Франсанын шималында кечирилән «Руан 2014» бејнәлхалг сәрҝисинә ҝәлән минләрлә гонаг «Мүгәддәс Китаб — дүнән, бу ҝүн вә сабаһ» адлы ҹәлбедиҹи ҝушә илә растлашдылар.

Ҝушәнин чөл тәрәфиндә плазма екранда гонагларын чохунун диггәтини ҹәлб едән Мүгәддәс Китабын гәдим әлјазмалары һагда видео чарх ҝөстәрилирди. Ҝушәнин ичәрисиндә исә гонаглар Мүгәддәс Китабын фајдалы мәсләһәтләри, тарихи вә елми дәгиглији, һәмчинин неҹә ҝениш јајылдығы һагда өјрәнә биләрдиләр.

Һәмчинин сәрҝидә Мүгәддәс Китабын әсрләрин сынағындан неҹә кечдији ҝөстәрилирди. Бу китаб индики дөврдә истәр кағыз форматда, истәрсә дә електрон форматда милјардларла инсанлар үчүн әлчатандыр. Сәрҝијә ҝәләнләр Јеһованын Шаһидләри тәрәфиндән 120 дилдә дәрҹ едилән Мүгәддәс Китабын «Јени Дүнја Тәрҹүмәси»нин бир нүсхәсини пулсуз әлдә етдиләр.

Сәрҝијә ҝәләнләрин чоху Мүгәддәс Китабы иҹтимаијјәтә әлчатан олмасында тәшәббүсү өз үзәрләринә ҝөтүрдүкләри үчүн Јеһованын Шаһидләринә миннәтдарлыгларыны билдирдиләр. Бир груп јенијетмә илә сәрҝијә бахаркән ҝәнҹ бир тәшкилатчы белә демишди: «Мүгәддәс Китаб һамымызын үмуми мирасыдыр. О ҹанлыдыр. Һәр дәфә ону охујанда проблемләримин һәллини тапырам».

60 јашлы бир нәнә Мүгәддәс Китабы пулсуз әлдә едә биләҹәјини өјрәнәндә тәәҹҹүбләнди. О дејир: «Һамымыз Мүгәддәс Китабы јенидән охумалыјыг, чүнки һамымыза лазымдыр!»