Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Манһаттанда јенилик

Манһаттанда јенилик

2011-ҹи илин нојабр ајындан Јеһованын Шаһидләри тәрәфиндән Манһаттанда (Нју-Јорк, АБШ) експериментал кампанијаја старт верилмишдир. Мәгсәд — балаҹа араба вә масаларын үзәриндә нүмајиш етдирилән әдәбијјатларын көмәји илә инсанлары Аллаһын Кәламындан олан хәбәрлә таныш етмәкдир. Бу кампанија Манһаттанын ҹәнуб һиссәсиндә, Нју-Јоркун ән көһнә вә ҝедиш-ҝәлиши чох олан рајонунда кечирилир.

Бүтүн әрази дөрд һиссәјә бөлүнүб. Һәр һиссәдә, инсанларын чох олдуғу бир нечә јердә, үзәриндә Мүгәддәс Јазылара әсасланан әдәбијјат гојулмуш маса вә арабалар гурашдырылыр. Јанларында исә јерли Јеһованын Шаһидләри дајанырлар. Бир чох белә стендләри вағзал вә онларын әтраф әразиләриндә, еләҹә дә һәр ҝүн минләрлә инсанын топлашдығы дајанаҹагларда ҝөрмәк олар.

Бу јерләрдә инсанлары марагландыран бир чох һәјати ваҹиб суаллара ҹаваб верилир. Вахты олмајанлар исә истәдији әдәбијјаты ҝөтүрүб сонра охујурлар.

Нәшрләр бир нечә дилдә тәклиф едилир. Әҝәр инсанын истәдији дилдә әдәбијјат јохдурса, ону сифариш едә вә бир нечә ҝүндән сонра ҝөтүрә биләр.

Иҹтимаијјәт вә һакимијјәт нүмајәндәләри бу кампанија һаггында мүсбәт фикирдә олдугларыны билдирирләр. Бир полис нәфәри исә инсанларын чохдан буна еһтијаҹы олдуғуну гејд етмишдир.

Бир киши «Мүгәддәс Китаб әслиндә нә өјрәдир?» китабыны ҝөрүб гәфилдән ајаг сахлады. О, метрода инсанлары бу китабы охудуғуну ҝөрүб өзүнә дә ондан алмаг истәдијини билдирди. Инди о китабы һарадан алаҹағыны билир.

Бир ҹаван оғлан алты һәфтә әрзиндә һәр ҝүн бу масаларын биринин јанында кечирди. Әввәл-ахыр о ајаг сахлајыб көмәк хаһиш етди. Масанын јанында хидмәт едән Јеһованын Шаһидләри севинҹлә она көмәк етдиләр. Она Мүгәддәс Китаб (Төврат, Зәбур, Инҹил) вердиләр вә истифадә гајдасыны изаһ етдиләр.

Јолдан кечәнләр дајаныб руһани мөвзуларда сөһбәт едирләр. Манһаттанда кечирилән бу кампанијанын сон ајларынын бириндә инсанлара 3797 журнал вә 7986 китаб пајланмышдыр.