.org сајтындан гәләм анимасијаларыны нүмајиш етдирирдиләр. Мүәллимләри илә бирҝә ҝәлән мәктәблиләр ајаг сахлајыб бу анимасијаја бахырдылар.

Мүгәддәс Китаб чап едән ширкәтләрлә ишләјән чикаголу бир шәхс ҝушәдә ҝөрдүјү «Мүгәддәс Јазыларын Јени Дүнја Тәрҹүмәси»нин кејфијјәтини бәјәндијини билдирди вә бу китаблары чап едән аваданлыглары ҝөрмәк истәдијини деди. Јеһованын Шаһидләри она визит картларыны верди.

Зијарәтчиләр 700-дән чох дилдә олан сајтымыза 16 дилдә — амһара, бенгал, чин, франсыз, һинд, инҝилис, испан, Исвеч, Кореја, гуҹарат, португал, тамил, тигре, урду, Вјетнам вә јунан дилиндә дахил олдулар.

Гонаглары гаршылајан бир Јеһованын Шаһиди гејд едир ки, сајт һагда данышмагла ону ҝөстәрмәк ејни шеј дејил. О дејир: «Сајтымызы танытмаг үчүн бу чох јахшы фүрсәт иди».